University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Second Language Teaching - Practical French

General data

Course ID: 4100-2DZWZPNJF
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Second Language Teaching - Practical French
Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka francuskiego
Organizational unit: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: French
Type of course:

elective courses
foreign languages

Prerequisites (description):

(in Polish) Na koniec I roku student powinien znać język francuski na poziomie A2.Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń

pozwala uzyskać 4 pkt ECTS.

2 ECTS - godziny kontaktaktowe, obecność i udział w zajęciach

1 ECTS- zaliczenie na 60% wszystkich testów pisemnych i zaliczeń ustnych

1 ECTS- systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych

Full description: (in Polish)

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych materiałów audio – materiały audio towarzyszące podręcznikom FLE (poziom 1,2,3 w zależności od grupy) oraz krótkie materiały autentyczne: reklamy, prognozy pogody, piosenki, krótkie nagrania o charakterze informacyjnym (czas trwania ok. 1 - 3 minuty)

2. ćwiczenie umiejętności określania: kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników), głównej myśli tekstu, głównych myśli poszczególnych części tekstu, intencji nadawcy tekstu

3. Ćwiczenie umiejętności: stwierdzania czy tekst zawiera określone informacje oraz wyselekcjonowania informacji

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów i ich strukturą w oparciu o konkretne przykłady tekstów

2. rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem różnych typów tekstów : relacjonujących, opisujących, informujących, instruujących, argumentujących

3. rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów autentycznych poprzez zapoznanie studentów ze strategiami czytania (czytanie globalne – zrozumienie ogólnego sensu, czytanie selektywne – wyszukiwanie konkretnych informacji, czytanie intensywne)

4. rozwijanie sprawności czytania z uwzględnieniem wszystkich typów: czytanie głośne (zwrócenie uwagi na prawidłową artykulację dźwięków, na elementy prozodyczne: akcent, intonacja, łączenia międzywyrazowe), czytanie ciche, czytanie ekspresywne (ćwiczenie umiejętności wyrażania różnych emocji, podkreślania ważnych fragmentów tekstu, uwydatniania struktury tekstu)

5. zapoznanie studentów z etapami i zasadami analizy tekstu: formułowanie hipotez dotyczących treści tekstu w oparciu o tytuł, autora, miejsce publikacji; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu w oparciu o ciąg pytań: kto? gdzie? kiedy? co? dlaczego?; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu na podstawie słów kluczowych; ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między różnymi częściami tekstu (paragrafami) na podstawie analizy artykulatorów logicznych

6. rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem: kompetencji leksykalnej (rozwijanie słownika – rozpoznawanie i rozumienie słów), gramatycznej (rozpoznawanie i rozumienie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych) i pragmatycznej (rozpoznawanie i rozumienie funkcji stylistycznej i tekstowej; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli tekstu w formie planu

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. ćwiczenie umiejętności formułowania pytań oraz udzielania precyzyjnych i poprawnych gramatycznie odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy i wyrażania własnej opinii na tematy poruszane w tekstach prezentowanych na zajęciach

2. rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ustnego prezentowania przeczytanego tekstu z przedstawieniem głównych jego myśli

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów pisanych: list prywatny, prosty list formalny, ogłoszenie, życiorys, recenzja, opowiadanie, rozprawka oraz analiza ich konstrukcji w celu opanowania ich pisania

2. ćwiczenie umiejętności pisania planu tekstu (czytanego lub wysłuchanego)

3. rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstrukcji składniowych, synonimów, artykulatorów logicznych

Bibliography: (in Polish)

1. Hirschsprung N., Tricot T., Cosmopolite 1, Méthode fe français, Hachette FLE, 2017.

2. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A., Vocabulaire progressif du français, Clé internetional, Paris 2005.

3. Gramatyki języka francuskiego - poziom A1+, A2.

4. Słowniki języka francuskiego.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą gramatyczne struktury języka francuskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w posługiwaniu się językiem francuskim w życiu codziennym (H1P_U02)

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstów, rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej (K_W01)

- zna terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych na zajęciach (K_W03)

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące funkcjonowania języka francuskiego w tekstach (mówionych i pisanych) z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (H1P_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z analizą tekstów mówionych i pisanych w języku francuskim (H1P_U02)

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy tekstów francuskich pod względem treści, intencji autora, rejestrów języka (H1P_U05)

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod do analizy i zrozumienia tekstów (pisanych i mówionych) w języku francuskim oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania (H1P_U09)

Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach: (student ma prawo do 27% nieobecności – usprawiedliwionych lub nie), powyżej tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać; obecności stanowią 10% oceny na koniec semestru

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)- 5 % oceny na koniec semestru

c) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 30% oceny na koniec semestru

d) pozytywne zaliczenie wszystkich testów w semestrze- zalicza 60%. Zaliczenie testów stanowi 35% oceny na koniec semestru

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie

1. pisanie - krótki tekst (40 minut), na około 150 słów, na 20 pkt: 12 pkt za poprawność językową, 3 pkt za styl i bogactwo słownictwa, 3 pkt za treść, 2 pkt za strukturę;

2. rozumienie tekstu pisanego na 15 pkt;

3. słuchanie na 15 pkt;

4. gramatyka na 15 pkt;

5 słownictwo na 15 pkt

-zalicza suma punktów - od 60 % z 80 pkt = 45 pkt;

f) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych w domu tematów do opracowania i tekstów opracowywanych na miejscu w sali (zalicza 12 punktów na 20– 3 pkt struktura, 3 pkt argumentacja, 14 poprawność językowa, stylistyczna i fonetyczna. ) - 20% oceny końcowej

g) wywiązanie się z zajęć na platformie i dodatkowych w sali.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

4 ECTS:

2 ECTS- obecność

1 ECTS- aktywny udział w zajęciach, wywiązywanie się z zadań domowych

1 ECTS – zaliczenie testu pisemnego i zaliczenia ustnego na koniec semestru

Student ma prawo poprawiać niezliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć.

Procentowe wyliczenie oceny na koniec semestru:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Practical placement: (in Polish)

brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)