Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-2SPSZEPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej ma za zadanie dostarczyć studentowi wiedzy z zakresu kultury szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem na drugim etapie edukacyjnym. Istotnym komponentem przedmiotu jest także podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej, która umożliwi zapoznanie się studenta z głównymi problemami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1) Sylwetka rozwojowa dziecka we wczesnym i późnym wieku szkolnym. Rozwój biologiczny i fizyczny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania.

2) Formy aktywności dziecka: nauka, zabawa. Rozwój zainteresowań. Poszerzanie autonomii i samodzielności. Uspołecznienie dziecka, kontakty rówieśnicze. Pozycja społeczna dziecka w' grupie. Znaczenie grupy rówieśniczej dla dziecka. Koleżeństwo i przyjaźń. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Bunt okresu dorastania i jego funkcje. Zagrożenia dzieci i młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne.

3) Progi edukacyjne. Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, pierwsze wybory edukacyjne. Wstępna orientacja zawodowa. Ambicje i aspiracje. Motywacja.

4) Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym. Program wychowawczy. Programy profilaktyczne. Tworzenie klimatu wychowawczego. Dynamika grupy uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje. Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci.

5) Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Zaburzenia zachowania. Dziecko nieśmiałe, nadpobudliwe.

6) Pedagogika specjalna i jej działy, zadania pedagogiki specjalnej, zmiana paradygmatyczna w pedagogice specjalnej

7) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (zaburzenia rozwojowe, Zespół Aspergera, zaburzenia psychiczne i nerwicowe)

8) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Plan Działań Wspierających - zasady tworzenia dokumentów wewnątrzszkolnych w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9) Dzieci zdolne i ich praca w szkole

6) Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa - dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Delaney M., Special Educational Needs, Oxford University Press 2016.

Dudzikowa M. Czerepaniak-Walczak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, GWP, Gdańsk 2007.

Kołakowski A. Jeżewska M., Sposób na trudne dziecko, GWP, Gdańsk 2014.

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.

Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk 2003.

Schaffer R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2012.

Scrivener, J., Learning teaching. Macmillan 2011.

Sliwerski B., Z. Kwieciński (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. T 1-2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 (i nowsze)

Szymański M.J, Zbróg Z. Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. APS, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, GWP, Gdańsk 2004.

Sliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008.

Fenstermacher G.T. Soltis J., Style nauczania, WSiP, Warszawa 2005.

Kruszewski K.(red.): Sztuka nauczania T.1. Czynności nauczyciela. T. 2. Szkoła. PWN, Warszawa 1991 i nowsze.

Kruszewski K., Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSiP, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych prawidłowości dotyczących wychowania dziecka w wieku szkolnym, wie czym zajmuje się pedagogika szkolna, zna podstawowe zależności rządzące pracą wychowawczą szkoły w tym szkoły integracyjnej oraz specjalnej H1P_W01

K_W02 Student zna podstawowe klasyfikacje procesów wychowawczych i dydaktycznych odnoszących się do edukacji szkolnej oraz prawidłowości rządzące ich przebiegiem H1P_W02

K_W03 Student zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne (w tym kształcenia specjalnego) rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania H1P_W03

K_W04 Student definiuje prawidłowo podstawowe terminy z zakresu pedagogiki szkolnej. Wie, czym jest spójność klasy szkolnej, na czym polegają zadania wychowawcze nauczyciela, identyfikuje style wychowania i nauczania H1P_W06

K_W05 Student wie, na czym polegają i z czego wynikają różnice dotyczące metod pracy wychowawczej i dydaktycznej stosowanej w edukacji szkolnej z uwzględnieniem klas integracyjnych H1P_W07

K_W06 Student wie, czym są cele kształcenia, zna podstawowe taksonomie. Zna i rozumie terminologie pedagogiczną w zakresie prawidłowości funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem szkół i klas integracyjnych H1P_W09

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania prawidłowości przebiegu procesów wychowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczyciela - wychowawcy w szkole podstawowej H1P_U01

K_U02 Student ma umiejętność opisywania i dokonywania charakterystyki poszczególnych procesów poznawczych, emocjonalnych, społecznych w odniesieniu do dziecka na etapie klas IV-VI z uwzględnieniem różnorodnych niepełnosprawności dziecka H1P_U02; H1A_U01; H1A_U03; H1A_U10

K_U03 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym, codziennym działaniu. Umie analizować i projektować własne działania wychowawcze. Umie sporządzić plan rozwojowy dziecka H1P_U03

K_U04 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1P_U04

K_U05 Student posługuje się językiem profesjonalnym, potrafi stosować terminologię specjalistyczną w sytuacjach zawodowych H1P_U06

K_U06 Student potrafi zaprojektować działania dotyczące współpracy szkoły z rodzicami oraz pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi i społecznymi H1P_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWY

K_K01 Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej H1P_K01

K_ K02 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela H1P_K02

K_K03 Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych H1P_K03

K_K04 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w systemie blended learning - 14 godzin (7 spotkań) w sali oraz 16 godzin na platformie Kampus.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności).

40% oceny stanowią testy na platformie Kampus.

60% oceny stanowi zaliczenie pisemne zajęć, które odbywa się w sali.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.