Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SFO
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego obejmujący trzy kolejne semestry.

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Pełny opis:

Celem kursu jest rozbudzenie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy, a także w osiągnięciu oczekiwanej od nauczyciela języka angielskiego płynności i poprawności wymowy (w odniesieniu do wybranego za wzór/model akcentu); wprowadzenie studentów w podstawowy opisu fonetycznego języka angielskiego oraz zagadnień fonologicznych.

Program zajęć (opis i trening) obejmuje zagadnienia artykulacji spółgłosek i samogłosek; wybrane zjawiska alofoniczne; fonetykę międzywyrazową; asymilacje oraz elizje; słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych; przycisk wyrazowy, rytm oraz intonację; porównanie angielskiego i amerykańskiego standardu wymowy (SES oraz GA); wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego; transkrypcję fonetyczną (fonemiczną, alofoniczną).

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Wells, J. C. & Colson, G., Practical phonetics, Pitman, London, 1971.

Wells, J. C., Accents of English, CUP, Cambridge, 1982.

Wells, J. C., Longman pronunciation dictionary, Longman, Harlow, 2000.

Wełna, J., English spelling and pronunciation, PWN, Warszawa, 1982.

Jassem, W., Exercises in English pronunciation, PWN, Warszawa, 1995.

Jones, D. An English pronouncing dictionary, (15th ed), Roach, P.& Hartman, J. (eds), CUP, Cambridge, 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę dotycząca pojęć fonetyki i fonologii języka angielskiego, takich jak m.in. głoska, para minimalna, sylaba, dyftong, asymilacja, słaba forma itp., zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego H1P_W01

K_W02

legitymuje się pogłębioną znajomością prawideł wymowy angielskiej zorientowaną na klarowną komunikację, a także na praktyczne wykorzystanie w nauczaniu języka angielskiego; zna rodzaje i źródła błędów językowych w obszarze wymowy, z uwzględnieniem podobieństw i różnic w sferze fonetyki i fonologii pomiędzy językiem angielskim i polskim, których znajomość umożliwia eliminowanie błędów wynikających z interferencji H1P_W02

K_W03

zna podstawową terminologię z zakresu fonetyki i fonologii angielskiej w języku angielskim i polskim H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02

student umie samodzielnie doskonalić i rozwijać własną poprawność językową w obszarze wymowy korzystając ze słowników wymowy angielskiej, a także innych źródeł, w tym nowoczesnych technologii H1P_U02; H1A_U01; H1A_U03; H1A_ U10

K_U27

Student posiada umiejętności językowe w zakresie poprawności wymowy języka angielskiego na poziomie B2, obejmujące ponadto język akademicki i język komunikacji szkolnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się poprawną angielszczyzną, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1P_K05

K_K06

uczy się tolerancji wobec innych języków i kultur H1P_K06

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Test na zakończenie kolejnych semestrów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)