University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Research on Cultural History of Region (I)

General data

Course ID: 3224-D1WBKH
Erasmus code / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to Research on Cultural History of Region (I)
Name in Polish: Wstęp do badań nad kulturową historią regionu (I)
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

Classes present a block of subjects devoted to the history and contemporary culture of Central and Eastern European countries and the cultural specificity of the region.

Full description:

Classes present a block of subjects devoted to the history and contemporary culture of Central and Eastern European countries and the cultural specificity of the region. The aim of the course is to present the most important theoretical categories and methodological approaches in the field of the history of ideas and cultural history, which are the basic competence of an expert on cultural issues in the country and region. Their program thus includes the history of reflection on Central and Eastern Europe as a region and on the criteria for its separation, presentation of the scientific concepts of ethnos, nation and nationalism, as well as forms and aspects of social life such as the state, civil society, religion and religious relations, intelligence on the background other social formations, national culture and local culture, identity and multiculturalism, resistance in culture, counterculture and contestation and institutionalization of culture. The analysis of these topics is accompanied by a discussion of the most important trends and theoretical proposals in contemporary research on the history of culture.

During the course, the student develops his research skills, learns to gain knowledge independently, using the support of a scientific supervisor.

BLOCK I: Cultural history as a research perspective

1. History of culture and cultural history. What does cultural history do?

2. Precursors and classics of cultural history.

3. Anthropological return.

4. The Annales school and non-classical historiography.

5. Contemporary trends and problems of cultural history: collective memory as counter-history.

BLOCK II: Basic concepts

6. Nation and nationalism.

7. Minority as a cultural problem.

8. Faces of multiculturalism.

9. Limits of modernity.

10. People and intelligentsia as subjects of cultural history.

BLOCK III: Visions of Central and Eastern Europe

11. Does Central and Eastern Europe exist?

12. Central and Eastern Europe as a geopolitical and mythical area: Mitteleuropa, Intermarum (Międzymorze), continuations.

13. Central and Eastern Europe as a historical and cultural area: the Jerzy Kłoczowski's concept.

14. Central and Eastern Europe as a project: a vision of the Paris Kultura Journal.

15. Central and Eastern Europe as an idea and practice: in search of "Native Realm"

Student workload:

Participation in the classes in the class - 30 hours (1 ECTS)

Preparation for classes - 60 hors (2 ECTS)

Preparation for exam - 30 hours (1 ECTS)

Bibliography:

Compulsory literature

BLOCK I: Cultural history as a research perspective.

1.1. Burke P., Historia kulturowa. Wprowadzenie, przeł. Hunia J., Kraków 2012, s. VII –XI i 1-8;

1.2. Pomian K., Jak uprawiać historię kultury [w:] „Przegląd Historyczny”, t. 86, z. 1, Warszawa 1995, s. 1-13.

2.1. Bednarek S., Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław 1995, s. 121-137.

2.2. Barycz H., Wstęp [w:] Huizinga J., Jesień średniowiecza, przeł. Brzostowski T., Warszawa 1992, s. 9-25.

3.1. Boas F., Cele badań antropologicznych, przeł. Kowalski M. [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. Nowicka E. i Głowacka-Grajper M., Warszawa 2009, s. 249-263.

3.2. Mencwel A., Historia i antropologia (wstępne uwagi teoretyczne) [w:] tegoż, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006, s. 59-75.

4.1. Geremek B., Kula W., Przedmowa [w:] Braudel F., Historia i trwanie, przeł. Geremek B., Warszawa 1999, s. 5-20.

4.2. Rodak P., Posłowie. Narodziny książki z materii druku [w:] Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, przeł. Kocot A., Wodzyńska-Walicka M., Warszawa 2014, s. 491-512.

5.1. Szacki J., Tradycja a wiedza historyczna [w:] tegoż, Tradycja, Warszawa 2011, s. 70-79.

5.2. Napiórkowski M., «Jak społeczeństwa pamiętają» Paula Connertona na tle współczesnych badań nad pamięcią zbiorową [w:] Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. Napiórkowski M., Warszawa 2012, s. 7-27.

BLOCK II: Basic concepts

6.1. Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Amsterdamski S., Kraków 1997, rozdziały: Wprowadzenie s. 15-21 oraz Źródła świadomości narodowej s. 48-57.

6.2. Sommer Ł., Naród i nacjonalizm [w:] tegoż Mowa ojców potrzebna od zaraz. Fińskie spory o język narodowy w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2009, s. 17-42.

