University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Divine Comedy

General data

Course ID: 3321-Z1N19HL01
Erasmus code / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Divine Comedy
Name in Polish: Boska Komedia
Organizational unit: Department of Italian Studies
Course groups: (in Polish) Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 1roku (moduły)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

Full description: (in Polish)

1.Dante Alighieri: życie i twórczość

2-3. Boska Komedia: wiadomości wstępne (tytuł, struktura, źródła, język, styl)

4-10. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Piekła (1, 3, 5, 10, 13, 26, 33)

11-12. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Czyśćca (1, 3)

13 – 15. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Raju (15-17)

Bibliography: (in Polish)

Źródła:

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia (sugerowane edycje: Sapegno, La Nuova Italia; Porena, Zanichelli; Bosco-Reggio, Le Monnier; Pasquini – Quaglio, Garzanti)

2. Dante Alighieri, Boska komedia (tłum. E. Porębowicz), PIW 1990

oraz

dostępne w bibliotekach podręczniki historii literatury włoskiej w jęz. włoskim. Podręczniki w jęz. polskim: H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I-II; K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01- czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 - przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U03 - rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 - napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

3. Wygłoszenie 1 referatu w ciągu semestru.

4. Praca semestralna / praca pisemna podczas zajęć.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)