Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112-k-pe
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia adresowane są do studiów pierwszego stopnia, pierwszego roku. Jest pożądane, by przed rozpoczęciem nauki studenci mieli podstawową wiedzę ogólną o procesach społeczno-gospodarczych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Udział w zajęciach daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy o ekonomii - jej podstawowych pojęciach, szkołach, teoriach, narzędziach analizy oraz toczących się w jej obrębie sporach.

Pełny opis:

1. Ekonomia jako nauka. Mikroekonomia a makroekonomia

2. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej. Równowaga makroekonomiczna

3. Geneza i teorie wzrostu gospodarczego

4. Konsumpcja, oszczędności, inwestycje. Elastyczność popytu

5. Cykle koniunkturalne. Wprowadzenie do ekonomii keynesowskiej

6. Społeczne i gospodarcze skutki bezrobocia

7. Stabilność cen. Krzywa Phillipsa

8. Pieniądz i system bankowy. Wprowadzenie do monetaryzmu

9. Polityka fiskalna i pieniężna w warunkach gospodarki zamkniętej

10. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-gospodarczy

11. Polityka państwa wobec wyzwań globalizacji

12. Strategie rozwoju. Jakie czynniki określają sukces gospodarczo-społeczny?

13. Problemy i wyzwania współczesnej myśli ekonomicznej

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów uczenia się: 30 godzin (udział w zajęciach), 30 godzin (praca własna wymagana do przygotowania się do zajęć i rozwiązania zadań sprawdzających).

Literatura:

Do każdego tematu zajęć dołączona jest literatura obowiązkowa i dodatkowa (dla zainteresowanych). Jej wykaz jest dostępny na stronie kursu (http://www.ce.uw.edu.pl/files/users/michal-koltuniak/files/podstawy-ekonomii.docx).

Literatura pomocna w czasie zajęć:

1. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, "Ekonomia", Poznań 2012.

2. Harry Landreth, David C. Colander, "Historia myśli ekonomicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (różne wydania).

3. John K. Galbraith, "Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada:

WIEDZĘ:

- określa cele ekonomii jako nauki

- wyjaśnia podstawowe pojęcia i teorie ekonomiczne

- charakteryzuje podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

- dobiera narzędzia analizy danych, w tym techniki graficznej ilustracji danych

- analizuje proste dane i wskazuje zależności między nimi

- wskazuje cele i narzędzia polityki makroekonomicznej państwa

- rozróżnia czynniki określające kondycję gospodarczo-społeczną kraju

- wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie opisujące zależności między przemianami gospodarczo-społecznymi

- wskazuje najważniejsze różnice między szkołami ekonomii (ekonomia klasyczna, keynesizm, monetaryzm)

- wyjaśnia przyczyny i wskazuje konsekwencje problemów ekonomicznych, takich jak bezrobocie czy inflacja

- wyjaśnia różnice między wzrostem gospodarczym a rozwojem gospodarczo-społecznym kraju

- identyfikuje czynniki określające skuteczność strategii rozwoju

- wskazuje problemy i wyzwania współczesnej myśli ekonomicznej

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosuje podstawowe pojęcia ekonomiczne

- odwołuje się do właściwych teorii ekonomicznych w uzasadnianiu wyników analizy i własnych sądów

- określa i wyszukuje podstawowe wskaźniki makroekonomiczne niezbędne do analizy sytuacji gospodarczo-społecznej kraju

- analizuje sytuację makroekonomicznej kraju przy pomocy najprostszych teorii, narzędzi i metod analizy

- wskazuje i uzasadnia przesłanki polityki makroekonomicznej państwa

- wskazuje najważniejsze różnice między szkołami ekonomii (ekonomia klasyczna, keynesizm, monetaryzm)

- uzasadnia podstawowe zadania państwa w kierowaniu wzrostem i rozwojem

- identyfikuje czynniki określające gospodarczo-społeczną sytuację kraju, wymienia przykłady ich wpływu

- formułuje proste wnioski na temat gospodarki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- rzetelnej analizy danych

- formułowania przemyślanych wniosków i uzasadniania własnych sądów

- udziału w dyskusji

- samodzielnego uczenia się

- systematycznej pracy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Na ocenę końcową wpływają:

1) oceny cząstkowe z zadań sprawdzających dołączonych do poszczególnych tematów. Łącznie na kursie pojawi się 12 zadań. Za każde z nich będzie można uzyskać od 1 do 10 punktów. Każdy student - bez podania przyczyny - może zrezygnować z rozwiązania dwóch zadań;

2) ocena z kolokwium końcowego, składającego się z pytań zamkniętych i otwartych.

Do kolokwium końcowego dopuszczeni zostaną studenci, którzy w terminie rozwiążą 10 zadań sprawdzających i zdobędą przynajmniej 50 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)