7.1. Dołowy-Rybińska N., Mniejszości kulturowe i języki zagrożone we współczesnym świecie – w stronę antropologii i animacji [w:] tejże, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011, s. 505-522.

8.2. Kłoskowska A., Spory wokół pojęcia narodu [w:] tejże, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 15-27.

9.1. Johnson P., Wstęp [w:] tegoż, Narodziny nowoczesności, przeł. Iwińska M., Kucharska M., Jannasz M., Królikiewicz W., Paszkiewicz P., Skurowski P., Gdańsk 1995, s. 7-10

9.2. Eksteins M., Berlin [w:] tegoż, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, przeł. Rabińska K., Warszawa 1996, 70-112.

10.1. Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 65-90.

10.2. Jedlicki J., Przedmowa [w:] tegoż, Narodziny inteligencji 1750-1831, Warszawa 2008, s. 7-23.

BLOCK III: Visions of Central and Eastern Europe

11.1. Ash T. G., Czy Europa Środkowa istnieje? przeł. Jarosław Anders [w:] tegoż, Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, przeł. A. Husarska, Londyn 1990, s. 25-49.

11.2.«Człowiek rozgląda się i widzi, że ma wielką rodzinę…» – rozmowa z György Konradem, rozmawia Krzysztof Czyżewski [w:] „Kranogruda”, 1993, nr 1, s. 33-36.

12.1. Le Rider J., «Mitteleuropa», środkowoeuropejskie miejsce pamięci, przeł. Mastela O., „Pamiętnik Literacki“, 2013, nr 4, s. 5-16.

12.2. Szaruga L., Przetwarzanie Międzymorza. Zarys problematyki, Kraków-Warszawa 2016, rozdziały: Palimpsest Międzymorza. Zarys problematyki s. 5-32 oraz Blaski i cienie koncepcji Międzymorza s. 33-41.

13.1. Kłoczowski J., Wstęp [w:] tegoż, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998, s. 11-22.

13.2. Beauvois D., Litwini: «Bretończycy» Europy Środka [w:] Historia Europy Środkow-Wschodniej, tom I, red. Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000, s. 244-316.

14.1. Mencwel A., Publicysta Juliusz Mieroszewski [w:] tegoż, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997, s. 339-373.

14.2. Bumblauskas A., Koncepcja ULB Jerzego Giedroycia: spojrzenie z Litwy, przeł. B. Kowal [w:] Dialog kultur pamięci w regionie ULB, red. A A. Nikžentaitis, M. Kopczyński, Warszawa 2014, s. 40-60.

15.1. Parfianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016, s. 13-49.

15.2. Miłosz Cz., Miejsce urodzenia [w:] tegoż, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 11-22.

Supplemental literature

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, część I: Podstawy teoretyczne.

Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. 1., Imperia, Warszawa 2014.

Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, przeł. M. Kreczowska, Warszawa 1991.

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. J. Hunia, Kraków 2012.

Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1971.

Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013.

Czyżewski K., Miłosz. Tkanka łączna, Chorzów 2014.

Jasiewicz K. (red.), Europa NIEprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999, Warszawa 1999.

Geertz C., Interpretacja kultur: wybrane eseje, przeł. Maria M. Piechaczek, Kraków 2005.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991.

Hannu S., Europa XIX wieku: historia kulturowa, przeł. A. Szurek, Kraków 2010.

Kula M., Narodowe i rewolucyjne, Londyn-Warszawa 1991.

Nowicka E., Bilewicz A. (red.), Pamięć utraconych ojczyzn, Warszawa 2012.

Pomian K., Europa i jej narody, Gdańsk 2009.

Sulima R., Głosy tradycji, Warszawa 2001.

Walicki A., Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009.

Wandycz P.S., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995 (oryg. ang. 1992).

Learning outcomes:

Student after completing the classes:

[Knowledge:] knows and understands

1) at a basic level, the specificity of various models of culture in anthropological terms (traditional, noble, bourgeois, mass), their transformation processes and interrelationships and emanations in the symbolic and semiotic sphere, i.e. in the space of culture and art, literature and history of Central European countries -Eastern (K1_W03; reference to P6S_WG Range and depth)

2) basic history and modernity of the region, as well as issues, concepts and historical concepts related to the identification of Central and Eastern Europe as a region, with particular emphasis on cultural processes and phenomena in the context of social and political changes (K1_W04; Reference to P6S_WG scope and depth, P6S_WK Context / conditions, effects)

3) basically the European and global context of cultural processes -

can apply this knowledge in relation to culture, art, literature and phenomena

linguistic, as well as political, social and economic countries

the region at every stage of their development (K1_W05; reference to P6S_WG. Scope and depth and P6S_WK. Context / conditions, effects)

