University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Descriptive Grammar: study of language structure in communication

General data

Course ID: 3321-Z2GOSJK
Erasmus code / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literature and linguistics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Descriptive Grammar: study of language structure in communication
Name in Polish: Gramatyka opisowa: struktury języka w komunikacji
Organizational unit: Department of Italian Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Italian
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zweryfikowanie i pogłębienie znajomości gramatycznych struktur j. włoskiego.

Zagadnienia koncentrują się na morfologii czasownika, kładąc nacisk głównie na użycie i funkcje czasownika w zdaniu. Omówione zostaną również zagadnienia z zakresu gramatyki walencyjnej.

Full description: (in Polish)

Czasownik (definicja, czasowniki znaczeniowo pełne i łączniki, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie; szczególne przypadki; czasowniki frazeologiczne, służebne, kauzatywne, posiłkowe);

Przysłówek (tworzenie regularne i nieregularne; rodzaje przysłówków)

Spójniki (funkcja w zdaniu, spójniki współrzędne i podrzędne)

Zdanie proste (części składowe zdania; dopełnienie odrzeczownikowe i odczasownikowe; funkcje; podstawowe schematy składniowe zdań włoskich; umiejętność rozbioru gramatycznego zdania prostego).

Bibliography: (in Polish)

M. Dardano e P. Trifone (1997) La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, S. Widłak 2002) Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa, L. Renzi, G. Salvi (a cura di) (1988) Grande grammatica italiana di consultazione, (vol I) La frase, i sintagmi nominali e preposizionali, Il Mulino, Bologna; M. Dardano (1996) Manualetto di linguistica italiana, Zanichelli, Milano, Serianni Luca, Della Valle Valeria, Patota Giuseppe (1996) Lingua italiana per le Scuole Superiori, Archimede, Serianni Luca, Della Valle Valeria, Patota Giuseppe (2003) L’italiano parlato e scritto. Grammatica di riferimento e manuale delle abilità testuali, Archimedes, Patota Giuseppe (2006) Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo, Garzanti Linguistica, Novara, Giovanardi Claudio, De Roberto Elisa (2010) L' italiano da scrivere. Strutture, risposte, proposte. Eserciziario, Liguori Editore, E. Jamrozik (2002) Il collegamento transfrastico in italiano, Warszawa, Sobrero A. (a cura di) (1993), Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, Laterza, Bari (rozdziały: "Sintassi" i "Lessico e semantica" ss. 247-370), Renzi L., Salvi G. (1991) Grande Grammatica di consultazione, Il Mulino, Bologna, vol II; Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. (1995) Grande Grammatica di consultazione, Il Mulino, Bologna, vol III

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa.

Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze językoznawcze.

Umiejętności: Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

EGZAMIN PISEMNY ODBĘDZIE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM PO ZAKOŃCZENIU ROCZNEGO CYKLU ZAJEC, NA KTÓRE SKŁADA SIĘ WYKŁAD (I SEMESTR) ORAZ CWICZENIA (I I II SEMESTR)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)