Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114EPG
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo gospodarcze
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów II. roku studiów dziennych pierwszego stopnia. Zapewnia podstawową wiedzę na temat prawnej regulacji stosunków gospodarczych na szczeblu UE.

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykłady podkreślają powiązania pomiędzy wolnościami oraz politykami Wspólnoty. Każdy wykład jest uzupełniony ćwiczeniem.

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Jest on uzupełniony o postawy unijnego prawa konkurencji oraz o następujące zagadnienia: prawo zamówień publicznych, polityka ochrony konsumenta (w tym prawo reklamy), polityka socjalna oraz wspólną politykę handlową.

PROGRAM ZAJĘĆ

Wykład koncentruje się na omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Jest on uzupełniony o postawy unijnego prawa konkurencji oraz o następujące zagadnienia: prawo zamówień publicznych, polityka ochrony konsumenta (w tym prawo reklamy), polityka socjalna oraz wspólną politykę handlową.

Konspekt wykładu:

1. Wstęp

2. Swobodny przepływ towarów

a. cła i opłaty o skutku równoważnym

b. podatki (opłaty wewnętrzne)

c. Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym

d. Własność intelektualna i swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób i usług

a. Swobodny przepływ pracowników

b. Prawo przedsiębiorczości

c. Swoboda świadczenia usług

d. Swoboda korzystania z usług

e. Odstępstwa, ograniczenia

f. Obywatelstwo UE i traktowanie obywateli państw trzecich

4. Swobodny przepływ kapitału

5. Prawo konkurencji

a. Przepisy mające zastosowanie do przedsiębiorstw

b. Przepisy mające zastosowanie do państw

6. Wspólna polityka handlowa

7. Ochrona konsumentów

8. Regulacja rynku wewnętrznego

9. Wnioski

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

ogółem - 90 h

Literatura:

Polecane podręczniki:

A. Zawidzka-Lojek, R. Grzeszczak (red.), "Prawo materialne Unii Europejskiej", seria Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, " Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej", seria: System Prawa UE, t. XXIV, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

J. Barcz (red.), "Prawo Unii Europejskiej Prawo Materialne i Polityki", Wy-dawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, wydanie drugie, Warszawa 2005 [dalej: J. Barcz (red.)]

R. Skubisz, E. Skrzydło - Tefelska (red.), "Prawo Europejskie Zarys Wykładu", Wydawnictwo UMCS, wydanie drugie, Lublin 2005 [dalej: R. Skubisz, E. Skrzydło (red.)]

Pomocniczo: A. Wróbel (red.), "Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)", Zakamycze, Kraków 2004.

M. Alt, M. Szpunar, "Prawo europejskie", C.H. Beck, 2005.

Orzecznictwo:

Wł. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, "Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo", Wyd. Scholar Warszawa 2005.

J. Barcz, W. Góralski, I. Kolowca, "Prawo Unii Europejskiej Casebook", cz. I, II Warszawa 2007

albo serwer UE EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm lub Trybunału http://www.curia.europa.eu/pl/content/juris/index_form.htm.

Pomocniczo: M. Bernat, "Orzecznictwo TS WE w sprawach gospodarczych", C.H. Beck 2006.

Akty prawne: Traktat o UE i Traktat ustanawiający WE

Dokumenty zebrane w: "Polska w Unii Europejskiej Wybór dokumentów", oprac. J. Barcz i A. Michoński, Warszawa 2004.

"Dokumenty europejskie. T. 5, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską", oprac. A. Przyborowska-Klimczak i E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2004.

Akty prawne dostępne także na stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (wersja polska) www.ukie.gov.pl lub na serwerze UE EUR-lex (wersje w językach UE, częściowo polskim) http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm.

Przydatne serwisy informacyjne gdzie można znaleźć wiadomości bieżące: www.euro.pap.com.pl (j. polski); www.euobserver.com (j. angielski).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1. zna przepisy europejskiego prawa gospodarczego

2. zna funkcje i główne zasady europejskiego prawa gospodarczego

3. zna różnicę pomiędzy przepisami skierowanymi do państw i skierowanymi do przedsiębiorstw

4. poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek

5. ocenia skutki stosowania przepisów na sytuację prawną jednostek (skutek bezpośredni)

6. interpretuje przepisy europejskiego prawa w świetle wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)