Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-5SPNJF Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Moduł IVA: Przygotowanie do nauczania II przedmiotu: j.ang. lub j.fran. lub j. niem.
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien zaliczyć przedmiot Praktyczna nauka języka francuskiego na II roku studiów i posiadać znajomość języka na poziomie B1/B1+

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych materiałów audio – materiały audio towarzyszące podręcznikom FLE (poziom 3 w pierwszym semestrze i 4 w drugim) oraz materiały autentyczne: reklamy, prognozy pogody, piosenki, nagrania o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym (czas trwania ok 3- 4 minuty)

2. ćwiczenie umiejętności określania: kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników), głównej myśli tekstu, głównych myśli poszczególnych części tekstu, intencji nadawcy tekstu

3. ćwiczenie umiejętności: stwierdzania czy tekst zawiera określone informacje oraz wyselekcjonowania informacji

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów i ich strukturą w oparciu o konkretne przykłady tekstów

2. rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem różnych typów tekstów : relacjonujących, opisujących, informujących, instruujących, argumentujących

3. rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów autentycznych poprzez zapoznanie studentów ze strategiami czytania (czytanie globalne – zrozumienie ogólnego sensu, czytanie selektywne – wyszukiwanie konkretnych informacji, czytanie intensywne)

4. rozwijanie sprawności czytania z uwzględnieniem wszystkich typów: czytanie głośne (zwrócenie uwagi na prawidłową artykulację dźwięków, na elementy prozodyczne: akcent, intonacja, łączenia międzywyrazowe), czytanie ciche, czytanie ekspresywne (ćwiczenie umiejętności wyrażania różnych emocji, podkreślania ważnych fragmentów tekstu, uwydatniania struktury tekstu)

5. zapoznanie studentów z etapami i zasadami analizy tekstu: formułowanie hipotez dotyczących treści tekstu w oparciu o tytuł, autora, miejsce publikacji; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu w oparciu o ciąg pytań: kto? gdzie? kiedy? co? dlaczego?; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu na podstawie słów kluczowych; ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między różnymi częściami tekstu (paragrafami) na podstawie analizy artykulatorów logicznych

6. rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem: kompetencji leksykalnej (rozwijanie słownika – rozpoznawanie i rozumienie słów), gramatycznej (rozpoznawanie i rozumienie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych) i pragmatycznej (rozpoznawanie i rozumienie funkcji stylistycznej i tekstowej; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli tekstu w formie planu

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. ćwiczenie umiejętności formułowania pytań oraz udzielania precyzyjnych i poprawnych gramatycznie odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy i wyrażania własnej opinii na tematy poruszane w tekstach prezentowanych na zajęciach

2. rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ustnego prezentowania przeczytanego tekstu z przedstawieniem głównych jego myśli

3. ćwiczenie umiejętności argumentowania swojego punktu widzenia

4. Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów pisanych: list prywatny, prosty list formalny, ogłoszenie, życiorys, recenzja, opowiadanie, rozprawka oraz analiza ich konstrukcji w celu opanowania ich pisania

2. ćwiczenie umiejętności pisania planu tekstu (czytanego lub wysłuchanego)

3. rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstrukcji składniowych, synonimów, artykulatorów logicznych

4. pisanie dłuższych tekstów argumentacyjnych, sprawozdań i streszczeń.

Literatura:

1. Hirschsprung N., Tricot T., Cosmopolite 2, Cosmopolite 3, Méthode de français, Hachette Livre, 2018

2. Braud C., Edito B2 3e édition, Les éditions Didier, Paris 2015

3. Leroy-Miquel, C., Goliot-Lété, A., Vocabulaire progressif du français, Clé internetional, Paris 2005.

4. Akyuz A. et all., Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris, 2000

5. Heu E., Mabilat J.-J. Edito. Méthode français. Niveau B2 du CECR, ,Didier, Paris, 206

6. Parizet M.-L, Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau B1, CLE International 2006

7. Pécheur J., Constanzo E., Molinié M., Campus 3. Méthode de français, CLE International, Paris, 2003

8. Barthem M., Chovelon, B., 2003, Le français par les textes, PUG: Grenoble

9. Braud,M., 1991, L’expression écrite et la composition française, Kraków: C&D

10. Tangarife-Cabut, H., 1991, Lire...Objectif comprendre, Didier Crapel, Paris

11. Chovelon B., Barthe M., Expression et style, grammaire & style, PUG, France

12. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

13. Dupleix D., Mègre B., Production écrite, niveau B1/ B2 du CECR, atelier FLE, didier, Paris, 2007,

14. DELF B2, 100& réussite,

15. Clés du nouveau DELF B2, PUG,

16. Artykuły z prasy francuskojęzycznej, ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

17. Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde.

