Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SERIWO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej w wybranych państwach europejskich, zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Pełny opis:

Pełny opis

W trakcie zajęć studenci będą zdobywać wiedzę, ćwiczyć umiejętności i przeprowadzać refleksję nad swoją biografią językową oraz nad sposobami poszerzania kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej swojej i swoich przyszłych uczniów.

W ramach zajęć będą omawiane następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Prezentacja studentów pod kątem ich biografii językowej.. Uzasadnienie konieczności edukacji różnojęzycznej

2. Autobiografia językowa studentów jako element stymulacji budowania kompetencji różnojęzycznej (własnej i uczniów) i refleksji na temat czynników wpływających na motywację/demotywację do poznawania języków

3. Strategie uczenia się języków, wymiana doświadczeń w zakresie dostępu do materiały służących do samokształcenia językowego

4. Różnorodność językowa na świecie/w Europie

5. Definicja polityki językowej. Polityka językowa Unii Europejskiej i Rady Europy. Prezentacja polityki językowej i najważniejszych aspektów kulturowych w wybranych krajach

6. Konwencje Rady Europy chroniące języki mniejszości: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych

7. Geneza edukacji różnojęzycznej - podstawowe dokumenty i akcje instytucji europejskich w dziedzinie różnojęzyczności. Główne idee dokumentów europejskich w dziedzinie podejść pluralistycznych do języków i kultur. Przydatność znajomości tych dokumentów w pracy nauczyciela

8. Podstawowe założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i projektów uzupełniających ten dokument w zakresie podejść pluralistycznych (CARAP/FREPA: Opis Pluralistycznych Podejść do Języków i Kultur),

9. Pojęcie różnojęzyczności według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – definicja i charakterystyka kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej. Korzyści wynikające z kształtowania tej kompetencji

10. Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne niezbędne do rozwijania kompetencji pluralistycznych w zakresie języków i kultur, wyznaczniki (deskryptory) kompetencji

różnojęzycznej i międzykulturowej w zakresie wiedzy (K), postaw (A) i umiejętności (S). Zasoby różnojęzyczne: prasa w różnych językach, publikacje dwujęzyczne. Zapoznanie się z sylwetkami słynnych poliglotów i znanych tłumaczy polskiej literatury na różne języki obce

11. Materiały dydaktyczne do kształtowania kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej opracowane w ramach projektów europejskich. Projekty realizowane na zajęciach przez studentów poprzednich lat – prezentacja, analiza

12. Działalność Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML).

13. Europejskie programy edukacyjne - program unijny Erasmus+, prezentacja wybranych projektów edukacyjnych Komisji Europejskiej

14. Edukacja międzykulturowa, materiały przydatne w jej rozwijaniu

15. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Literatura:

I semestr

Komorowska, H. (2018, Wielojęzyczność w edukacji i poza nią, Języki Obce w Szkole 2/2018, str. 72-77

http://jows.pl/sites/default/files/wydania/jows-2-2018_internet.pdf

II semestr

Olszewska A., Zawadzka, A., „Przespaceruj się w moich butach – o spotkaniach międzykulturowych” Instytut Spraw Publicznych, 2009

http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/379/znajdz

„Autobiografia Spotkań Międzykulturowych” (wersja polska)

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_pl/AIE_autobiography_pl.pdf

Autobiography of Intercultural Encounters (AIE)

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_en.asp

Efekty uczenia się:

Symbol Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku studiów nauczanie języków obcych,

Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

WIEDZA

Efekty uczenia się i ich weryfikacja

Wiedza absolwenta – zna i rozumie

WIEDZA

K_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu różnorodności językowej i kulturowej j oraz z europejskiej polityki językowej zorientowane na zastosowane praktyczne w sferze edukacji językowej w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym

Sposób weryfikacji:

Test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę, ocena przygotowania i wykonania prezentacji multimedialnej na temat polityki językowej i edukacyjnej wybranego państwa, ocena jakości materiałów do przeprowadzenia wywiadu z osobą o odmiennych doświadczeniach edukacyjnych, językowych i kulturowych

