University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Second Language Teaching - Practical German

General data

Course ID: 4100-5SPNJN Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Second Language Teaching - Practical German Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Department: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups: (in Polish) Moduł IVA: Przygotowanie do nauczania II przedmiotu: j.ang. lub j.fran. lub j. niem.
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50
Language: German
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) zdalnie

Short description: (in Polish)

Program jest przewidziany dla trzeciego roku studiów i stanowi kontynuację czterech poprzednich semestrów. Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie języka niemieckiego

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów, tzn, że wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – w dalszym ciągu ćwiczone i poszerzane. Ponieważ studenci powinni już dysponować odpowiednią znajomością języka niemieckiego, będą mogli w trakcie zajęć umiejętności te praktycznie realizować.

Bibliography: (in Polish)

Erkundungen B2 kompakt Schubert Verlag, Anne Buscha, Ingrid Grigull, Susanne Raven

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu studenci:

- rozumieją bez trudności język mówiony niezależnie od tempa wypowiedzi i to zarówno w kontakcie bezpośrednim z rozmówcą, jak też i we fragmentach zaczerpniętych z mediów. (rozumienie ze słuchu)

- uczestniczą bez trudu we wszelkich rozmowach i dyskusjach; znane im są zwroty idiomatyczne i potoczne. Potrafią wypowiadać się płynnie i wyrażać niuanse znaczeniowe - np. przejąć zaproponowaną rolę. Gdy pojawią się problemy z wyrażeniem myśli powinni móc bez trudu je przeformułować. Ich wypowiedzi i wyjaśnienia powinny być zbudowane logicznie i dopasowane do sytuacji. (mówienie

- opanowują standardową wymowę (intonację, rytm, przerwy w wypowiedzi, długie i krótkie samogłoski, samogłoski z przegłosem, prawidłową wymowę spółgłosek, asymilację). (fonetyka)

- czytają i rozumieją wszelkie rodzaje tekstów pisanych, również wtedy, gdy one są abstrakcyjne i językowo złożone. (czytanie)

- potrafią pisać różne rodzaje tekstów, uwzględniając przy tym ich charakterystyczną budowę i cechy stylistyczne oraz specyficzne słownictwo. Sformułowane przez nich teksty zbudowane są klarownie, tak że czytelnik bez trudu ogarnia najistotniejsze punkty. Potrafią też streścić pisemnie przeczytane teksty, omówić teksty fachowe i literackie a w razie potrzeby do nich się odnieść. (pisanie)

- znają zasady nowej pisowni. (ortografia)

- nie popełniają błędów gramatycznych zakłócających komunikację.

- poszerzają swoje słownictwo i umieją je praktycznie zastosować.

Zakres tematów

semestr zimowy:

1. Ludzie i życiorysy

2. W domu i w drodze

3. Miedzy kulturami

4. Praca i Studia

Zakres tematów

semestr letni:

1. Sztuka

2. Tabu

3. Technika i wynalazki

4. Szczęście

5. Zaangażowanie społeczne

6. Pieniądze

7. Popkultura i życie nowczesne

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenie podlegają:

- Aktywność: studenci są zobligowani do czynnego uczestnictwa w zajęciach, by w ten sposób potwierdzić swe zainteresowanie i przygotowanie;

- Odpowiedzi ustne: wszyscy studenci muszą w trakcie semestru udzielić przynajmniej dwóch dłuższych, nieprzygotowanych wypowiedzi;

- Prezentacja w oparciu o samodzielnie znaleziony i opracowany artykuł prasowy. Jej długość może zależeć, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia, od objętości artykułu i tematu,

- Prace domowe: w trakcie semestru piszą studenci dwie obowiązkowe prace domowe (tematy zostaną ustalone na zajęciach);

- Prace klauzurowe: dwie w semestrze - jedna przed praktykami, jedna pod koniec semestru;

- Na ocenę końcową składa się suma tych ocen cząstkowych. Jeśli liczba punktów nie przekracza wymaganego minimum, przewidziana jest dodatkowa praca klauzurowa.

- Obecność: według programu studiów nie mniej niż 90%;

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Konopacka, Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski
Group instructors: Małgorzata Konopacka, Przemysław Wolski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Notes: (in Polish)

Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie CKC UW oraz przez komunikator zoom lub google meet

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.