Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-3R11TWY12 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Teorie wychowania
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs podstawowy z zakresu wiedzy psychologicznej zrealizowany w uczelni wyższej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający w podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, a istotnych dla wychowania (pedagogika, psychologia). Celem zajęć jest ukazanie teoretycznych i praktycznych konsekwencji stosowania określonych założeń naukowych w pedagogice, (również w resocjalizacji).

Pełny opis:

Kurs wprowadzający w podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, a istotnych dla wychowania (pedagogika, psychologia). Celem zajęć jest ukazanie teoretycznych i praktycznych konsekwencji stosowania określonych założeń naukowych w pedagogice, (również w resocjalizacji). Z uwagi na małą liczbę godzin dydaktycznych przewidzianych do realizacji przedmiotu przyjęto, że najważniejsze są tu powiązania pomiędzy wiedzą z zakresu psychologii a przyszłą praktyczną działalnością studenta. Filozoficznych i praktycznych teorii wychowania (choćby dotyczących tylko XX wieku) nie da się tu pomieścić. Wiedza psychologiczna broni się tu w takim sensie: słuchacz powinien zyskać świadomość, że nie istnieje psychologia "sama w sobie". Kształt działań wychowawczych uzależniony jest zawsze od wyboru konkretnej teorii psychologicznej. W realizacji tego przedmiotu nauczania uwzględnione są dokładniej trzy główne teorie: behawioryzm, psychoanaliza i psychologia humanistyczna oraz skrótowo inne teorie graniczne, a także ich związek z pedagogiką i wychowaniem (style oddziaływań wychowawczych).

Podstawą kursu jest teoria reagowania wychowawczego (TRW) opracowana przez wykładowcę, w której wspomniane wątki są uwzględnione (nadrzędne wyznaczniki reagowania wychowawczego). Uzupełnieniem są współczesne nurty i teorie wychowania występujące w naukowej pedagogice (ze szczególnym uwzględnieniem antypedagogiki).

Zajęcia ilustrowane są zróżnicowanymi materiałami multimedialnymi (obraz, dźwięk, dokumentacja) częściowo udostępnionymi na autorskiej stronie internetowej wykładowcy "Pedagogika i wychowanie".

1.Powiązania pedagogiki z psychologią, interpretacja rozwoju i zachowania człowieka w głównych kierunkach psychologicznych.

2. Reagowanie wychowawcze, składniki i parametry reakcji wychowawczej, jej główne wyznaczniki.

3. Psychologiczna charakterystyka wychowanka ("wielka piątka": pięć cech dwubiegunowych).

4. Sylwetki i poglądy najwybitniejszych teoretyków osobowości ("wielka dziesiątka": Freud, Adler, Jung, Erikson, Skinner, Bandura, Rotter, Cattel, Maslow, Rogers), nazwy tych teorii i ich cechy podstawowe.

4. Antypedagogika.

5. Ważniejsze teorie wychowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Banasiak, Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996, 1997 (rozdz. 3, 4).

2. C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN (rozdz. 1, oraz dowolnie wybrany).

3. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, "Żak", 1998.

4. H. von Schoenebeck, Antypedagogika w dialogu, UMK Toruń, 1991, ew. inne wydanie, (Słownik antypedagogiczny).

5. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998 (dwie teorie do wyboru).

6. P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN 1999, rozdz. 14.

Literatura zalecana

1. J. Banasiak, O wyższości lęku przed ciemnościami nad lękiem przed burzą, czyli o diagnozowaniu osobowości krytycznie, "Psychologia Wychowawcza" 1989, nr 4.

2. D. Schultz, Theories of Personality, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey 1981

3. J. Feist, Theories of Personality, Holt, Reinehart and Winston, 1985

4. L. A. Hjelle, D. J. Ziegler, Personality Theories. Basic Assumptions, Research, and Applications, McGraw-Hill Book Company, 1981

5. R. R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, GWP, 2003 (rozdz. 7,8).

Nie dotyczy

Jan Banasiak

Jan Banasiak

B1. Informacje szczegółowe

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową) Jan Banasiak

Stopień/tytuł naukowy Dr

wykład

Efekty kształcenia (wiedza)

• student definiuje pojęcia i terminy z zakresu pedagogiki i teorii wychowania

• student opisuje i analizuje o formach działań wychowawczych

• student opisuje procedury konstruowania i wdrażania procedur wychowawczych

Efekty kształcenia (umiejętności)

• student wykorzystuje interdyscyplinarne ujęcia teoretyczne do interpretacji zachowania wychowanka w ramach reagowania wychowawczego

• student potrafi dostrzec dylematy etyczne wybranych teorii wychowania

Efekty kształcenia (kompetencje społeczne)

• student potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety wychowawcze

• student jest świadomy ciągłego obowiązku dalszego kształcenia się, weryfikowania tego, co nowe i ciągłego nawyku wyboru i odrzucania.

Egzamin ustny z przedstawieniem przygotowanej pracy pisemnej (eseju); pytania z treści zajęć

Egzamin w formie ustnej

1. Powiązania pedagogiki z psychologią, interpretacja rozwoju i zachowania człowieka w głównych kierunkach psychologicznych.

2. Reagowanie wychowawcze, składniki i parametry reakcji wychowawczej, jej główne wyznaczniki.

3. Psychologiczna charakterystyka wychowanka ("wielka piątka": pięć cech dwubiegunowych).

4. Sylwetki i poglądy najwybitniejszych teoretyków osobowości ("wielka dziesiątka": Freud, Adler, Jung, Erikson, Skinner, Bandura, Rotter, Cattel, Maslow, Rogers), nazwy tych teorii i ich cechy podstawowe.

4. Antypedagogika.

5. Ważniejsze teorie wychowania

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna

Literatura obowiązkowa

1. J. Banasiak, Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996, 1997 (rozdz. 3, 4).

2. C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN (rozdz. 1, oraz dowolnie wybrany).

3. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, "Żak", 1998

4. H. von Schoenebeck, Antypedagogika w dialogu, UMK Toruń, 1991, ew. inne wydanie, (Słownik antypedagogiczny).

5. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998 (dwie teorie do wyboru).

6. P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN 1999, rozdz. 14.

Literatura zalecana

1. J. Banasiak, O wyższości lęku przed ciemnościami nad lękiem przed burzą, czyli o diagnozowaniu osobowości krytycznie, "Psychologia Wychowawcza" 1989, nr 4.

2. D. Schultz, Theories of Personality, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey 1981

3. J. Feist, Theories of Personality, Holt, Reinehart and Winston, 1985

4. L. A. Hjelle, D. J. Ziegler, Personality Theories. Basic Assumptions, Research, and Applications, McGraw-Hill Book Company, 1981

5. R. R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, GWP, 2003 (rozdz. 7,8)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (wiedza)

• student definiuje pojęcia i terminy z zakresu pedagogiki i teorii wychowania

• student opisuje i analizuje o formach działań wychowawczych

• student opisuje procedury konstruowania i wdrażania procedur wychowawczych

Efekty kształcenia (umiejętności)

• student wykorzystuje interdyscyplinarne ujęcia teoretyczne do interpretacji zachowania wychowanka w ramach reagowania wychowawczego

• student potrafi dostrzec dylematy etyczne wybranych teorii wychowania

Efekty kształcenia (kompetencje społeczne)

• student potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety wychowawcze

• student jest świadomy ciągłego obowiązku dalszego kształcenia się, weryfikowania tego, co nowe i ciągłego nawyku wyboru i odrzucania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z przedstawieniem przygotowanej pracy pisemnej (eseju); pytania z treści zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.