Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115rsue
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy systemu sądownictwa Unii Europejskiej oraz rozstrzygania sporów związanych z prawem wspólnotowym zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i wspólnotowej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy systemu sądownictwa Unii Europejskiej oraz rozstrzygania sporów związanych z prawem wspólnotowym zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i wspólnotowej. Po uzyskaniu zaliczenia studenci powinni wiedzieć, w jakich przypadkach możliwe jest prowadzenie sporu przed sądami w Luksemburgu, a kiedy spór dotyczący prawa wspólnotowego powinien być rozstrzygany przed sądami krajowymi. Ponadto uczestnicy wykładu powinni znać wszystkie rodzaje skarg, które mogą toczyć się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Pierwszej Instancji, a także szczegółowo znać przebieg procedury prejudycjalnej przed sądami krajowymi. Powinni także swobodnie posługiwać się źródłami prawa z tego zakresu.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zagadnienia związane ze stosowaniem oraz egzekwowaniem prawa wspólnotowego nabrały praktycznego wymiaru. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Unię Europejską przewidują określone procedury, w ramach których, zarówno jednostki, państwa członkowskie oraz instytucje UE mogą egzekwować uprawnienia przysługujące im na podstawie przepisów prawa wspólnotowego. Istotną rolę odgrywają w tym zakresie także sądy krajowe, które mają obowiązek chronić prawa jednostek zaczerpnięte z systemu prawa wspólnotowego. W trakcie wykładu uczestnicy zostaną wprowadzeni w budowę wspólnotowego systemu ochrony prawnej. Omówione zostaną skład i kompetencje ETS oraz SPI, a także szczegółowo, podstawowe procedury sądowe przewidziane w TWE oraz TUE. Ponadto omówione zostanie orzecznictwo ETS dotyczące stosowania prawa wspólnotowego przez sądy krajowe, w tym odnośnie do zasady efektywności, niedyskryminacji oraz odpowiedzialności odszkodowawczej państw za naruszenie prawa wspólnotowego. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie procedury prejudycjalnej, która zajmuje szczególną rolę w zakresie systemu ochrony prawnej Unii Europejskiej i ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw jednostek. Od uczestników wykładów wymagane będzie przygotowanie wybranej literatury oraz znajomość orzecznictwa ETS, które zostanie podane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykład połączony z dyskusją zakładający aktywny udział uczestników.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

1. Prawo Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Prawo i Praktyka Gospodarcza, wydanie trzecie 2006

2. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, M. Kenig – Witkowska (red.), wydawnictwo C.H. Beck 2006

3. EU Law, Text, Cases and Materials, P. Craig & G. de Burca, Oxford University Press 2003

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- ma wiedzę na temat terminologii stosowanej w prawie,

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa,

- ma podstawową wiedzę o organizacji Unii Europejskiej

- zna wybrane instytucje europejskie i zasady ich działania,

- zna porządek prawny Unii Europejskiej

- zna zależności pomiędzy prawem europejskim, prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym,

- potrafi opisywać i analizować problemy prawne

- potrafi dokonać krytycznej analizy tekstu prawnego

- jest świadomy wagi norm prawnych

- jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)