University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The media in Central and Eastern Europe

General data

Course ID: 3224-D7MESW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The media in Central and Eastern Europe
Name in Polish: Media w Europie Środkowo-Wschodniej
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Overview of the media market in the countries of Central and Eastern Europe with particular emphasis on post-soviet countries (Russia, Ukraine, Belarus).

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest prezentacja i analiza roli, funkcji i zasięgu mediów w procesach kulturowych, zachodzących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX-XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu przemian ustrojowych po roku 1989.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z systemami medialnymi oraz głównymi tendencjami rozwoju mediów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem kulturowych aspektów działalności mediów w epoce globalizacji. Media rozumiane są tu jako tzw. media masowe (prasa, radio, telewizja, portale informacyjne i sieci społecznościowe), czyli instytucje produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i docierające jednocześnie do wielkich rozproszonych zbiorowości odbiorców, które wywierają wpływ na życie społeczne, polityczne oraz kulturowe. Na zajęciach media analizowane są w kontekście ich najnowszych dziejów w regionie oraz oddziaływania przede wszystkim na życie intelektualne oraz kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1. Procesy zmian systemów medialnych w krajach regionu po upadku komunizmu (typy systemów medialnych).

2. Uwarunkowania historyczne, polityczne i kulturowe, które wpłynęły na rozwój systemów medialnych w regionie.

3. Transformacje na rynku mediów, które dokonały się pod wpływem przeobrażeń politycznych i ekonomicznych w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi, krajach bałtyckich oraz w landach byłej NRD.

4. Cechy współczesnych systemów medialnych w poszczególnych krajach regionu.

5. Zagadnienia relacji „media-państwo” (media publiczne, media komercyjne, media rządowe);

6. Analiza porównawcza ingerencji państwa w systemy medialne w krajach regionu.

7. Koncentracja i dekoncentracja mediów w krajach regionu.

8. Specyfika prawa prasowego w wybranych krajach regionu.

9. Oddziaływanie komercjalizacji i tabloidyzacji mediów na kulturę.

10. Kwestie etyki dziennikarskiej w krajach regionu

11. Problem cenzury i autocenzury w środkach masowego przekazu regionu

12. Nowe media w Europie Środkowo-Wschodniej jako alternatywa dla mediów „tradycyjnych”.

13. Sieci społecznościowe w krajach regionu a ich wpływ na życie społeczne, kulturowe, polityczne.

14. Dziennikarstwo obywatelskie w krajach regionu.

15. Kulturotwórcza rola nowych mediów w krajach regionu.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Bibliography: (in Polish)

Dobek-Ostrowska B., Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r., Wrocław 2002

Ellen Hume, Caught in the Middle: Center al and Eastern European Journalism at a Crossroads, A Report to the Center for International Media Assistance, CIMA, NED Washington, January 20, 2011, 98 s.

Journalism in Russia, Poland and Sweden – traditions, cultures and research, Stockholm 2012

Freedom under threat: The clampdown against freedoms of expression, assembly and association in Russia, Amnesty International 2013, 70 s.

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi, Redaktor prowadzący Paweł Laufer, Fundacja Kultura Enter, Lublin 2011, 268 s.

Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie, Redaktor prowadzący Paweł Laufer,Fundacja Kultura Enter, Lublin 2012, 288 s.

Media landcape of Eastern Parnership Countries, Yerevan Press Club 2011, 113 s.

Joanna Fomina, Natalia Ryabinska, Po drugiej stronie lustra, Obraz Polski w ukraińskich media, ISP, Warszawa 201

Learning outcomes: (in Polish)

Student po ukończeniu zajęć:

1) w pogłębionym stopniu zna i rozumie zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: K2_W06, odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki

2) w pogłębionym stopniu zna i rozumie szeroko rozumiany kontekst interkulturowy; ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym struktury społeczne i wytwory kulturowe, ma świadomość zasad ich funkcjonowania i wynikających stąd różnic w postrzeganiu życia społecznego przez przedstawicieli różnych narodowości, grup ideologicznych i wyznaniowych oraz różnie rozumianych mniejszości: K2_W07, odniesienie do P7S_WG Zakres i głębia P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki

3) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł, w tym obcojęzycznych w nieprzewidywalnych warunkach: K2_U01, odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

4) odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej jest gotów wykorzystać ją w typowych i nietypowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących mediów w Europie Środkowej: K2_U02, odniesienie do P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy: K2_K01, odniesienie do P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

1) jest gotów do efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym również w społeczeństwie odmiennym kulturowo od własnego, kierowania pracą grupy, radzenia sobie w sytuacjach typowych i wyjątkowych, do weryfikacji swoich poglądów na drodze rzeczowej dyskusji oraz oceny posiadanej wiedzy: K2_K02, odniesienie do P7S_KK

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.).

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także praca pisemna (5-6 s.) lub prezentacja na temat zadany przez prowadzącego.

Zaliczenie na ocenę będzie miał charakter ustny i obejmie wiedzę z materiału omawianego na zajęciach w czasie semestru. Zaliczenie obejmie dwa losowo wybrane pytania.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (30%).

Praca pisemna lub prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Zaliczenie ustne: (50%)

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Classes in period "Winter semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Rostysław Kramar
Group instructors: Rostysław Kramar
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Rostysław Kramar
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)