University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The history of the culture of the countries of the region till 1918 (I) - Poland

General data

Course ID: 3224-D1HISPL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The history of the culture of the countries of the region till 1918 (I) - Poland
Name in Polish: Historia kultury krajów regionu do 1918 r. (I) - Polska
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi problemami historii kultury Polski na tle dziejów politycznych i społecznych od średniowiecza do 1918 r.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami historii kultury Polski na tle dziejów politycznych i społecznych od średniowiecza do 1918 r. Uwzględnione zostaną takie problemy jak tożsamość, wzajemne oddziaływanie kultur, aspekty religijne, zmiany w obyczajowości i umysłowości oraz refleksja nad sensem dziejów narodu. Omówione zostaną następujące problemy:

1. Średniowiecze — Polska w przestrzeni; Polska w czasie; zjednoczenie państwa i integracja narodowa.

2. Renesans — Polska w przestrzeni; Polska w czasie; Rzeczpospolita; kultura obca w Polsce; kultura polska w świecie.

3. Barok — Polska w przestrzeni; Polska w czasie; Rzeczpospolita; instytucje i formy krzewienia kultury.

4. Oświecenie — Polska w przestrzeni; Polska w czasie; naprawa Rzeczpospolitej; instytucje i formy krzewienia kultury.

5. Romantyzm — okres niewoli — Polska w przestrzeni; Polska w czasie; walka o państwo;

6. Pozytywizm — Polska w czasie; polska w przestrzeni; walka o państwo;

7. II Rzeczypospolita — Polska w przestrzeni, Polska w czasie; poszukiwanie nowych dróg upowszechniania kultury; walka społeczna o kształt państwa.

8. Historia polskiej myśli filozoficznej w XIX wieku — zarys.

9. Historia filozofii polskiej w XX wieku — zarys.

10. Kultura duchowa przełomu XIX i XX wieku.

11. Arcydzieła polskiej literatury pięknej.

12. Perły polskiej architektury.

13. Perły polskiego malarstwa.

14. Początki polskiego kulturoznawstwa.

15. Polska szkoła historyczna: Adam Naruszewicz, Joachim Lelewel, Józef Szujski, Tadeusz Korzon.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin (1 ECTS)

Bibliography: (in Polish)

Bogucka M., Kultura, naród, trwanie : dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku.. Tom 1, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991.

Jadacki J., Filozofia polska XIX i XX wieku, Warszawa 2015.

Lutosławski W., The Polish Nation, BiblioBazaar 2009.

Suchodolski B., Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1986.

Learning outcomes: (in Polish)

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

1) zna i rozumie w podstawowym stopniu historię Rosji po 1918 r. oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje historyczne wiążące ją z Europą Środkowo-Wschodnią jako regionem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (K1_W04; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

2) zna i rozumie w podstawowym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w Rosji po 1918 r. (K1_W06; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

3) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

4) potrafi odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w typowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących historii Rosji po 1918 r., a także ich specyfiki w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych (K1_U06; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

5) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

6) jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów na WLS.

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także praca pisemna (3-6 s.) lub prezentacja na temat zadany przez prowadzącego.

Zaliczenie ustne obejmie wiedzę z materiału omawianego na zajęciach w czasie semestru i obejmie dwa losowo wybrane pytania z materiału omawianego na zajęciach. Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (20%). Praca pisemna lub prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Zaliczenie ustne (60%).

(wyczerpująca odpowiedź na pytanie = 30%, częściowa = 15%)

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Classes in period "Winter semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Robert Boroch
Group instructors: Robert Boroch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)