University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Rozwój społeczności lokalnej

General data

Course ID: 3401-PS12RSLz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Rozwój społeczności lokalnej
Organizational unit: Institute of Social Prevention and Resocialisation
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w problematykę pracy w społeczności lokalnej (współcześnie nazywanej makropraktyką) traktowanej jako jeden z podstawowych obszarów praktykowania pracy socjalnej. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z powyższą problematyka poprzez metodyczne konteksty i praktyczną analizę modelu „organizowania społeczności lokalnej”, który ma być podstawą modernizacji pracy socjalnej do 2020 r.

Full description: (in Polish)

W trakcie kursu zrealizowanych będzie pięć bloków tematycznych:

1. Podstawowe pojęcia i kierunki „rozwoju społeczności lokalnej” oraz ich relacja do makropraktyki pracy socjalnej: tradycja polska i międzynarodowa, współczesne nurty, interdyscyplinarność zagadnienia, odniesienia do polityki rozwoju. perspektywy pracy społecznościowej,

2. Dobre praktyki pracy społecznościowej: poznanie różnorodnych doświadczeń polskich i zagranicznych w zakresie RSL, przedstawianie modelu „organizowania społeczności lokalnej”,

3. Diagnozowanie potencjału społeczności lokalnej: metody i narzędzia diagnozy lokalnej, rozwijanie umiejętności analizy potencjału lokalnego przygotowanie do opracowania lokalnej mapy zasobów i potrzeb,

4. Budowanie potencjału: animacja społeczna, budowanie więzi/ grup, budowanie partnerstw i koalicji, rzecznictwo społeczne

5. Rozwój społeczno-gospodarczy; zasady ewaluacji OSL, empowerment społeczności, koprodukcja usług społecznych, analiza diagnoz studenckich

Bibliography: (in Polish)

• Henzler, P., Skrzypczak, B. (red) Kim jest animator społeczny, Warszawa, CAL, 2006

• Jordan, P. (red.) Ośrodek pomocy i aktywności społecznej – renesans pracy środowiskowej, CWAL CAL, Warszawa 2007

• Kaźmierczak, T. (red.) W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich, Warszawa, ISP, 2008

• Kaźmierczak, T. (red), Zmiana w społeczności lokalnej, Warszawa, ISP, 2008

• Kaźmierczak, T. , Hernik, K. (red.) Społeczność lokalna w działaniu, ISP, 2008,

• Grewiński M., Skrzypczak B. (2010),(red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa pedagogiki społecznej, WSP TWP, Warszawa

• Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego-organizatora społeczności lokalnej, CAL, Warszawa 2013.

• Skrzypczak B. (2011), (red.), OSL – analizy – konteksty-uwarunkowania,. Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, ISP, Warszawa

• Theiss, W., Skrzypczak, B. (red.) Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, CAL, Warszawa 2006

• Twelvetrees, A. Community work, Palgrave, 2002

• Weil, M., (ed.) The Handbook of Community Practice, Sage Publications, London, 2005

• www.osl.org.pl (portal wiedzy o organizowaniu społeczności lokalnej)

Learning outcomes: (in Polish)

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- posiadał wiedzę o problemach społecznych i instytucjach społecznych, relacjach między nimi i ich znaczeniu dla pracy socjalnej

- miał wiedzę o strukturze i rozwoju pracy socjalnej jako profesji odwołującej się do makropraktyki

- posiadał wiedzę o koncepcjach i teoriach rozwoju społeczności lokalnej jako nauki praktycznej istotnej dla pracy socjalnej

w sferze w sferze umiejętności:

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji i interpretacji sytuacji społeczności wymagających wsparcia

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy oddziaływań podejmowanych wobec społeczności

- potrafił posługiwać się zasadami i normami prawa, etyki, a w szczególności etyki pracy socjalnej w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do społeczności wymagających wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

- był świadomy wartości rozwoju społeczności lokalnej dla rozwijania i wzmacniania demokracji lokalnej oraz stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego w szczególności społeczności lokalnych zaniedbanych gospodarczo i społecznie

- miał świadomość znaczenia profesjonalnej wiedzy i umiejętności w pracy na rzecz rozwoju lokalnych społeczności

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W odniesieniu do wiedzy i kompetencji: test.

W odniesieniu do kompetencji i postaw: opracowanie projektu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)