University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Learning of languages of the region: Ukrainian - level B2

General data

Course ID: 3224-DNJRUB2-IIst
Erasmus code / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Learning of languages of the region: Ukrainian - level B2
Name in Polish: Nauka języków regionu - ukraiński B2
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
(in Polish) Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Ukrainian
Type of course:

foreign languages

Short description:

B1, upper intermediate level, according to A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, signifies a target level of language skills acquisition upon completion of a B1 course.

(with particular emphasis on the cultural component)

Full description:

Upon completion a student can understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization; s/he can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party; s/he can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

The course content: My town, architecture, types of buildings; University, object of studies, types of courses, forms of studying; The significance of education. Lifelong learning. Studying abroad. Comparing studies at Poland and at the other countries; Working in a city and in a village. Job application, employment, duties; New professions; Unemployment. Qualifications and demands. Employment problems. The interview; Tourism/travelling; Health and sport; money: currency, income, profit, loss, debt; Bank: opening a bank account, agreements, forms of saving; Mass and high culture; TV, radio. Art. Artists; Theater. Movie; Museums, galleries. Painting, sculpture; Music. Literature; Cultural events. Theater, movie, music festivals; concerts. Globalization of culture; traditions. Customs and traditions of other nations; National cuisines. Cultural stereotypes. Recent social and political events. Ecology: problems, attempts to find solutions, perspectives; ecological actions, environmental organizations; Natural calamities and disasters (floods, drought, fire, hurricane, avalanche, famine, war, pestilence); IT. Press. Telecommunications.

Bibliography:

The coursebook: Olena Synchak, Yabluko, Lviv 2015

Learning outcomes: (in Polish)

Poziom B2

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

zna i rozumie w stopniu ponad średniozaawansowanym kompleksową naturę języka;

posiada zasób słownictwa na poziomie ponad średniozaawansowanym (ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawartego w Pełnym opisie);

posiada wiedzę dotyczącą opisu systemu języka na poziomie ponad średniozaawansowanym;

zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. interpretuje pisemnie i ustnie informacje przedstawione w formie graficznej, jeśli dotyczą znanego mu tematu;

2. wyraża dość swobodnie i poprawnie swoją opinię na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji;

3. dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, na przykład podczas wykładu, egzaminu, prezentacji, programu telewizyjnego, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego;

4. tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci opisu, rozprawki sprawozdania, listu formalnego i nieformalnego;

5. wygłasza, zgodnie z konwencją, prezentacje dotyczące tematów zawodowych i akademickich;

6. nawiązuje rozmowę na tematy codzienne w sposób dość swobodny i zrozumiały, przy użyciu wymaganych kulturowo środków werbalnych i niewerbalnych w sytuacjach formalnych i nieformalnych, zachowując odpowiedni rejestr językowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. potrafi współpracować w grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

zna i rozumie w stopniu ponad średnio zaawansowanym kompleksową naturę języka ukraińskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego Ukrainy);

potrafi przygotować wypowiedź pisemną i ustną w języku ukraińskim na wybrane tematy z zakresu teorii kultury oraz problematyki krajów regionu (kultura, polityczne, społeczne i gospodarcze źródła, konsekwencje i konteksty zjawisk kulturowych, literatura i język jako media i świadectwa kultury, media audiowizualne i elektroniczne, relacje i więzi społeczne i religijne etc.) oraz prezentować wyniki swojej pracy na forum grupy;

potrafi posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

potrafi stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- ustna weryfikacja efektów kształcenia /np.: wypowiedź przygotowana lub spontaniczna, dialog w parach, dyskusja, prezentacja/aktywność podczas zajęć - 25% oceny;

- pisemna weryfikacja efektów kształcenia /np. list, mail, wypracowanie, wypowiedź, streszczenie, komentarz, notatka, kartkówka/ - 25% oceny;

- wynik 3 testów zaliczeniowych - 50% oceny

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

III. Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym w formie kształcenia na odległość, za pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez Uczelnię.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 90 hours more information
Coordinators: Rostysław Kramar
Group instructors: Ruslana Kramar
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Classes - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)