Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński - gr. średniozaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-LEK-L1 Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński - gr. średniozaawansowana
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki języka łacińskiego na poziomie średniozaawansowanym (I semestr) i zaawansownym (II semestr): zagadnienia z dziedziny gramatyki, składni, słownictwa, przekładu, słowotwórstwa (szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach) oraz szeroko pojętej kultury łacińskiej staro- i nowożytnej.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią drugi etap nauki języka łacińskiego. Mają za zadanie przygotowanie studentów do rozumienia oryginalnych tekstów łacińskich, ukazanie im ogromnego wpływu łaciny na języki współczesne (zwłaszcza romańskie) oraz ugruntowanie wiedzy o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu, a także obecności łaciny w kulturze polskiej. Studenci posiądą umiejętności gramatyczno-składniowe i translatorskie na poziomie odpowiadającym B2/C1 w językach współczesnych. W II semestrze przewidziano wyłącznie lekturę tekstów oryginalnych (ćwiczenie przekładu, rozpoznawanie form gramatycznych, składni, konstrukcji, nauka form obocznych).

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Podręcznik (skrypt) wybrany przez prowadzącego zajęcia.

2. Słownik łacińsko―polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1990 lub Mały słownik łacińsko―polski, red. nauk. J. Korpanty, Warszawa 2003.

3. Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1986 lub Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978.

Pomocnicza:

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.

Kalinkowski S., Aurea Dicta t. I, II, Warszawa 2001.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1993.

Korolko M., Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Warszawa 2004.

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- stosuje wszystkie formy gramatyczne i konstrukcje składniowe języka łacińskiego w piśmie

- zna wiele sentencji i powiedzeń łacińskich i stosuje je z powodzeniem w życiu codziennym

Student w zakresie umiejętności:

- dokonuje analizy porównawczej wybranych zjawisk gramatycznych języka łacińskiego i polskiego

- jest w stanie porównać i zweryfikować przekład wybranego tekstu antycznego z oryginałem łacińskim

- potrafi tłumaczyć teksty źródłowe z języka łacińskiego na język polski

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role; posiada elementarne umiejętności organizacyjne

- wykazuje dbałość o właściwą organizację pracy własnej i jest zdolny/a do podejmowania samodzielnych działań profesjonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływ mają frekwencja, oceny z prac cząstkowych, oceny ze sprawdzianów semestralnych i aktywność na zajęciach.

1. Bez żadnych konsekwencji pozostaje 6 nieobecności w ciągu roku akademickiego (bez podziału na semestry, wliczając nieobecności usprawiedliwione)

2. Bez żadnych konsekwencji pozostają 4 nieprzygotowania w ciągu roku akademickiego (bez podziału na semestry) zgłoszone przed zajęciami

3. Jedyną oceną jest ocena na koniec roku akademickiego, wpisywana do karty i systemu USOS (zakres bdb-dst)

4. Oceny cząstkowe ze sprawdzianów wyrażane są w procentach

5. Procenty uzyskane w ciągu roku są sumowane i dzielone przez ilość sprawdzianów; uzyskana w ten sposób średnia jest przeliczana na ocenę\;

100-96: 5

95-91: 5-

90-86: 4+

85-81: 4

80-76: 4-

75-71: 3+

70-66: 3

65-60: 3-

0-59: 2

ale:

6. Do tej średniej doliczane są:

a. plusy (+) uzyskane z prac domowych, odpowiedzi ustnych, w konkursach itd. – w wysokości jeden plus = 1 %

b. 1 % za każdą niewykorzystaną nieobecność

c. 1 % za każdy plus zdobyty podczas sprawdzianów ocenianych na plusy / minusy

7. Od ostatecznej średniej odejmowane są:

a. minusy (-) za nadmiarowe (ponad 6 na rok) nieobecności – w wysokości 3% za nadmiarową nieobecność

b. 1% za każdy minus wskutek braku pracy domowej (po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań lub za niezgłoszenia nieprzygotowania przed zajęciami)

c. 1 % za każdy plus zdobyty podczas sprawdzianów ocenianych na plusy / minusy

8. 3 spóźnienia do 15 minut traktowane są jako 1 nieobecność.

9. 1 spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność.

10. Całkowicie błędne wykonanie pracy domowej skutkuje nieprzygotowaniem, a w wypadku jego braku – minusem

11. Istnieje możliwość podjęcia się dodatkowej pracy domowej – jej prawidłowe wykonanie skutkuje plusem; błędy nie skutkują minusem

12. Każdy sprawdzian można poprawiać jeden raz. Z poprawki można uzyskać dowolną ocenę (wybierana jest ocena wyższa z dwóch)

13. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianu:

a. usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim – przysługują dwa podejścia (pierwsze i poprawkowe)

b. nieusprawiedliwionej – przysługuje wyłącznie termin poprawkowy (uzyskana ocena nie podlega poprawie)

14. Przypadki dłuższych zwolnień lekarskich lub wyjazdów na stypendia rozpatrywane są indywidualnie.

15. Wartością graniczną (po wszelkich obliczeniach, dodaniach i odjęciach) jest 60% (dst-). Pozwala ona zaliczyć rok.

16. Niezaliczenie roku w normalnym trybie skutkuje koniecznością pisania oddzielnego zaliczenia roku (semestru).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.