18. Artykuły z prasy francuskojęzycznej znalezione przez studentów.

19. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

• ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstów, rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej (K_W01)

• zna terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych na zajęciach (K_W03)

Umiejętności

• potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje w przeczytanym tekście i usłyszanym nagraniu a następnie wykorzystywać je do krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej (K_U01)

• umie samodzielnie rozpoznać formy języka potocznego mówionego i odróżnia je od form języka pisanego (K_U02)

• umie samodzielnie rozwijać umiejętności związane z kompetencjami: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_U02)

• posiada umiejętność przygotowania krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim dotyczącej zagadnień poruszanych w przeczytanym tekście i wysłuchanym nagraniu (K_U12)

• posiada umiejętność zrelacjonowania w uporządkowanej formie różnych punktów widzenia na dany temat (K_U12)

Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowym kryterium oceny jest udział w Kursie Self access z jezyka francuskiego (https://come.uw.edu.pl/) w wymiarze 30 godzin w semestrze: 20 godzin na platformie i 10 godzin w sali (zajęcia stacjonarne). Platforma jest dostępna dla wszystkich studentów obowiązkowo – zadaniem studenta jest rozwiązanie co najmniej 60% materiałów z platformy. Studenci, którzy nie zaliczyli zajęć Self access nie mogą uzyskać zaliczenie z PNJ do czasu zaliczenia zajęć na platformie.

Udział w zajęciach stacjonarnych z zakresu Self access jest fakultatywny

30 godzin - 1,5 ECTS:

0,5 ECTS- obecność

0,5 ECTS- aktywny udział w zajęciach, wywiązywanie się z zadań domowych

0,5 ECTS – zaliczenie testu pisemnego i zaliczenia ustnego na koniec semsetru

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach: student ma prawo do 2 nieobecności – usprawiedliwionych lub nie, powyżej tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać; obecności stanowią 10% oceny na koniec semestru

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)- 5 % oceny na koniec semestru

c) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 30% oceny na koniec semestru

d) pozytywne zaliczenie wszystkich testów w semestrze- zalicza 60%. Zaliczenie testów stanowi 35% oceny na koniec semestru

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie

1. pisanie - krótki tekst (40 minut), na około 150 słów, na 20 pkt: 12 pkt za poprawność językową, 3 pkt za styl i bogactwo słownictwa, 3 pkt za treść, 2 pkt za strukturę;

2. rozumienie tekstu pisanego na 15 pkt;

3. słuchanie na 15 pkt;

4. gramatyka na 15 pkt;

5 słownictwo na 15 pkt

-zalicza suma punktów - od 60 % z 80 pkt = 45 pkt;

f) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych w domu tematów do opracowania i tekstów opracowywanych na miejscu w klasie (zalicza 12 punktów na 20– 3 pkt struktura, 3 pkt argumentacja, 14 poprawność językowa, stylistyczna i fonetyczna. ) - 20% oceny końcowej

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć.

Procentowe wyliczenie oceny na koniec semestru:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska, Judyta Rudawska
Prowadzący grup: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

ZajęciaPNJF Self access: w ramach tych zajęć, wszyscy studenci biorą udział w zajęciach na platformie COME UW, w liczbie 20h. Fakultatywnie: 10h zajęć w sali.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych materiałów audio – materiały audio towarzyszące podręcznikom FLE (poziom 3) oraz materiały autentyczne: reklamy, prognozy pogody, piosenki, nagrania o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym (czas trwania ok 3- 4 minuty)

2. ćwiczenie umiejętności określania: kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników), głównej myśli tekstu, głównych myśli poszczególnych części tekstu, intencji nadawcy tekstu

