University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Przekład i opracowanie tekstu źródłowego Churbn Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948.

General data

Course ID: 3104-JS-KON19-MPOL Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Przekład i opracowanie tekstu źródłowego Churbn Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948.
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
(in Polish) Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
(in Polish) Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
(in Polish) Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
supplementary

Prerequisites (description):

(in Polish) Zaawansowana znajomość języka jidysz. Zaliczenie lektoratu języka jidysz na poziomie IV.


Short description: (in Polish)

W tym miejscu można umieścić opis treści programowych dla przedmiotu znajdujący się już w programie studiów. W przypadku przedmiotów nieobowiązkowych, które nie figurują w programie, zaleca się maksymalną zwięzłość (ok. 1000 znaków)

Przekład i opracowanie tekstu źródłowego Churbm Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948.

Full description: (in Polish)

Należy określić ogólny zakres tematyczny przedmiotu, z uwzględnieniem tego, że zajęcia w kolejnych latach mogą znacząco różnić się pod względem treści szczegółowych (jak w przypadku ćwiczeń epokowych) w zależności od prowadzącego.

Zajęcia polegają na przygotowaniu przekładu i na opracowaniu źródła jakim jest wydany w jidysz tekst Churbm Otwock, Falenic, Karczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948. Po zakończeniu prac translatorskich i edycyjnych efekt wysiłku grupy studenckiej zostanie przekazany Ośrodkowi Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, który zobowiązał się go wydać do końca 2020 roku.

Bibliography: (in Polish)

Literatura zalecana do zaliczenia przedmiotu. W przypadku zajęć obowiązkowych, prowadzonych w wielu grupach można się ograniczyć np. do podstawowych podręczników.

(do 65 tys. znaków)

Podmiotowa: Churbm Otwock, Falenic, Kaczew, red. B. Orenstein, Bamberg 1948

Pomocnicza: Jisker-buch. Otwock-Karczew/Memorial book of Otvotsk and Kartshev, red. Sh. Kanc, Tel Aviv 1968

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty dla przedmiotu powinny zawierać się w efektach kierunkowych zapisanych w programie studiów. Do każdego przedmiotu obowiązkowego w programie studiów przyporządkowane zostały określone efekty kierunkowe (kody pod opisem treści programowych), napisane w sposób możliwie ogólny. Na poziomie przedmiotu efekty uczenia się powinny być zdefiniowane w taki sposób, by mogły pomieścić się w nich wszystkie oferowane zajęcia z tego przedmiotu (np. z ćwiczeń epokowych). Należy wskazać, jakie umiejętności i kompetencje ma mieć każdy student, który zaliczy zajęcia z danego przedmiotu, w sposób możliwie przystępny, zrozumiały dla studenta.

Student:

– odczytuje tekst rękopiśmienny i drukowany sporządzony w języku jidysz

– posiada poszerzoną wiedzę na temat dialektów i rejestrów języka jidysz

– posiada poszerzoną wiedzę na temat warsztatu translatorsko-edytorskiego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Należy podać sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. UWAGA! Podstawowa informacja o metodach weryfikacji efektów uczenia się znajduje się już w programie studiów przy każdym z przedmiotów obowiązkowych. W tym miejscu należy przed wszystkim wskazać, co jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Uczestnictwo w zajęciach (70% obecności), aktywność na zajęciach

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.