University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)

General data

Course ID: 3104-M3K1HKCHSRED Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich)
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
(in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Short description: (in Polish)

Tematem zajęć będą związki pomiędzy państwem i Kościołem średniowiecznym, a szczególnie długi proces układania się wzajemnych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską i władcami świeckimi. Interesować nas będzie tzw. walka cesarstwa z papiestwem o inwestyturę. Dużo miejsca poświęcimy reformie Kościoła nazwanej od imienia papieża Grzegorza VII „gregoriańską” oraz przenikaniu jej idei do państwa Piastów.

Full description: (in Polish)

Zob. szczegółowy sylabus zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Bibliography: (in Polish)

Zob. zakres tematów w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym. Studenci będą otrzymywać także lektury indywidualne.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczeniu konwersatorium student: analizuje teksty źródłowe dotyczące historii Kościoła w średniowieczu

Student zna w stopniu pogłębionych główne problemy historii Kościoła w średniowieczu.

Student zna podstawowe terminy i pojęcia, związane z Kościołem średniowiecznym.

Student rozpoznaje główne nurty historiografii XIX i XX w. zajmującej się historią Kościoła średniowiecznego, orientuje się we współczesnych prądach badań nad tym tematem.

Student potrafi analizować źródła proweniencji kościelnej, zna ich specyfikę i rozpoznaje główne typy źródeł kościelnych.

Student potrafi korzystać z podstawowych typów pomocy naukowych, związanych z historią Kościoła średniowiecznego.

Student potrafi prowadzić dyskusję z wykorzystaniem wyników własnych badań i poglądów autorów literatury przedmiotu oraz samodzielnie formułować płynące z niej wnioski.

Jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i konwersatorium z historii Kościoła w średniowiecznej Europie, ma za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów.

Student jest gotowy do ciągłej oceny i weryfikacji poziomu własnej wiedzy z zakresu historii Kościoła średniowiecznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła aktywności

Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, przygotowywanie prac domowych, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w konwersatorium, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie EWENTUALNYCH prac pisemnych.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński
Group instructors: Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.