Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania etnograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-8 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Badania etnograficzne
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Fak. ćwiczenia 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu prowadzenia badań jakościowych; znajomość podstawowych teorii i pojęć socjologicznych

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z specyfiką badań etnograficznych. Omówione zostaną narzędzia umożliwiające prowadzenie badań etnograficznych oraz metody analizy da-nych właściwe etnografii. Kurs ma charakter warsztatowy: łączy dyskusję nad wybranymi problemami teoretycznymi i metodologicznymi prowadzoną w oparciu o literaturę, z pracą nad materiałem empirycznym, gromadzonym przez uczestni-ków zajęć. W trakcie trwania kursu uczestnicy zaplanują i zrealizują własne projekty badawcze oraz będą doskonali etnograficzny warsztat pisarski.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z specyfiką badań etnograficznych. Omówione zostaną narzędzia umożliwiające prowadzenie badań etnograficznych oraz epistemologiczne podstawy i konsekwencje rożnych podejść badawczych. Pod-czas zajęć uczestnicy poznają zarówno podstawy metodologii badań etnograficznych, jak i spectrum zagadnień, które za ich pomocą można poddać analizie. Przedyskutowane zostaną różne sytuacje badawcze jak sytuacje komunikacyjne. Ponad-to zostaną omówione metody analizy danych właściwe etno-grafii. Dyskutowane będą także kwestie etyczne i polityczne związane z prowadzeniem badań terenowych oraz publiko-waniem wyników badań.

Kurs ma charakter warsztatowy: łączy dyskusję nad wybra-nymi problemami teoretycznymi i metodologicznymi prowa-dzoną w oparciu o literaturę, z pracą nad materiałem empi-rycznym, gromadzonym przez uczestników zajęć.

W trakcie trwania kursu uczestnicy zaplanują i zrealizują własne projekty badawcze oraz będą doskonali etnograficzny warsztat pisarski.

.

Literatura:

Angrosino Michael (2010), Badania etnograficzne i obserwa-cyjne, rozdz. 5: W stronę obserwacji, str. 105-125.

Bossak-Herbst (2018) „Etnograficzny portret publiczności warszawskich wyścigów konnych” Czasopismo w: Przegląd Socjologii Jakościowej, tom: XIV, Zeszyt: 2, str. 6-29.

Clark-Ibanez Marisol (2011), Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficznego, w: Fotografia w dzia-łaniu. Antologia, str. 39-66.

Drozdowski Rafał i in., (2012), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto. Fragmenty: str. 7-14 i 57-96.

Geertz Clifford (1999), Anty-antyrelatywizm W: M. Buchow-ski (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna.

Goffman Erving (2006), Porządek interakcyjny, w: A. Jasiń-ska-Kania et al., Współczesne teorie socjologiczne, fragmen-ty.

Goffman Erving (2006), Zaangażowanie i wyobcowanie, w: Rytuał interakcyjny, fragmenty.

Harris Marvin (1964), The Nature of Cultural Things, frag-menty.

Hammersley Paul, Atkinson Martyn (2000) Metody badań terenowych, fragmenty.

Konecki Krzysztof (2010) W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych w: Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko (red.) Kultury, sub-kultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, s. 17- 37.

Kozinets Robert (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, fragmenty.

Kvale Steinar (2010), Prowadzenie wywiadów, str. 41-57, 118-134, 167-192.

Lofland John i in. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, wybrane fragmenty.

Malinowski Bronisław (1958), Mit w psychologii ludów pier-wotnych (fragmenty), w: Szkice z teorii kultury, str. 471-486 i 486-501.

Nowicka Ewa Witkowski Maciej (2018) Cygan czy Rom? Antropologiczna interpretacja sporu o słowa, Studia Socjolo-giczne, 3 (230).

Efekty uczenia się:

K_W17 Zna wybrane metody i narzędzia opisu z zakresu ba-dań nad komunikacją społeczną oraz z zakresu socjologicznej analizy dyskursu.

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, se-lekcjonować, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U12 Potrafi wskazać i uwzględniać w swoim działaniu normy i zasady etyki zawodowej

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zja-wisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i ba-dań nad komunikacją

K_U17 Potrafi używać języka pisanego we własnych tek-stach, kontrolując ich wpływ na odbiorcę

K_K04 Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych krę-gów kulturowych, wykazuje empatię oraz zrozumienie dla inności

K_K05 Reaguje adekwatnie w sytuacjach kryzysowych wyni-kających z nieporozumień językowych i komunikacyjnych na tle kulturowym

K_K06 Jest gotowy do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

50%: przygotowanie do zajęć, w tym:

- znajomość lektur i aktywny udział w dyskusjach;

50%: realizacja własnego projektu badawczego: zaplanowa-nie i przeprowadzenie badania komunikacji w wybranej sytu-acji społecznej, przygotowanie raportu z badania.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.