University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Źródła do badania historii Zagłady i życia codziennego w Polsce pod okupacją niemiecką

General data

Course ID: 3104-SMZ19ŹDBHZIŻCWP Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Źródła do badania historii Zagłady i życia codziennego w Polsce pod okupacją niemiecką
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Hist. zao. II st.od 2019)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników z różnymi rodzajami oraz metodami pracy ze źródłami historycznymi wykorzystywanymi do badania okupacji niemieckiej oraz Holokaustu na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem życia społecznego oraz badań codzienności.

Full description: (in Polish)

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką oraz zagłada Żydów na ziemiach polskich należą do tematyki często poruszanej przez współczesną polską historiografię. Zagadnienia budzą zainteresowanie nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także są przedmiotem sporów politycznych oraz dyskusji publicystycznych. Wywołują także silne emocje wśród szerszej opinii publicznej. Wciąż żywe w Polsce zainteresowanie Zagładą i okupacją skutkuje rosnącą liczbą badań poruszających tę tematykę, ale także licznymi publikacjami i wypowiedziami, które można krytycznie oceniać z punktu widzenia warsztatu historycznego. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami źródeł wykorzystywanych do badania Zagłady oraz życia codziennego społeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecką. Poprzez swoją warsztatową formę, zajęcia dają możliwość doskonalenia umiejętności pomocnych w samodzielnym prowadzeniu badań oraz odbiorze prac badawczych innych historyków.

Bibliography: (in Polish)

Źródła archiwalne udostępniane przez prowadzącego oraz ogólnodostępne publikacje.

Chustecki Józef, Byłem sołtysem w latach okupacji, (Warszawa: Książka i Wiedza, 1960) [fragmenty].

Ginczanka Zuzanna, *** („Non omnis moriar”).

Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, (Warszawa: Karta, 2007) t.1-2 [lub wydanie późniejsze; fragmenty].

Najder Marceli, Rewanż, (Warszawa: Karta, 2013).

Perechodnik Calek, Spowiedź, (Warszawa: Karta, 2011) [lub wydania późniejsze].

Rubinowicz Dawid, Pamiętnik Dawida Rubinowicza, (Warszawa: Książka i Wiedza, 2005) [lub inne wydania].

Stroop Jürgen, Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje! [Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warchau mehr!], (Warszawa: IPN, 2009).

Szlengel Władysław, wybrane wiersze.

Wieś polska 1939-1948. Matriały konkursowe, oprac. Krystyna Kersten, Tomasz Szarota, t. II (Warszawa: PWN, 1968) [fragmenty].

Learning outcomes: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci poznają różne rodzaje źródeł pisanych i niepisanych wykorzystywanych do badania Zagłady i życia codziennego w Polsce pod okupacją niemiecką oraz uczą się je analizować. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy potrafią właściwie zidentyfikować oraz samodzielnie analizować źródła. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć mogą być wykorzystywane w czasie prowadzenia własnych badań, ale także do świadomej, krytycznej lektury publikacji naukowych poświęconych Zagładzie i życiu społecznemu w Polsce pod okupacją niemiecką.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

obecność, przygotowanie do zajęć, aktywność – udział w dyskusjach, praca indywidualna

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.