University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

BA seminar

General data

Course ID: 3104-LZSL2 Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: BA seminar Name in Polish: Seminarium licencjackie
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem seminarium jest udzielenie jego uczestnikom pomocy w trafnym wyborze tematu przyszłej pracy dyplomowej, zaznajomieniu się z literaturą przedmiotu, zebraniu materiałów źródłowych, właściwej ich selekcji i gruntownej analizie, wreszcie w sporządzeniu odpowiedniego planu rozprawy i jej napisaniu w sposób poprawny pod względem merytorycznym i formalnym.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem seminarium jest udzielenie jego uczestnikom pomocy w trafnym wyborze tematu przyszłej pracy dyplomowej, zaznajomieniu się z literatura przedmiotu, zebraniu materiałów źródłowych, właściwej ich selekcji i gruntownej analizie, wreszcie w sporządzeniu odpowiedniego planu rozprawy i jej napisaniu w sposób poprawny pod względem merytorycznym i formalnym. Podczas zajęć student rozwija swoje zainteresowania naukowe i przygotowuje się do napisania pracy licencjackiej, wykorzystując wszystkie ćwiczone w toku studiów umiejętności. Pod kierunkiem promotora dokonuje wyboru tematu, formułuje pytania badawcze, planuje i przeprowadza poszukiwania źródłowe, poznaje i krytycznie omawia opracowania naukowe dotyczące epoki, którą się zajmuje. Uczestniczy w inicjowanych przez kierownika seminarium dyskusjach o ważnych dla historiografii publikacjach naukowych. Prezentuje samodzielnie zebrane źródła i wynikające z ich analizy wnioski. Pod dyskusję uczestników seminarium poddaje zarówno kwestie merytoryczne, jak i metodologiczne. Uczy się rzeczowej obrony własnych poglądów oraz formułowania opinii na temat wystąpień koleżanek i kolegów.

Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami oraz kompetencjami językowymi (ważne w przypadku seminariów z historii powszechnej).

Szczegółowe informacje na temat zakresu treści i problematyki seminarium znajdują się w indywidualnych sylabusach prowadzących.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Student:

1. Ma podstawową wiedzę na temat wybranych aspektów danej epoki historycznej.

2. Ma podstawową wiedzę na temat właściwych dla danej epoki źródeł.

3. Zna dorobek głównych nurtów historiografii dla wybranych aspektów danej epoki historycznej.

Umiejętności

Student:

1. Stosuje metody krytyki źródeł historycznych.

2. Samodzielnie zbiera i porządkuje źródła i opracowania naukowe do tematu pracy dyplomowej.

3. Samodzielnie przygotowuje ustne wystąpienie dotyczące tematu pracy dyplomowej.

4. Samodzielnie formułuje tezy pracy dyplomowej i argumentuje na ich rzecz.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Ocenia poziom własnych kompetencji w zakresie warsztatu historycznego.

2. Jest świadom konieczności stałego poszerzania swej wiedzy i umiejętności warsztatowych.

3. Posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty pracy na seminarium w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane są na bieżąco,

podczas dyskusji i prezentacji.

Jedną z metod wykorzystywanych do tego celu jest samodzielnie przygotowane przez studenta wystąpienie, najczęściej związane z tematem pracy licencjackiej. Jest ono przedmiotem dyskusji całej grupy i oceny ze strony kierownika seminarium. Omawiana jest zarówno sama prezentacja (konstrukcja i styl wypowiedzi, jasne formułowanie myśli, unikanie dygresji), jak i poruszana w niej problematyka.

Prowadzący moderuje i ocenia na bieżąco dyskusję, zwracając uwagę na umiejętność kulturalnej i rzeczowej polemiki, formułowania bezstronnej i pozbawionej emocji ocen, sposób zwracania się do oponentów i reagowania na krytykę.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Aleksandra Oniszczuk
Group instructors: Urszula Kosińska, Jolanta Sikorska-Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Seminar - Pass/fail
Type of course:

obligatory courses

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.