University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Man and Society

General data

Course ID: 3401-3R21CIS Erasmus code / ISCED: 14.2 / (0314) Sociology and cultural studies
Course title: Man and Society Name in Polish: Człowiek i społeczeństwo
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Założeniem jest znajomość przez Studentów podstaw socjologii, w tym jej metod badawczych, języka oraz sposobu budowania teorii socjologicznej. Bezpośrednie merytoryczne przygotowanie daje przedmiot „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego”.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych (z ostatnich 10 lat) badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim.

Full description: (in Polish)

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim. Szczegółowe zagadnienia są w pewnej mierze pozostawione wyborowi Studentów, stąd zmienność ich doboru w poszczególnych latach.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się 30 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy studenta na przygotowanie prezentacji wybranych wyników badań CBOS wraz z komentarzem oraz 40 godzin na przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego. Łącznie 90 godzin.

Bibliography: (in Polish)

Literaturę źródłową stanowią raporty (komunikaty) z badań sondażowych CBOS dostępne na www.cbos.pl Charakter pomocniczy ma literatura, którą dobierają sami studenci przygotowując się do prezentacji wybranych przez siebie wyników badań. Ta literatura służyć ma pomocą w interpretacji referowanych wyników

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

1) ma pogłębioną wiedzę o socjologii i jej możliwościach diagnostycznych pomocnych w rozwijaniu kompetencji w obszarach profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

2) ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako o podmiocie istotnie obecnym w różnych obszarach życia zbiorowego,

3) ma pogłębioną wiedzę diagnostyczną o zjawiskach identyfikowanych jako problemy społeczne wymagające rozwiązania,

4) potrafi nawiązywać kontakt z materiałami empirycznymi (wynikami badań socjologicznych) dokumentującymi aktualne przemiany życia zbiorowego,

5) potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę na temat aktualnych problemów społecznych do samodzielnego poszukiwania propozycji o charakterze terapeutycznym,

6) ma wyćwiczone umiejętności w zakresie myślenia analitycznego (zapoznanie się z materiałem empirycznym – wynikami badań CBOS) i syntetycznego (dobór wątków do referowania oraz zwięzła ich prezentacja podczas zajęć),

7) zyskuje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i udziału w dyskusji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1) Ocena paru prezentacji wyników badań sondażowych CBOS

2) Test egzaminacyjny składający się z ok. 15-20 pytań opartych na 10 wybranych komunikatach z badań sondażowych CBOS

3) Sprawdzanie obecności Studentów na zajęciach

Practical placement: (in Polish)

Nie przewiduje się.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.