University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics of contemporary times

General data

Course ID: 3401-PS12EWz
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ethics of contemporary times
Name in Polish: Etyka współczesności
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku Praca socjalna. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do zagadnień moralnych najważniejszych z punktu widzenia pracy socjalnej (równość, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne). Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci.

Full description: (in Polish)

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku Praca socjalna. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znali główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do zagadnień moralnych najważniejszych z punktu widzenia pracy socjalnej (równość, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne). Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci. Treści nauczania obejmują następujące zagadnienia: etyka obowiązku; zasada użyteczności; teorie sprawiedliwości Johna Rawlsa, Amartyi Sena, Marthy Nussbaum i Roberta Nozicka; feministyczna etyka troski, zagadnienie ideologii; etyka globalizacji.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki: H. Brighouse, „Sprawiedliwość”, „Przewodnik po etyce”, red. P. Singer; Teksty źródłowe: I. Kant, „Co to jest Oświecenie”; J. S. Mill „Utylitaryzm”; H. Bradley, „Płeć” (fragmenty); P. Singer, „Etyka globalizacji” (fragmenty).

Learning outcomes: (in Polish)

Student(ka) będzie:

w sferze wiedzy

- znać główne historyczne i współczesne stanowiska, kierunki i systemy etyczne.

- znać normy i reguły działań istotnych dla pracy socjalnej wynikające z etycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w społeczeństwie

- znać kwestie etyczne mające wpływ na strukturę i rozwój pracy socjalnej oraz ich ewolucji

w sferze umiejętności

- posługiwać się zasadami i normami etyki w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

- aktywnie uczestniczyć we współczesnych dyskusjach z zakresu etyki oraz rozwijać poczucie moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nami uczestnictwo w życiu społecznym.

- prezentować publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące problematyki społecznej, argumentować odwołując się do zasad etycznych

w sferze kompetencji społecznych

- być gotowy/a nawiązywać relacje pomocowe ze świadomością problematyki moralnej

- być świadomy/a dylematów etycznych towarzyszących pracy socjalnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz aktywności podczas zajęć. Egzamin pisemny weryfikuje wiedzę z zakresu współczesnych, kierunków i systemów etycznych, norm i reguł działań oraz kwestii etycznych istotnych dla pracy socjalnej czy mających wpływ na jej strukturę i rozwój. Poddaje on również ocenie umiejętności dotyczące zastosowania zasad i norm moralnych w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia. Aktywność merytoryczna podczas zajęć, realizowana w ramach dyskusji dotyczących lektur obligatoryjnych i wybranych zagadnień, sprawdza świadomość współczesnych problemów, dylematów i sporów moralnych, szczególnie w tym zakresie w jakim dotyczą one pracy socjalnej oraz gotowości do nawiązywania relacji pomocowych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)