Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115mrf
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki finansowe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw prawa, finansów, makroekonomii, finansów publicznych i prawamiędzynarodowego

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie podstawowych zasad funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i ich oddziaływania na poszczególne obszary gospodarki otwartej.

Uwaga zostanie skoncentrowana na analizie problemów rozwoju i integracji rynków finansowych oraz ich roli w kształtowaniu równowagi płatniczej w obrotach międzynarodowych, kursów walutowych i rynku walutowego, relacjach pieniądza, stopy procentowej, problemów polityki pieniężnej i fiskalnej w gospodarce otwartej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest również zapoznanie słuchaczy z przebiegiem procesów transformacji, integracji i globalizacji gospodarki światowej w ostatnich dekadach.

Ponadto ocenie zostaną poddane procesy przepływu kapitału na rynkach międzynarodowych w podstawowych formach: inwestycji bezpośrednich, inwestycji portfelowych oraz kapitału bankowego.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona integracji rynków finansowych krajach UE, źródłom i konsekwencjom kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. w globalnym systemie finansowym oraz ocenie po-kryzysowego kształtu międzynarodowego systemu walutowego i finansowego.

Ponadto:

• Przedstawione zostaną instytucje, rynki i instrumenty tworzące system finansowy.

• Ukazany zostanie związek rynku finansowego i rynku towarowego.

• Przedstawione zostaną metody finansowania działalności gospodarczej oraz możliwości wykorzystania potencjału jaki tkwi w międzynarodowym rynku finansowym.

• Scharakteryzowany zostanie proces liberalizacji dokonujący się na skutek postępującej integracji regionalnej gospodarczej, który powoduje, że krajowy rynek finansowy jest częścią regionalnego i globalnego rynku finansowego ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

razem - 90 h

Literatura:

Podstawowa

• Górski M., Rynkowy system finansowy, Warszawa: PWE, 2018

• Sławiński A. Rynki Finansowe, Skrypt

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/sla/eakjkl/124PL.pdf

Uzupełniająca

• Wyzwania integracji ze strefą euro, NBP, 2014,

http://nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_raport_wyzwania_integracji_ze_strefa_euro.pdf

• Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, 2010

• Europejska integracja monetarna, NBP, 2009

http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_monetarna/raporty.pdf

• Grosse G., T., Systemowe uwarunkowania kryzysu w strefie euro,

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35518/015.pdf

• Tchorek G. Źródła kryzysu a nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro, Czasopismo FINANE, Komitet Nauk o Finansach PAN, 2014, http://www.knfpan.pan.pl/index.php/36-uncategorised/108-numer-1-7-2014-czasopisma-finanse

• Tchorek G. Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne a nowe rozwiązania w strefie euro, MBA, 2013, http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1056018

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

– analizuje samodzielnie i wskazuje logiczne zależności na płaszczyźnie: gospodarka narodowa-rynek finansowy/ gospodarka narodowa-finanse publiczne- międzynarodowy rynek finansowy/ polityka gospodarcza państwa-międzynarodowy rynek finansowy/ organizacja na rynku krajowym i międzynarodowy rynek finansowy,

– rozpoznaje architekturę narodowego i międzynarodowego rynku finansowego co do jego roli, podmiotów i instrumentów,

– wyjaśnia pojęcia definicyjne składowych rynku finansowego i jego instrumentów,

- ocenia rolę międzynarodowego rynku finansowego i jego wpływ na finansowanie organizacji i potrzeby finansowe gospodarki narodowej i zna/wskazuje logicznie skutki tych zależności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin sprawdzający umiejętność myślenia przyczynowego, krytyczną analizę zjawisk ekonomicznych i finansowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)