Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW105
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką komunikowania się w sytuacji kontaktu międzykulturowego, z perspektywy antropologii kulturowej, etnolingwistyki i etnohistorii. Opierają się na lekturze tekstów teoretycznych oraz prezentujących casusy badawcze z obszaru wymienionych dziedzin.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką komunikowania się w sytuacji kontaktu międzykulturowego, z perspektywy antropologii kulturowej, etnolingwistyki i etnohistorii. Opierają się na lekturze tekstów teoretycznych oraz prezentujących casusy badawcze z obszaru wymienionych dziedzin. Każdy z uczestników kursu zobowiązany będzie zaprezentować jeden z omawianych tekstów w formie krótkiego (15-20 min.) wystąpienia. Pozostała część zajęć poświęcona zostanie na dyskusję mającą na celu przybliżenie uczestnikom poruszanego przez lekturę zagadnienia. Tematami poszczególnych zajęć będą:

• kultura jako system znaków: strukturalizm

• symboliczna koncepcja kultury: antropologia interpretatywna

• teorie komunikacji

• komunikacja niewerbalna (komunikowanie za pośrednictwem ubioru, gestu, sztuki, krajobrazu etc.)

• komunikacja rytualna, analogia teatralna w kulturze

• kulturowe uwarunkowania klasyfikacji rzeczywistości

• językowy obraz świata

• strategie komunikacyjne w sytuacji kontaktu kulturowego

• problemy związane z przekładem kulturowym

• synkretyzm kulturowy, zmiany językowe

• komunikacja międzykulturowa w kontekście globalizacji

• dyskurs i negocjowanie znaczeń

Literatura:

Jerzy Bartmiński, red. Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1999.

Roland Barthes, Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa, 2000.

James Clifford, Kłopoty z kulturą, Wydawnictwo KR, Warszawa, 2000.

Mary Douglas, Ukryte znaczenia, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2007.

Clifford Geertz, Wiedza lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005.

Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1981.

Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, red. T. O’Sullivan et al., Wydawnictwo Astrum, Wrocław, 2005.

Eric W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003.

Marshall D. Sahlins, Jak myślą „tubylcy”: o kapitanie Cooku, na przykład, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007.

Edward W. Said, Orientalizm, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2005.

Claude Lévi-Strauss, Surowe i gotowane, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

- uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych perspektyw w antropologii kulturowej, w szczególności tych odnoszących się do komunikacji międzykulturowej, i zapoznają się z fundamentalnymi dla tych perspektyw tekstami;

- rozwiną umiejętność konstruowania spójnej, mieszczącej się w wyznaczonym czasie wypowiedzi i publicznej prezentacji opracowanego referatu

- rozwiną swoje umiejętności krytycznego patrzenia na tekst, interpretacji tekstów kultury i argumentowania w dyskusji o charakterze naukowym;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega regularne, aktywne uczestnictwo w zajęciach, stopień przygotowywania się do zajęć (czytanie tekstów oraz przygotowywanie referatów) i umiejętność wykorzystania zdobytych dzięki lekturze informacji w dyskusji (30% oceny). Zaliczenie odbywa się na podstawie eseju (6-10 stron) na uzgodniony wcześniej z prowadzącą temat, związany z komunikacją międzykulturową (70% oceny). Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)