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej

Sposób weryfikacji

Ocena przygotowania glosariusza wybranych pojęć z zakresu edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej (podanie odpowiedników tych pojęć w języku angielskim, francuskim i niemieckim, podanie definicji w języku polskim)

K_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z promowaniem edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej

Sposób weryfikacji

Ocena przygotowania studenta do objaśnienia sposobu funkcjonowania instytucji oświatowych odpowiedzialnych za promowanie polityki językowej i edukacyjnej w czasie prezentacji wybranych lektur

K_W05 różne rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje, ze szczególnym uwzględnieniem krajów powiązanych z nauczanymi językami

Sposób weryfikacji

Ocena jakości Informacji pozyskanych w trakcie przygotowania do wywiadu z osobami o odmiennych doświadczeniach kulturowych i językowych (cudzoziemcy przebywający w Polsce i reemigranci), ocena jakości informacje uzyskane w czasie wywiadu oraz w czasie jego prezentacji na zajęciach

K_W16 w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim, ich prawidłowości i zakłócenia

Sposób weryfikacji

Prezentacje ustne na zajęciach, raport pisemny z realizacji projektu interkulturowego (wywiadu) – ocena i/lub informacja zwrotna dotycząca poprawności językowej

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

Sposób weryfikacji

Przegotowanie dokumentacji do wykonania zadań przewidzianych w programie zajęć: prezentacji polityki językowej i edukacyjnej wybranego państwa i wywiadu z osobą o odmiennych doświadczeniach językowych i edukacyjnych – ocena jakości i trafności wyszukanych informacji

K_U14 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim na tematy dotyczące edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin powiązanych z podejściami pluralistycznymi w nauczaniu języków

Sposób weryfikacji

Przygotowanie i zrealizowanie zadań wymagających prezentacji na zajęciach: prezentacja ustna na temat polityki językowej i edukacyjnej wybranego państwa i prezentacja ustna i na piśmie rezultatów przeprowadzonego wywiadu z osobą o odmiennych doświadczeniach językowych i kulturowych – ocena i/lub informacja zwrotna na temat sposobu wypowiadania się

K_U18 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych

Sposób weryfikacji

Skuteczne wykonanie zadań grupowych przewidzianych w programie: prezentacji multimedialnej polityki edukacyjnej i językowej wybranego państwa oraz wywiadu z osobą o odmiennych doświadczeniach językowych i kulturowych (cudzoziemca przebywającego w Polsce lub reemigranta)

Ocena zadania przygotowanego w grupie pod kątem wkładu poszczególnych członków ekipy

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 uczenia się przez całe życie i rozwijania własnej kompetencji różnojęzycznej i kompetencji swoich wychowanków

Sposób weryfikacji

Redakcja i analiza własnej biografii językowej zawierającej refleksję na temat dotychczasowego i projektowanego rozwoju językowego

K_K04 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposób weryfikacji

Ocena i/lub informacja zwrotna na temat sposobu funkcjonowania każdego członka zespołu w czasie zadań grupowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć: znajomość zalecanych pozycji bibliograficznych (książek, broszur, artykułów i stron internetowych), przygotowanie wymaganych prezentacji,

- aktywność (uczestnictwo w dyskusji i w refleksji),

- prezentacje związane z tematyką zajęć.

Kryteria oceny zajęć:

Ocenie podlegają:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, terminowość wykonywania zadań - 20% oceny końcowej

- zadania i prezentacje semestralne, - 40 % oceny końcowej

- test sprawdzający wiedzę – 30%

- obecność na zajęciach 10%

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w konwersatorium (kontaktowych),

– 30 godzin pracy własnej (przygotowanie pracy zaliczeniowej, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach i aktywny w nich udział = 1 ECTS

- przygotowanie obowiązkowych prezentacji, przygotowanie projektu końcowego = 1 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)