Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3SKHSZO Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 3
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.

Pełny opis:

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Uwypukla idee i problemy pluralizmu i różnorodności kultury amerykańskiej. Stosowana jest perspektywa porównawcza z procesami w kraju ojczystym, co rozwija międzykulturowe kompetencje przyszłych nauczycieli. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.

Semestr trzeci:

1.Wprowadzenie do kursu, periodyzacja historii USA; Europejska eksploracja Ameryki Pn.;

2.Kultury prekolumbijskie

3.Pierwsze brytyjskie osady w USA

4.Życie w Ameryce kolonialnej

5.Zmaganie o niepodległość USA

6.Młoda republika

7.Rozwój terytorialny USA

8.Konflikt Północ-Południe

9.Ekspansja na zachód

10.XIX wiek: urbanizacja, industrializacja, imigracja

11.Ameryka u progu XX w.: reformy, budowanie imperium,

Literatura:

Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: PWN, 2004.

Kottak, Conrad P., ed. Researching American Culture: A Guide for Student Anthropologists. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998.

Lemert, Charles, ed. Social Theory: The Multicultural and Classic Readings. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2004.

Mauk, David, and John Oakland. American Civilization: An Introduction. 5th ed. London: Routledge, 2009.

Rozbicki, Michał J., and Krzysztof Michałek, eds. A Selection of Sources on the History and Culture of the United States of America: From Colonization to 1945. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

Sollors, Werner, ed. Theories of Ethnicity: A Classical Reader. New York: New York University Press, 1996.

Takaki, Ronald. A Different Mirror: A History of Multicultural America. Boston: Back Bay Books, 1993.

Tindall, George B., and David E. Shi. America: A Narrative History. 2 vols. New York: W.W. Norton, 1996.

Wolfe, Alan, ed. America at Century’s End. Berkeley: University of California Press, 1992.

Khan Academy. pl.khanacademy.org

PBS. www.pbs.org

US History. www.ushistory.org

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii USA zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu kultury USA zorientowaną na zastosowania praktyczne w instytucjach edukacyjnych H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kultury USA, wykorzystywanej do nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z kulturą USA H1P_U02 H1A_U01 H1A_U03

H1A_U10

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U27 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz kontrola obecności (dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione),

obowiązkowe prezentacje 1 raz w semestrze.

Student otrzymuje ocenę na koniec zajęć, na którą składają się następujące elementy:

- ocena z prezentacji - 50% (wysoka jakość merytoryczna i techniczna, oryginalnie wykonane materiały – 5.0; dobra jakość – 4.0; jakość poprawna, nieliczne błędy – 3.0; zła jakość i liczne błędy – 2.0)

-aktywne zaangażowanie w kurs (50%) w sali dydaktycznej (i na platformie w równoważnych częściach – dot. sem. 3). Student jest zobowiązany wykonać w trakcie trwania zajęć wszystkie zadania umieszczone na platformie.

Brak prezentacji, wymaganej frekwencji lub zadań wykonanych na platformie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Ocena z egz. jest średnią ocen pozytywnych z testów egzaminacyjnych zawierających materiał z obu semestrów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.