University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

French

General data

Course ID: 3321-Z2JF
Erasmus code / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: French
Name in Polish: Język francuski- 3 język
Organizational unit: Department of Italian Studies
Course groups: (in Polish) Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: French
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Lektorat j francuskiego dla początkujących, mający na celu umożliwienie studenom komunikacji w życiu codziennym na poziomie podstawowym.

Rozumienie krótkich tekstów i wypowiedzi. Zredagowanie krótkiej, prostej notatki, napisanie listu prywatnego.

Umiejętność opowiedzenia, krótkimi zdaniami, np. o swojej sytuacji rodzinnej, wykształceniu, życiu zawodowym, swoich zainteresowaniach,

Opanowanie podstawowych struktur języka francuskiego.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu podstawowych struktur języka francuskiego na poziomie A2

Ćwiczenia w wymiarze 60 godzin rocznie, wymagana praca samodzielna studenta

Nawiązywanie znajomości, życie codzienne i zawodowe, rodzina, podróże, zakupy, święta i zwyczaje , formalności urzędowe urzędowe

Zdobywanie i udzielanie informacji, formułowanie swoich opinii i ustosunkowywanie się do zdania innych, wyrażanie swoich uczuć np. zadowolenia, gniewu, zaskoczenia , pewności , wątpliwości itd.

Kultura i zwyczaje Francji i innych krajów frankofońskich

Rodzajniki, przyimki, zaimki, spójniki, présent, passé récent ,passé camposé, futur proche, podstawowe struktury językowe

Bibliography: (in Polish)

H. Auge, Tout va bien, livre de l ‘eleve, Cle International

H. Auge, Tout va bien, cahier d’exercices, Cle international

Marie – Louise Parizet,Activite pour le cadre europeen commun de reference A1 i A2, Cle International

Maia Gregoire, Grammaire progressive du francais niveau intermediaire, Cle International

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA:

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

UMIEJĘTNOŚCI:

Posługuje się w mowie i piśmie drugim językiem obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła ( bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne, kontrola obecności

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)