Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium - warsztaty praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-TRANS1 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Translatorium - warsztaty praktyczne
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów w języku greckim wynikające z przygotowywania lektur nowogreckich (rok II, a także równolegle rok III), ogólna znajomość zagadnień gramatyki opisowej języka nowogreckiego, znajomość podstaw gramatyki języka starogreckiego.

Skrócony opis:

Translatorium ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności studentów/-tek w zakresie tłumaczenia tekstów (z różnych dziedzin) w języku greckim na język polski.

Pełny opis:

Zadaniem translatorium jest ogólne zaznajomienie studenta/-tki z problematyką pisemnego tłumaczenia z języka greckiego na język polski poprzez zajęcia praktyczne. Tłumaczenia dokonywane w ramach zajęć obejmować będą różne style języka, ale i zróżnicowane dziedziny tematyczne. W ten sposób student-ka zyska możliwość szerszego spojrzenia na praktyczne zastosowanie nabytych przezeń umiejętności językowych. Część zajęć poświęcona zostanie tłumaczeniu greckich tekstów XIX-wiecznych.

1. Samodzielne tłumaczenie krótkiego tekstu; ogólne wprowadzenie do zagadnienia translatoryki.

2. Ogólne omówienie warsztatu tłumacza pisemnego. Tłumaczenie wybranych tekstów z dziedziny: literatura (jako nawiązanie do nabytych już umiejętności); omówienie specyfiki.

3. XX wiek: tłumaczenie wybranych tekstów z dziedziny: prasa, kulinaria, turystyka, instrukcje obsługi, technologia, nauka, budownictwo, komiksy, ochrona zdrowia, gospodarka i finanse, bankowość, polityka, prawo; omówienie specyfiki.

4. Przykłady „diglosji” w języku greckim - wymiar praktyczny: przegląd różnych form języka greckiego w XIX i XX wieku (także na podstawie tekstów omówionych w semestrze zimowym).

5. XIX wiek: tłumaczenie wybranych tekstów prasowych z przed- i popowstańczej prasy greckojęzycznej, wybranych fragmentów wspomnień powstańców 1821 roku, wybranych fragmentów tekstów kulinarnych, politycznych, ekonomicznych, prasowych, historycznych, prawniczych; omówienie specyfiki.

6. XIX wiek: tłumaczenie wybranych fragmentów tekstów D. Kamburoglu, E. Roidisa, Ch. Trikoupisa, G. Psicharisa; omówienie specyfiki.

7. Podsumowanie obserwacji wynikających z rocznej pracy translatorskiej.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzącą.

Krzysztof Lipiński Vademecum tłumacza, wyd. Idea, Kraków 2000.

Jerzy Pieńkos Podstawy przekładoznawstwa, wyd. Zakamycze, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Student/-ka, w trzech wymienionych poniżej obszarach:

WIEDZA

- dostrzega zróżnicowanie greki i objaśnia jego znaczenie w historii kultury greckiej,

H1A_W09 : K_W07

- zna podstawowe problemy pracy tłumacza tekstów literackich/ nieliterackich różnych epok,

H1A_W09 : K_W13

- zyskuje elementarną orientację we współczesnym życiu kulturalnym Grecji na podstawie przekładanych tekstów,

H1A_W10 : K_W22

- ma świadomość prawnych uwarunkowań i odpowiedzialności za ochronę własności intelektualnej.

H1A_W08 K_W03

UMIEJĘTNOŚCI:

- samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł pisanych i elektronicznych,

H1A_U01 : K_U01

- stosuje podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje składniowe języka nowogreckiego w piśmie (i w mowie),

H1A_U 10 : K_U05

- dokonuje analizy porównawczej wybranych zjawisk gramatycznych języka nowogreckiego i polskiego,

H1A_U04/10 : K_U06

- umiejętnie korzysta ze słowników, gramatyk i materiałów pomocniczych,

H1A_U01 : K_U07

- tłumaczy z języka nowogreckiego na polski średnio trudne teksty literackie, techniczne, naukowe i specjalistyczne itp.,

H1A_U01/10 : K_U10

- czyta, analizuje i interpretuje teksty nieliterackie w języku nowogreckim, umieszczając je w kontekście historycznym i kulturowym (w tym rozpoznaje różnicę między językiem „ludowym” a „uczonym”),

- potrafi rozpoznać styl tekstu i dostosować tłumaczenie na język polski do tegoż stylu ,

H1A_U01/10 : K_U10

- szuka analogii między określonymi stylami / formami w języku greckim i polskim.

H1A_U04/10 : K_U06

KOMPETENCJE:

- ma świadomość ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności,

H1A_K01 : K_K01

- dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych zwł. przez pogłębianie biegłości językowej

H1A_K01/03 : K_K02

- jest świadomy/-a istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i własnej pracy,

H1A_K04 : K_K04

- potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role,

H1A_K02 : K_K05

- wykazuje dbałość o właściwą organizację pracy własnej i będzie zdolny/-a do podejmowania samodzielnych działań profesjonalnych.

H1A_K02/03 : K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny będą efekty uczestnictwa w zajęciach oraz oceny pracy pisemnej (tłumaczenia) na koniec semestru zimowego i zaliczenia ustnego (przygotowana samodzielnie lektura) na koniec semestru letniego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.