Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalny wymiar stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114-c-gsm
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Globalny wymiar stosunków międzynarodowych
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie globalnych problemów współczesnego świata. Przedstawienie ich znaczenia i istoty w kształtującym się pozimnowojennym porządku międzynarodowym. Przedstawione zostanie także miejsce poszczególnych uczestników stosunków międzynarodowych w procesie globalizacji, a także rola czynnika ekonomicznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych, tzw. geoekonomia. W ramach bloków tematycznych zostaną omówione najważniejsze uwarunkowania globalne, strategiczne i ekonomiczne determinujące kształt współczesnego świata. Pokazane zostaną główne płaszczyzny realizacji i etapy tych procesów. Omówione zostaną problemy i wyzwania związane z tymi procesami (na przykładzie wybranych regionów świata), zwłaszcza w kontekście pogłębiającej się globalizacji procesów ekonomicznych i współzależności.

Pełny opis:

1. Istota ładu międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku

Pojęcie, istota i czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. Objaśnienia terminologiczne i instytucjonalizacja. Dziedziny globalizacji. Ewolucja procesów globalizacyjnych. Badacze globalizacji i regionalizmu.

2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych

Funkcjonowanie i zadania państwa a procesy globalizacji. Globalizacja a suwerenność państwa. Suwerenność a procesy integracyjne. Rola przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych. Rola OM w stosunkach międzynarodowych.

3. Struktura współczesnego porządku międzynarodowego. Północ-Południe (kraje rozwijające się) w stosunkach międzynarodowych. Problem dysproporcji rozwojowych.

4. Globalizacja ekonomiczna

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych. Pojęcie i istota ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych. Charakter i rola globalizacji ekonomicznej. Relacje polityki i ekonomi w procesie globalizacji. Rola i znaczenie Washington Consensus. Liberalny ład w gospodarce światowej. Nowy globalny porządek ekonomiczny w XXI w. – globalny system handlowy i architektura finansów międzynarodowych. Paradygmat liberalny – możliwości eksplanacyjne.

5. Międzynarodowe Instytucje Finansowe – WTO, MFW, Bank Światowy, G-20, G-8

6. Problemy globalne współczesnego świata – międzynarodowa ochrona środowiska, zadłużenie międzynarodowe, problemy demograficzne, problem ludnościowy, surowcowy-energetyczny, wyżywienia i ubóstwa

7. Kryzys gospodarczy 2008-2011

8. ONZ i UE wobec globalnych problemów rozwojowych

9. Konflikt izraelsko-palestyński i kryzys irański. Globalne implikacje strategiczne dla współczesnego świata

10. Talibowie, Afganistan i Irak. Strategiczne, polityczne i ekonomiczne implikacje międzynarodowe

11. Wschodzące mocarstwa ekonomiczne i polityczne we współczesnym świecie – Chiny, Indie, RPA, Brazylia

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

• J.Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, Kraków 2011

• E.Haliżak (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012

• J. Symonides, Świat wobec współczesnych wzywań i zagrożeń, Warszawa 2010.

• E.Haliżak, R.Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

• E.Oziewicz, Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2006

• S. Miklaszewski (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa 2003

• E.Haliżak, R.Kuźniar, J.Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

• R.Kuźniar (red.), Kryzys z 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu,, Warszawa 2011.

• E.Stadtmüller, Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Toruń 2008.

• K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008.

• W.Misiak, Globalizacja więcej niż podręcznik, Warszawa 2007.

• J.Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2004.

• Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006

• A. Gałganek, Historia teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

• A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.

• J. Czaputowicz,Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.

• J. Czaputowicz, E. Haliżak (red.), Teoria realizmu w teoriach stosunków międzynarodowych, Warszawa 2014.

• Wybrane artykuły z: Roczników Strategicznych

• Czasopisma: The Economist

Literatura obcojęzyczna (uzupełniająca):

• F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Penguin Books, New York-London 1992

• D. Shambaugh (ed.), Power Shift. China and Asia’s New Dynamics, Berkeley-Los Angeles-London 2005

• K. N. Waltz, Theory of International Politics, Waveland Press 2010

• F. Zakaria, The Post-American World. Release 2.0, W.W., New York 2011

• H. Kissinger, World Order, Penguin Press 2014

• J. Mearsheimer, S. Walt, An Unnecessary War, w" "Foreign Policy", No. 134 (Jan-Feb, 2003), s. 50-59.

• J. Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin, w: "Foreign Affairs" No.77, 2014.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien dysponować

WIEDZA:

• posiadał wiedzę dotyczącą przyczyn i mechanizmów kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe;

• rozumiał, jakie czynniki determinują kształtowanie się współczesnych globalnych kryzysów;

• posiadał wiedzę dotyczącą istoty problemów globalnych;

• posiadał wiedzę na temat głównych aktorów międzynarodowych, w tym dotyczących tzw. wschodzących mocarstw;

• posiadał wiedzę z zakresu ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych

UMIIEJĘTNOŚCI:

• umiał wyjaśnić istotę globalnych i ekonomicznych problemów we współczesnym świecie;

• umiał wyjaśnić rolę i znaczenie państw, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemów globalnych;

• umiał opisać globalne i strategiczne konflikty międzynarodowe i ich wpływ na stosunki międzynarodowe;

• umiał przedstawić i wyjaśnić znaczenie procesów globalizacji na kształtowanie się stosunków międzynarodowych.

POSTAWY:

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• był bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

• był bardziej rzetelny i uczciwy dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne - zaliczany dzięki uzyskaniu minimum 60% wszystkich punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)