Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-2SGPEGKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej gramatyki angielskiej i gramatyki kontrastywnej.

Omawiane są następujące tematy: czasy gramatyczne, czasowniki modalne, mowa zależna, zmiany w systemie czasów gramatycznych języka angielskiego, czasowniki posiłkowe z perspektywy diachronicznej, różnice w wyrażaniu modalności między polskim i angielskim.

Pełny opis:

Cele szczegółowe:

- zaznajomienie studentów z terminologią gramatyczną używaną przy opisie gramatyki angielskiej

- podniesienie poprawności gramatycznej studentów

- nauczenie studentów wydawania poprawnych osądów gramatyczności i rozpoznawania błędów

- nauczenie studentów odkrywania i formalnego formułowania reguł gramatyki angielskiej

- zapoznanie studentów z głównymi zmianami, które zaszły w języku angielskim od okresy staro angielskiego do współczesności

- zapoznanie studentów z różnicami i podobieństwami w zakresie gramatyki i leksyki pomiędzy językiem angielskim i polskim

- rozbudzenie zainteresowań poznawczych i wsparcie rozwoju intelektualnego, poprzez wzbogacenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnych dialektów współczesnego języka angielskiego, genezy zjawisk mających status wyjątków we współczesnej angielszczyźnie, wpływ interferencji polskiego na struktury słownictwo występujące w angielszczyźnie - wykorzystanie wiedzy akademickiej do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych w zawodzie nauczyciela języka obcego na pierwszym i drugim etapie edukacji, w tym uczenia gramatyki i leksyki języka angielskiego

Zakres tematów:

1.Wyrażenia obowiązku i powinności z should i ought to, użycie could i might dla wyrażenia zarzutu (tzw. duty with reproach).

2.Różnorodne zastosowania should: udzielanie porad, wyrażanie zdziwienia, should w zdaniach podrzędnych.

3.Modalność epistemiczna: logiczna konieczność: must, przewidywanie: will, prawdopodobieństwo: should, możliwość: may, might, could. Epistemiczne may w kontraście z can używanym dla wyrażenia możliwości (general possibility).

4.Użycie can dla wyrażenia umiejętności: kontrast pomiędzy can a be able to.

5.Will i would: czynności zwyczajowe z will i would, would

6. Najważniejsze zmiany w morfologii i składni języka angielskiego: zanik fleksji począwszy od późnego okresu staro-angielskiego i jego konsekwencje.

Literatura:

Aitken, R. (1992) Teaching Tenses: Ideas for Presenting and Practising Tenses in English, Nelson.

Barber, C. (1976) Early Modern English. London, Deutsch.

Barber, C. (2007) The English Language: A historical introduction. Cambridge, Cambridge University Press.

Barber,C. , J. C. Beal and P. A. Shaw (2009) The English Language: A Historical introduction (wyd. 2). Cambridge, Cambridge University Press.

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Fisiak, J. M. Lipińska-Grzegorek and T. Zabrocki (1978) An introductory English-Polish contrastive grammar. Warszawa, PWN.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Freeborne, Dennis (1992) From Old English to Standard English. Macmillan.

Gethin, Hugh (1990, wyd. 2.) Grammar in Context, Collins ELT.

Gołębiowska, L. (2000) A book czy rhw book?: o przedimkach w języku angielskim. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Graver, B. D. (1986, wyd. 3.) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hall, N. and J. Shepheard (1991) The Anti-grammar Grammar Book, Longman.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Krzeszowski, T. (1978) Teaching English to Polish learners. Warszawa, PWN.

Krzeszowski, T. (1994) Gramatyka angielska dla Polaków. Warszawa, PWN.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, wyd. 17.) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

McCrum, R., W. Cran and R. MacNeil (1986) The story of English. London, Faber and Faber/BBC Publications.

Millward, C. M. (1988) A biography of the English language. Holt, Reinhart and Winston.

Mitchell, B. (1995) An invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Strang, B. M. (1970) A history of English. London, Metheun.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Visser, F. T. (1963-73) An historical sytax of the English language. Leiden, E. J. Brill.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) K_W01 student ma uporządkowaną podstawową wiedzę dotycząca form i funkcji różnych pojęć gramatycznych takich jak: czasy gramatyczne, czasowniki modalne, P6S_WG Zakres i głębia

2) K_W02 student ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą zmiany językowe zachodzące w historii języka angielskiego zorientowaną na rozpoznawanie wpływu procesów historycznych na kształt współczesnego języka angielskiego, oraz wiedzę dotyczącą podobieństw i różnic w sferze gramatyki i leksyki pomiędzy językiem angielskim i polskim zorientowaną na eliminowanie błędów wynikających z interferencji,P6S_WG Zakres i głębia

3) K_W03 student zna podstawową terminologię z zakresu gramatyki pedagogicznej, historii języka i gramatyki kontrastywnej, P6S_WG Zakres i głębia

4) K_U01 student potrafi analizować dane językowe z różnych okresów rozwoju języka angielskiego, począwszy od języka staro-angielskiego po język współczesny z wykorzystaniem autentycznych materiałów językowych, P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

5) K_U02 student samodzielnie planuje lekcje poświęcone uczeniu gramatyki i leksyki języka angielskiego warunkach szkolnych i innych instytucjach nauczających języków obcych, P6S_UW wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

6) K_U06 student potrafi ocenić przydatność metody indukcyjnej i dedukcyjnej do nauczania gramatyki języka angielskiego oraz umie je łączyć w czasie lekcji, P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy.rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

7) K_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6S_KK Oceny/krytyczne podejście

8) K_U25 student potrafi współdziałać w grupie P6S_UG organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa

9) K_K02 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, P6S_KK Oceny/ krytyczne podejście

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 10%

Test pisemny na koniec semestru: 60%

Praca na platformie e-learningowej: 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.