University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Academic writing. An Introduction

General data

Course ID: 3104-LZ1WDPPUC Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Academic writing. An Introduction Name in Polish: Wstęp do pisania prac uniwersyteckich- ćwiczenia
Department: Faculty of History
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia różnych form pisemnej wypowiedzi, a zwłaszcza prac o charakterze akademickim. Zajęcia mają ułatwić przyswojenie kompetencji i sposobów pisania prac, które studenci wynieśli z edukacji szkolnej do form wymaganych i typowych dla studiów uniwersyteckich. Zajęcia, zbliżone do amerykańskiego academicwriting, poprzez ćwiczenie różnych mniejszych form tekstów przygotowują studentów do pisania prac uniwersyteckich: rocznych i licencjackich, a na dalszych etapach nauki - seminaryjnych i magisterskich. Ułatwiają wyrobienie odruchu analizowania własnego tekstu i wychwytywania jego słabych stron, np. błędów logicznych, nieadekwatnego stylu, niejasnej bądź chwiejnej terminologii, złej konstrukcji pracy, przejmowania języka źródeł historycznych. Uczą poprawnego posługiwania się polszczyzną, redagowania tekstu popularnonaukowego oraz opatrzonego aparatem krytycznym, stosowania w narracji historycznej tabel i wykresów.

Warsztaty z pisania mają charakter praktyczny. W przeciwieństwie do ćwiczeń warsztatowych nie wymagają od studenta długotrwałych i samodzielnych przygotowań, bazują natomiast na jego zaangażowaniu i intensywnej pracy podczas zajęć.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o typach naukowych prac historycznych (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.).

2. Zna podstawowe zasady prawidłowego konstruowania wstępu i zakończenia pracy pisemnej.

3. Rozpoznaje podstawowe typy błędów logicznych w argumentacji naukowej.

Umiejętności

Student:

1. Samodzielnie tworzy krótkie teksty.

2. Samodzielnie prezentuje w wypowiedzi pisemnej streszczenie artykułu naukowego, przedstawiając pytania badawcze, argumentację autora oraz wykorzystane źródła.

3. Posługuje się podstawową terminologią nauk historycznych; ma świadomość niebezpieczeństw związanych z przejmowaniem terminologii ze źródeł historycznych.

4. Dostrzega niebezpieczeństwo przejmowania języka źródła w budowanej przez siebie narracji.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Ma świadomość swoich umiejętności w zakresie pisania prac uniwersyteckich i rozumie potrzebę rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie.

2. Ma świadomość znaczenia poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie dla prawidłowego przebiegu komunikacji społecznej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Pierwszym podstawowym warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (dopuszczalne trzy nieobecności, z czego dwie należy zaliczyć). Warunki zaliczenia nieobecności na zajęciach zostały opisane w indywidualnych sylabusach. Drugim niezbędnym warunkiem jest poprawne przygotowanie wszystkich prac pisemnych wymaganych w programie. Ostateczna ocena uwzględnia wyniki z zajęć (merytoryczny udział studentów w dyskusji i pracy w grupach) oraz oceny z prac pisemnych.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Coordinators: Aleksandra Oniszczuk
Group instructors: Piotr Kroll, Katarzyna Wagner
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.