4) basic issues related to the formation of national and religious, socio-political and economic relations in the region of Central and Eastern Europe (K1_W06; Reference to P6S_WG. Scope and depth, P6S_WK. Context / conditions, effects)

5) broadly understood intercultural context; has knowledge about man as an entity constructing social structures and cultural products, is aware of the principles of their functioning and the resulting differences in the perception of social life by representatives of different nationalities, ideological and religious groups as well as minorities understood differently (K1_W07; reference to P6S_WG. Scope and depth and P6S_WK Context / conditions, effects)

6) basic principles of the activity of cultural and national heritage institutions and is familiar with contemporary cultural life and its entanglement in political and social discourses of at least two selected countries of Central and Eastern Europe (K1_W10; reference to P6S_WG Scope and depth and P6S_WK Context / conditions, effects / basic rules for creating various forms of entrepreneurship)

[Skills:] you can:

7) search, select, analyze and use the information he needs from various sources (K1_U01; Reference to P6S_UW. Use of knowledge / problems solved and tasks performed)

8) formulate and analyze research problems, select research methods and tools, and conduct under the guidance of a scientific supervisor simple research in the field of culture and religion and related disciplines related to the region of Central and Eastern Europe (K1_U02; reference to P6S_UW. Use of knowledge / problems solved and tasks performed)

9) develop their research skills, independently acquire knowledge, using the support of a scientific supervisor; skillfully formulate thoughts, present research results in the form of oral or written (various types) statements (K1_U03; Reference to P6S_UW. Use of knowledge / problems solved and tasks performed)

10) use theoretical approaches, research paradigms and concepts specific to cultural and religious sciences in typical professional situations (K1_U04; reference to P6S_UW. Use of knowledge / problems solved and tasks performed)

11) conduct a critical analysis of cultural products appropriate for a given era in the development of two selected countries of Central and Eastern Europe; identify different types of cultural products of Central and Eastern European countries, conduct their analysis, distinguish different perspectives on looking at cultural development, being aware of differences in cultural identities and context (K1_U05; reference to P6S_UW. Knowledge use / problems solved and tasks performed)

12) independently prepare a written and oral statement, in Polish and in a foreign language, on selected topics in the field of cultural theory and issues of the region's countries (culture, political, social and economic sources, consequences and contexts of cultural phenomena, literature and language as media and cultural testimonies) , audiovisual and electronic media, social and religious relations and ties, etc.). present the results of their work in the group forum (K1_U08; reference to P6S_UW. Use of knowledge / problems solved and tasks performed)

[Social competences:] is ready to:

13) critical assessment of knowledge, continuous training and supplementing acquired knowledge (K1_K01; Reference to P6S_KK)

14) effective communication and life in a society, including a culturally different society, undertaking work in a group, coping with typical professional situations, to verify their views through substantive discussion and assessment of knowledge (K1_K02; reference to P6S_KK ).

Assessment methods and assessment criteria:

I. Course provision

According to the Detailed studying provisions at the Faculty of Applied Linguistics (in Polish: Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW)

1) Presence at all classes included at the study programme is compulsory. (§ 9 sec. 2)

2) A student is not allowed to resit examination, if he/she failed to get the credit because he/she did not filled requirement of compulsory presence. In that case a student has the right for a conditional entry ('wpis warunkowy') for next year and to attend the course again. (§ 2 ust. 4.)

3) A student has the right to be absent 2 times in one semester, consisting of 30 class hours (thirty 2-hour classes). At the beginning of the course the teacher will instruct students on how to make up for the absence and complete what they have missed. The student's time table overlaps do not excuse over limit absences.

2. Assessment methods and criteria

Classes will be conducted in the form of discussions on the assigned reading or material presented by the teacher.

The exam is oral and includes three questions regarding the issues discussed in class and knowledge of the readings assigned to each topic. The final grade consists of:

- Active participation in classes 10%

- Oral exam (90%).

(comprehensive answer to the question = 30%, partial = 15%)

3. Grading scale

99 - 100% - 5! (outstanding)

93 - 98% - 5 (very good)

87 - 92% - 4,5 (good plus)

77 - 86% - 4 (good)

71 - 76% - 3,5 (satisfactory plus)

60 - 70% - 3 (satisfactory)

0 - 59% - 2 (unsatisfactory)

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Kamil Dwornik
Group instructors: Kamil Dwornik, Justyna Szlachta-Ignatowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Seminar - Examination
Mode:

Classroom

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)