University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Ancient Greek for advanced students

General data

Course ID: 3104-L3F-GR4 Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Ancient Greek for advanced students Name in Polish: Zajęcia fakultatywne - Greka IV semestr
Department: Institute of History
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość greki na poziomie rocznej nauki, lektura tekstu ze słownikiem i gramatyką

Short description: (in Polish)

Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku akademickiego. Powtórzenie i uzupełnienie zagadnień gramatycznych, składniowych; lektura greckich tekstów z różnych epok od Homera po dzieła autorów bizantyńskich, szczególnie przydatna studentom, których czeka samodzielne poznawanie greckich źródeł. Analizie gramatycznej i składniowej wybranych fragmentów towarzyszą rozważania dotyczące stylu oraz związków tekstu z epoką, w której powstał.

Full description: (in Polish)

Powtórzenie i rozwinięcie wiadomości dotyczących greckiej koniugacji i deklinacji połączone z lekturą tekstu, w której szczególną rolę będą odgrywały wątki mitologiczne. Lektura tekstów greckich – antycznych i bizantyjskich, o różnorodnej tematyce ze szczególnym uwzględnieniem wątków mitologicznych; analiza językowa, stylistyczna i znaczeniowa, nauka słownictwa, elementy teorii przekładu oraz ich praktyczne zastosowanie.

Zakres tematów:

Tryby i czasy, zdania podrzędne, konstrukcje składniowe, deklinacje – wzory i wyjątki; przekład filologiczny i literacki; mity i postaci mitologiczne u różnych autorów; mitologie antyczne.

.

Bibliography: (in Polish)

Monika Mikuła „Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej”, C. W. E. Peckett &A. R. Munday „Thrasymachus”, Marian Golias, „Gramatyka grecka”

Małgorzata Borowska, „Mormolyke” .

Learning outcomes: (in Polish)

Po ćwiczeniach potrafimy:

- czytać i tłumaczyć ze słownikiem i gramatyką

- analizować formy deklinacyjne i koniugacyjne

- rozpoznawać cechy stylu i elementy dialektów

- recytować metrycznie poezję po wstępnej analizie metrycznej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Oceniam aktywność na zajęciach, przygotowane zadań domowych, sprawdziany z tłumaczenia, gramatyki i składni.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.