University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Second Language Teaching - Practical French Grammar

General data

Course ID: 4100-3SGRAMPRAKTFRA
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Second Language Teaching - Practical French Grammar
Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka francuskiego
Organizational unit: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: French
Type of course:

foreign languages
obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku CKNJO i EE II specjalności francuskiej.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnego stosowania w kontekście form gramatycznych objętych tematyką zajęć.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnego stosowania w kontekście form gramatycznych objętych tematyką zajęć.

Tematyka zajęć

1. Odmiana czasownika

2. Rodzaj i liczba przymiotnika i rzeczownika, miejsce przymiotnika

3. Użycie rodzajnika

4. Uzycie zaimka wskazującego przymiotnego i rzeczowego

5. Użycie zaimka dzierżawczego przymiotnego i rzeczowego

6. Użucie zaimków osobowych

7. Użycie zaimków względnych prostych i złożonych

8. Użycie przyimków

9. Użycie trybu subjonctif

10. Użycie czasów

11. Następstwo czasów i mowa zależna

Bibliography: (in Polish)

1. Przestaszewski, L., Rudawska, J., 2005, Gramatyka języka francuskiego dla wszystkich, Warszawa: Exlibris.

2. Przestaszewski, L., 2012, Gramatyka języka francuskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

3. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

4. Loiseau, Y., Régine, M., Exercices de grammaire francaise, niveau débutant, Didier, Paris 2012.

5. Loiseau, Y., Régine, M., Exercices de grammaire francaise, niveau intermédiaire, Didier, Paris 2012.

6. Chollet, I., Robert, J-M., Exercices de grammaire francaise, niveau avancé, Didier, Paris 2012.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu gramatyki języka francuskiego (K_W02)

- zna podstawową terminologię z wybranego zakresu gramatyki, właściwego dla nauczania języka francuskiego (K_W03)

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w zakresie znajomości i stosowania reguł gramatycznych (K_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z uczeniem się gramatyki języka francuskiego (K_U02)

- posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z uczeniem się gramatyki języka francuskiego (K_U04)

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych (poprawność gramatyczna) przez całe życie (K_K01)

- potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach ; powyżej 2 nieobecności (usprawiedliwionych lub nie) student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)

c) końcowe zaliczenie: test pisemny, obejmujący stosowanie omówionego materiału (zdania do uzupełnienia); (zaliczenie to 60% pkt.)

d) zaliczenie 60 % testów organizowanych na zajęciach w ciągu semestru

e) Ocena końcowa składa się w 50% z oceny z testu końcowego i w 50 % ze średniej z testów organizowanych w ciągu całego semestru.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)