Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Recepcja filozofii antycznej w kulturze umysłowej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW22 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Recepcja filozofii antycznej w kulturze umysłowej Europy
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs historii filozofii starożytnej.

Podstawowa umiejętność rozumienia tekstu filozoficznego, stawiania pytań oraz konstruowania/pisania eseju.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie wybranych przykładów inspiracji myślą antyczną w kulturze umysłowej nowożytnej i współczesnej Europy. Pod pojęciem recepcji rozumieć należy przy tym nie tylko - i nie przede wszystkim - nawiązania pozytywne, lecz także polemiki intelektualne, które, przynajmniej w zamyśle swoich autorów, budować miały odrębność nowożytnej formacji kulturowej w stosunku do kultury klasycznej. Podczas zajęć śledzić będziemy takie polemiki, na gruncie filozofii polityki (Arystoteles vs Hobbes, Platon vs Rawls), rozważań nad metodą filozoficzną (starożytni sceptycy vs Kartezjusz), etyki (Arystoteles vs Kant) czy estetyki (Platon, Hegel, Gadamer).

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie wybranych przykładów inspiracji myślą antyczną w kulturze umysłowej nowożytnej i współczesnej Europy. Inspirację tę badać będziemy na różnorodnych polach: teoretycznym, etycznym, politycznym i estetycznym. Pod pojęciem recepcji rozumieć należy przy tym nie tylko - i nie przede wszystkim - nawiązania pozytywne, lecz także polemiki intelektualne, które, przynajmniej w zamyśle swoich autorów, budować miały odrębność nowożytnej formacji kulturowej w stosunku do kultury klasycznej. Podczas zajęć śledzić będziemy takie polemiki, na gruncie filozofii polityki (Arystoteles vs Hobbes, Platon vs Rawls), rozważań nad metodą filozoficzną (starożytni sceptycy vs Kartezjusz), etyki (Arystoteles vs Kant) czy estetyki (Platon, Hegel, Gadamer). Dzięki analizie przeciwstawnych stanowisk lepiej ujrzymy swoistość każdego z nich, ich mocne i słabe strony. Intencją zajęć jest również wykazanie, że spory te nie mają wartości wyłącznie historycznej, a podnoszone w nich argumenty zachowują doniosłość w intelektualnych debatach współczesności.

Literatura:

H. Arendt, Kondycja ludzka; Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska; G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha; T. Hobbes, Lewiatan; J.J. Rousseau, List o widowiskach; Platon, Państwo, Uczta; J. Rawls, Teoria sprawiedliwości; Sekstus Empiryk, Zarysy pirrońskie; Kartezjusz, Rozprawa o metodzie;I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Krytyka władzy sądzenia; A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć osiąga następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

– ma usystematyzowaną znajomość i zrozumienie głównych pojęć w ramach obszaru badań nad tradycjami filozoficznymi (sprawiedliwość, wolność, dobro, piękno, metoda, prawa człowieka, cnoty obywatelskie, uznanie)

– zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii oraz potrafi odróżnić i zdefiniować występujące w niej nurty myślenia (liberalizm, komunitaryzm, konserwatyzm etc.)

W zakresie umiejętności:

– samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny z dziedziny filozofii, potrafi twórczo konfrontować tezy pochodzące z różnych tekstów źródłowych

– samodzielnie konstruuje oraz rekonstruuje charakterystyczne dla filozofii argumentacje z perspektywy różnych stanowisk teoretycznych

W zakresie kompetencji społecznych:

– ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla rozumienia tradycji europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują krótkie wprowadzenia do zajęć; ponadto podstawą oceny jest aktywny udział w dyskusji oraz przygotowany na zakończenie esej /

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.