University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Italy under Domination of European Powers (2nd Half of 16th-18th Century)

General data

Course ID: 3321-Z2HWPE Erasmus code / ISCED: 09.0 / (unknown)
Course title: Italy under Domination of European Powers (2nd Half of 16th-18th Century) Name in Polish: Włochy pod dominacją potęg europejskich (II poł. XVI-XVIII)
Department: Department of Italian Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Italian
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

W ramach kontynuacji kursu z historii Włoch epoki średniowiecza, wykładowca przedstawi słuchaczom główne problemy historii Włoch wczesnonowożytnych, rozpatrując ją z punktu widzenia politycznego, kulturowego, społecznego i i religijnego

Full description: (in Polish)

Główne zagadnienia:

1. Wojny włoskie (1494-1559).

2. Państwa włoskie w okresie dominacji hiszpańskiej.

3. Gospodarka i społeczeństwo w okresie wczesnonowożytnym.

4. Kultura i nauka renesansu i baroku.

5. Kościół i religia: reformacja i reforma katolicka, kontrreformacja.

6. Reformy oświeceniowe w państwach włoskich.

7. Kultura oświecenia we Włoszech.

Bibliography: (in Polish)

- Girolamo Arnaldi, Italia i najeźdźcy, Warszawa 2009

- Euan Cameron (ed.), Early Modern Europe. An Oxford History, Oxford 1999.

- Halina Manikowska, Włochy wczesnonowożytne. Skrypt dla studentów italianistyki, Warszawa 2009.

- John A. Marino (ed.), Early Modern Italy 1550-1796, Oxford 2002.

- Krzysztof Mikulski, Jacek Wijaczka, Historia Powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2011.

- Giuliano Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Student po zaliczeniu kursu:

- ma rudymentarną wiedzę o historii Włoch wczesnonowożytnych;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące historii politycznej, religijnej i kulturowej Europy i Włoch wczesnonowożytnych;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji źródeł historycznych;

- wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego kultury i tradycji Włoch.

Umiejętności

Student:

- umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie historii i potrafi poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero­wania własną karierą zawodową;

- potrafi omawiać po włosku podstawowe problemy historii Włoch wczesnonowożytnych;

- potrafi, stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Kompetencje społeczne

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.