University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Audiovisual and performative culture in Central and Eastern Europe

General data

Course ID: 3224-D4AUDIO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Audiovisual and performative culture in Central and Eastern Europe
Name in Polish: Kultura audiowizualna i performatywna w Europie Środkowo-Wschodniej
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

The aim of the course is to provide students with a selection of events, examples and artists from Central and Eastern Europe in the large context of audiovisual (cinema) and performative arts (theatre, dance, performance). Presented issues and examples represent phenomena deeply rooted in the culture of the Central and Eastern Europe as well as could be seen in the larger context of the history of culture.

Full description:

The first semester starts with the general introduction to the history of the cinema in Central and Eastern Europe and the particular classes will be devoted to the cinema (from the historical perspective) from i.a. Germany, Russia, Poland, Czech Republic, Romania, Hungary, Ukraine. The important issues and phenomena will be clarified with the use of particular film clips and will be shown in the larger historical and cultural context, as well as from the comparative perspective. During the second semester students will deal with various examples of rituals and phenomena of the performance culture in the Central and Eastern Europe. There will be shown and explained issues like for example: spectacles and rituals (like for example carnaval), dance and its contexts, body art and performance, happening and other cultural practices (especially between body and art).

Bibliography: (in Polish)

Literatura do przygotowanie przez studentów wskazana przy każdym z zajęć (udostępniana studentom).

Lektury uzupełniające, dla chętnych:

Simon Frith, Rytuały sceniczne. O wartości muzyki popularnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Peter Hames, Czechosłowacka nowa fala, przeł. G. Świętochowska, Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Performance, wybór tekstów G. Dziamski, H. Gajewski, J. Wojciechowski, Warszawa 1984.

Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA:

Student zna w stopniu zaawansowanym terminologię, twórców, nurty i dzieła z zakresu sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane wytwory i działania w ramach sztuk audiowizualnych i performatywnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w przeszłości i współcześnie

Student zna i rozumie kontekst i sposób funkcjonowania działań performatywnych i audiowizualnych w specyficznej sytuacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi rozpoznawać, analizować dzieła oraz działania w ramach sztuk audiowizualnych i performatywnych z uwzględnieniem kontekstu krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Student potrafi zabierać głos w dyskusji na tematy przedstawione na zajęciach i argumentować

Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu sztuk audiowizualnych i performatywnych (w ramach wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student jest gotów do formułowania własnego zdania, zabierania głosu w dyskusji o sztuce i gotów jest komunikować się z innymi, konfrontując swoją wiedzę z innymi podczas dyskusji, gotów jest do jej krytycznej oceny

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Organizacja zajęć

Warunek dopuszczenia do dopuszczenia do egzaminu: obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW). Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu usprawiedliwienia decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Jeśli liczba nieobecności przekroczy dopuszczalną, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć.

Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w wyznaczonym terminie powodują utratę I terminu zaliczenia. Student ma prawo zaliczyć nieobecności i podejść do egzaminu w terminie poprawkowym.

2. Metody oceniania

Przedmiot kończy się egzaminem i polega na odpowiedzi na sformułowane przez prowadzącego pytania, sprawdzające wiadomości przedstawiane w toku zajęć.

3. Kryteria oceniania

Na końcową ocenę składają się: wypowiedź (egzamin) (75%) oraz aktywność na zajęciach (25%) - (aktywność podnosi ocenę końcową). Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

4. Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Marta Brzezińska-Pająk
Group instructors: Marta Brzezińska-Pająk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)