University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical Italian - Basic Course: Italian Language Learning B2

General data

Course ID: 3321-Z2NJWKP Erasmus code / ISCED: 09.0 / (0231) Language acquisition
Course title: Practical Italian - Basic Course: Italian Language Learning B2 Name in Polish: PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie B2
Department: Department of Italian Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Italian
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Kurs przewiduje poznanie i utrwalenie struktur języka włoskiego na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki od poziomu B1 do poziomu B2. Przeznaczony jest dla studentów, których umiejętność posługiwania się językiem włoskim odpowiada poziomowi B1.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B2. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form, w tym listów formalnych i opowiadań w czasie przeszłym.

Full description: (in Polish)

Podczas kursu realizowany jest następujący program:

Główne zagadnienia gramatyczne:

- tryb warunkowy złożony - condizionale composto

- stopniowanie przymiotników

- zaimki względne - pronomi relativi

- czas przeszły – passato remoto i trapassato remoto

- zaimki ne i ci

- tryb łączny - congiuntivo presente i passato

- tryb łączny - congiuntivo imperfetto i trapassato

- zgodność czasów i trybów - concordanza dei tempi e dei modi

- okres warunkowy - periodo ipotetico

- równoważniki zdań - modi impliciti

- strona bierna - forma passiva.

Główne zagadnienia leksykalne:

- system szkolnictwa

- uniwersytet, szkoły wyższe

- rynek pracy

- nowe technologie, Internet

- pogoda, klimat, ukształtowanie terenu, ochrona środowiska

- medycyna, ochrona zdrowia i dobrej kondycji, elementy psychologia

- sport

- moda i kosmetyki

- problemy współczesnego świata (m.in. eutanazja, in vitro, współczesna rodzina, - rola kobiet w społeczeństwie, emigracja, problemy młodzieży)

- religie

- przestępczość,

- wybrane kwestie związane z kulturą (sztuką, literaturą, kinem).

Podczas zajęć rozwijana jest sprawność pracy z tekstem oraz tworzenia własnych tekstów, głównie pisania listów formalnych i opowiadań w czasie przeszłym passato remoto, a także innych form.

Kurs przewiduje ćwiczenia i zadania dotyczące stylistyki tekstu, kwestii poprawności językowej, umiejętności wyszukiwania i korygowania błędów, aktywności dotyczące relacji między jednostkami języka (synonimia, antonimia i inne), derywacji, warsztaty tłumaczeniowe (tłumaczenie artykułu bądź fragmentu tekstu literackiego z języka włoskiego na język polski), ćwiczenia związane z wyrażeniami idiomatycznymi, pragmatyką, umiejętnością zachowania się w danej sytuacji, dyskusje i debaty na wybrane tematy.

Podczas kursu w celach dydaktycznych wykorzystywane są także materiały autentyczne: wybrane włoskie formy muzyczne, artykuły z gazet i czasopism, fragmenty nagrań, filmów, reklamy, afisze i inne.

Bibliography: (in Polish)

A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo Magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013.

E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch

UMIEJĘTNOŚCI

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom B2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywność podczas zajęć. Na ocenę końcową składają się: oceny z kartkówek, sprawdzianów dotyczących poszczególnych zagadnień, większych testów kompetencyjnych, prac pisemnych, w tym listów formalnych i opowiadań w czasie przeszłym (wykonywanych podczas ćwiczeń oraz poza nimi).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.