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1. rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem różnych typów tekstów : relacjonujących, opisujących, informujących, instruujących, argumentujących

2. rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów autentycznych poprzez zapoznanie studentów ze strategiami czytania (czytanie globalne – zrozumienie ogólnego sensu, czytanie selektywne – wyszukiwanie konkretnych informacji, czytanie intensywne)

3. zapoznanie z etapami i zasadami analizy tekstu: formułowanie hipotez dotyczących treści tekstu w oparciu o tytuł, autora, miejsce publikacji; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu w oparciu o ciąg pytań: kto? gdzie? kiedy? co? dlaczego?; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu na podstawie słów kluczowych; ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między różnymi częściami tekstu (paragrafami) na podstawie analizy artykulatorów logicznych

6. rozwijanie kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem: kompetencji leksykalnej (rozwijanie słownika – rozpoznawanie i rozumienie słów), gramatycznej (rozpoznawanie i rozumienie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych) i pragmatycznej (rozpoznawanie i rozumienie funkcji stylistycznej i tekstowej; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli tekstu w formie planu

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. ćwiczenie umiejętności formułowania pytań oraz udzielania precyzyjnych i poprawnych gramatycznie odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy i wyrażania własnej opinii na tematy poruszane w tekstach prezentowanych na zajęciach

2. rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ustnego prezentowania przeczytanego tekstu z przedstawieniem głównych jego myśli

3. ćwiczenie umiejętności argumentowania swojego punktu widzenia

4. Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów pisanych: list prywatny, prosty list formalny, mail, opowiadanie, rozprawka oraz analiza ich konstrukcji w celu opanowania ich pisania

2. rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstrukcji składniowych, synonimów, artykulatorów logicznych

4. pisanie dłuższych tekstów argumentacyjnych, sprawozdań i streszczeń.

Literatura:

1. Hirschsprung N., Tricot T., Cosmopolite 3, Méthode de français, Hachette Livre, 2018

2. . Braud C., Edito B2 3e édition, Les éditions Didier, Paris 2015

3. Leroy-Miquel, C., Goliot-Lété, A., Vocabulaire progressif du français, Clé internetional, Paris 2005.

4. Akyuz A. et all., Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris, 2000

5. Heu E., Mabilat J.-J. Edito. Méthode français. Niveau B2 du CECR, ,Didier, Paris, 206

6. Parizet M.-L, Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau B1, CLE International 2006

7. Pécheur J., Constanzo E., Molinié M., Campus 3. Méthode de français, CLE International, Paris, 2003

8. Barthem M., Chovelon, B., 2003, Le français par les textes, PUG: Grenoble

9. Braud,M., 1991, L’expression écrite et la composition française, Kraków: C&D

10. Tangarife-Cabut, H., 1991, Lire...Objectif comprendre, Didier Crapel, Paris

11. Chovelon B., Barthe M., Expression et style, grammaire & style, PUG, France

12. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

13. Dupleix D., Mègre B., Production écrite, niveau B1/ B2 du CECR, atelier FLE, didier, Paris, 2007,

14. DELF B2, 100& réussite,

15. Clés du nouveau DELF B2, PUG,

16. Artykuły z prasy francuskojęzycznej, ćwiczenia i linki do materialów do nauki języka opracowane przez prowadzących zajęcia i zamieszczone na platformie.

17. Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde zamieszczone na platformie.

18. Artykuły z prasy francuskojęzycznej znalezione przez studentów.

19. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

Uwagi:

Dotyczy grup 1 i 2.

Zajęcia prowadzone są synchronicznie za pomocą platformy Zoom w terminach zgodnych z planem zajęć dostępnym na stronie CKNJOIEE oraz asynchronicznie za pomocą platformy Kampus.

Dodatkowo student powinien zaliczyć w trybie asynchronicznym na 60% zadania na platformie w ramach Self Access, oraz fakultatywnie 10 godzin konsultacji w wyznaczonych godzinach spotkań wirtualnych (Zoom lub Google Meet).

Obecność sprawdzana jest poprzez imienne wpisy studentów na czacie. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa ( Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

Linki do zajęć i do dyżurów wirtualnych udostępniane są na stronie kursu na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.