Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka wspomagane komputerem 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-2SNJWKO
Kod Erasmus / ISCED: 05.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka wspomagane komputerem 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs nauczania i uczenia się języka obcego z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) adresowany do przyszłych nauczycieli języków obcych.

Pełny opis:

Celem tego dwu-semestralnego kursu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie studentów z metodami oraz narzędziami technologii informacyjnych i komunikacyjnych przydatnymi w akwizycji oraz dydaktyce języka obcego.

W sensie metodycznym oznacza to z jednej strony interaktywność oraz zindywidualizowanie procesu zdobywania wiedzy przez samych uczących się (studentów), z drugiej zaś kurs ma pomóc im - jako przyszłym nauczycielom - w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego poprzez intensywne, ale też świadome i krytyczne wykorzystanie cyfrowych mediów.

Projektowanie i realizowanie zadań podczas kursu polega na praktycznym połączeniu dostępnych nowoczesnych technologii z elementami dydaktyki przedmiotowej, różnych teorii uczenia się (np. behawioralnej, poznawczej, konstruktywistycznej) i teorii nauczania drugiego języka obcego przy zachowaniu autonomii uczącego się oraz uwzględnieniu podejścia komunikacyjnego w procesie przyswajania języka obcego.

Wykorzystywane jest w zasadzie tzw. swobodne lub powszechnie używane oprogramowanie, aplikacje web2.0/3.0 oraz zasoby WWW zawierające autentyczne materiały, niezbędne do tworzenia interaktywnych oraz multimedialnych ćwiczeń, projektów i innych pomocy dydaktycznych (prezentacji, podcastów, videocastów, blogów, wiki, itp.).

Kurs ma charakter stacjonarny z obudową internetową i zakładanie uczenie poprzez projekty. Co oznacza, że prowadzony jest stacjonarnie - w laboratorium komputerowym - z wykorzystaniem wirtualnego środowiska uczenia się zawierającego m.in. materiały do pracy własnej (instrukcje, videotutoriale, artykuły naukowe) na dedykowanej platformie do zdalnego nauczania.

Literatura:

Warschauer, M. 2011. Learning in the Cloud: How (and Why) to Transform Schools with Digital Media, Teachers College Press New York, NY

Thombs, Margaret M. 2009. Using WebQuests in the Social Studies Classroom, Corwin Press,Thousand Oaks

Siemieniecki, B. (red.). 2007. Pedagogika medialna, Wyd. Nauk. PWN: Warszawa

Prensky, M. 2010. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning, Corwin Press.

Dudeney,G. i Hockly, N. 2007. How to Teach English with Technology. Harlow: Pearson

Blak, Robert J. 2008. Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning, Georgetown University Press.

Czasopisma specjalistyczne on-line:

Języki Obce w Szkole

Language Learning & Technology

Zasoby internetowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo” w drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo” H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo” H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych i ew. nauczaniem przedmiotu „historia i społeczeństwo” korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) H1P_U02, H1A U01, H1A U03, H1A_U10

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu „historia i społeczeństwo” na drugim etapie edukacyjnym H1P_U03

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

H1P_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – przygotowanie, aktywny udział w zajęciach, test (semestr letni) – 50% oceny końcowej

E-portfolio – projekty przygotowywane indywidualnie lub w grupach w formie zróżnicowanych cyfrowych materiałów dydaktycznych. Do nich należy m.in. wykonanie podcastu, videocastu, ew. e-postera; ustne zaprezentowanie samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej przy pomocy dostępnych aplikacji web2.0/3.0; wykonanie oraz opublikowanie w Internecie zestawu ćwiczeń interaktywnych i multimedialnych; opracowanie i opublikowanie planu lekcji / scenariusza zajęć typu webquest w oparciu o autentyczne zasoby WWW – 50 % oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)