Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury brytyjskiej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3SHLBO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brytyjskiej 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs historii literatury brytyjskiej ma za zadanie zaznajomienie studentów z niemal kompletnym kanonem tekstów literackich, napisanych od okresu staro-angielskiego do współczesności. Ponieważ zajęcia odbywają się w języku angielskim, studenci powinni wykazywać się w czasie zajęć podstawową wiedzą dotyczącą społecznego, kulturowego I historycznego kontekstu w jakim powstawała literatura angielska w swym rozwoju historyczno-literackim na przestrzeni wieków.

Pełny opis:

Kurs historii literatury brytyjskiej jest diachronicznym przeglądem kanonu literatury brytyjskiej tworzonej od okresu staro-angielskiego do czasów współczesnych. Chronologicznie ułożone teksty stanowią dla studenta mapę literackich, społecznych, historycznych i kulturowych zmian na przestrzeni wieków. Główne obszary badawcze odnoszą się do następujących problemów i autorów:

Semestr 1: Old English do Romanticism

1)Anglo-Saxon literature: Heroic, elegiac and religious poems: Beowulf, The Wanderer, The Dream of the Rood; Old English society, beliefs and customs; Old English versification: orality, alliteration, kenning, accentual verse. Christianity vs Teutonic paganism.

2)Medieval poetry: Allegorical religious poetry: The Pearl, Piers Plowman; Arthurian romance: Sir Gawain and the Green Knight; Alliterative Revival; Medieval songs, lyrics and ballads; Medieval theatre and drama: Tropes, Miracle, Mystery, Morality plays and Interludes: Everyman; Geoffrey Chaucer's achievement as the culmination of medieval tradition: The Canterbury Tales.

3)Renaissance: Humanism, Reformation, and new horizons in arts, science, philosophy. Tudor and Elizabethan lyrics and sonnets: Petrarchan vs English pattern; sonneteers and the sonnet cycle: Thomas Wyatt, Surrey, Sir Phillip Sidney, Edmund Spenser, W.Shakespere; Renaissance epic poetry: E.Spenser The Faerie Queene. Elizabethan theatre and drama: Renaissance tragic character: Marlowe's in Dr.Faustus, Jonson's commedy of humours: Volpone, Kyd's revenge tragedy: The Spanish Tragedy; Shakespeare's tragedies, comedies and chronicles; Metaphysical and Cavalier poetry of the 17th century; Puritanism in literature in John Milton' Paradise Lost and John Bunyan's The Pilgrim's Progress;

4)Restoration and Augustan literature: the satires of John Dryden and Samuel Butler, Restoration commedy of manners (Wycherley, Etherege and Congreve); Augustan aesthetics and ideas in Alexander Pope's satires and essays; the rise of the novel as a new literary genre: Daniel Defoe’s Robinson Crusoe and formal realism; Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels as a satire and grotesque; Henry Fielding’s Tom Jones/Joseph Andrews as a Bildungsroman narrative; Laurence Sterne’s experiments with narration and emotions in Tristram Shandy'; Sentimentalism in poetry: Graveyard Poets, Robert Burnes, anthologies – Percy Macpherson, Chatterton; Gothicism in novels.

Literatura:

1.The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

2.The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

3.Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature

3.M.Drabble, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985

4.A.Burgess, English Literature, Longman, 1990

5.B.Ford (ed.),The New Pelican Guide to English Literature, Penguin, vols.1-9

6.M.Alexander, A History of English Literature, Macmillan, 2000

7.Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, London & New York, 1982

8.Zgorzelski, a., Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999

9.Mroczkowski, P., Historia literatury angielskiej, Wrocław, 1986

10.Zbierski, Henryk: 'Literatura angielska' , w: Dzieje literatur europejskich, Warszawa 1982

11.Stamirowska, Krystyna, (ed.) Współczesna powieść brytyjska, Kraków: Universitas, 1997.

12.Diniejko, A. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2005.

13.Bela Teresa, Mazur Zygmunt: A College Anthology of English Literature, Kraków,1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu literatury brytyjskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W02 wybrane obszary z zakresu literatury brytyjskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W03 podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i literatury brytyjskiej, właściwą dla nauczania języka angielskiego (P6S_WG Zakres i głębia)

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

K_U16 argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (P6S_UK Komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym)

K_U19 przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (P6S_UK Komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia (P6S_KK Oceny/ krytyczne podejście)

K_K04 odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etnicznych zamieszkujących terytorium Wielkiej Brytanii (P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego)

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (P6S_KR Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu)

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje multimedialne poszczególnych członków grupy na wyznaczony temat z zakresu materiału objętego sylabusem. Obecność na zajęciach i aktywność merytoryczna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)