Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3ZDYDPPIEE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania małych dzieci języka angielskiego jako obcego

Pełny opis:

W czasie kursu studenci uczą się definiować i charakteryzować etapy rozwoju dzieci, a także rozpoznawać trudności i specjalne potrzeby edukacyjne. Potrafią określić specyfikę pracy z dziećmi i opisać obowiązki nauczyciela w zakresie potrzeb edukacyjnych małych dzieci. Kurs wyposaża studentów w umiejętności oceny i doboru właściwych metod, technik (np. gry, piosenki, drama) i pomocy do pracy z dziećmi w zakresie nauczania umiejętności (głównie słuchania i mówienia, ale także czytania i pisania) oraz elementów języka (głównie słownictwa, ale także gramatyki), a także przygotowuje ich do samodzielnego przygotowywania pomocy naukowych oraz oceniania postępów w opanowaniu języka obcego u małych dzieci na lekcjach języka obcego.

Zakres tematów:

Etapy i aspekty rozwoju dzieci. Proces przyswajania języka u dzieci.

Nauczanie umiejętności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie.

Nauczanie elementów języka - słownictwo, gramatyka.

Ocena metod, technik i pomocy do nauczania dzieci języka obcego (e.g. piosenki, wierszyki, opowiadania, ruch, drama, zajęcia plastyczne).

Tworzenie własnych pomocy.

Planowanie lekcji.

Zarządzanie klasą, utrzymanie dyscypliny.

Testowanie i ocenianie.

Uwaga: Poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Literatura:

Brewster, J. et al. (2003). The primary English teacher's guide. London: Penguin.

Cameron, L. (2000). Teaching languages to young learners. Cambridge: CUP.

Ellis, G., & Brewster, J. (2003). The storytelling handbook. London: Penguin.

Ioannou-Georgiou, S., & Pavlou, P. ((2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Lewis, G., & Bedson, G. (1999). Games for children. Oxford: OUP.

Moon, J. (2000). Children learning English. Oxford: Macmillan.

Phillips, S. (1993). Young learners. Oxford: OUP.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: OUP.

Reilly, V., & Ward, S. (1997). Very young learners. Oxford: OUP.

Scott, W., & Ytreberg, L. (1990). Teaching English to children. London: Longman.

Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for primary teachers. A handbook of activities & classroom language. Oxford: OUP.

Szpotowicz, M. (2008). Second language learning processes in lower primary children. Warszawa: WUW.

Szpotowicz, M., & Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to young learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu dydaktyki języka angielskiego jako obcego zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W03 - podstawową terminologię z zakresu dydaktyki języka angielskiego jako obcego, właściwą dla nauczania języka angielskiego (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W04 - metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych z nauczaniem języka angielskiego jako obcego (P6S_WG Zakres i głębia)

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 – wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

K_U03 – w podstawowym zakresie dokonać oceny jakości w nauczaniu języka angielskiego jako obcego (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

K_U06 – ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języka angielskiego jako obcego (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

K_U14 – dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K08 – prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu(P6S_KR Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu),

K_K02 – refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia (P6S_KK Oceny / krytyczne podejście),

K_K11 – dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela (P6S_KR Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – obecność, przygotowanie, aktywny udział w zajęciach, testy i zadania, praca projektowa – (pomoce naukowe do lekcji, zadania symulacyjne, prezentacje) – 40% oceny końcowej

Wykonywanie zadań na platformie Moodle – 60% oceny końcowej.

Skala ocen:

90-100% - 5

75-89% - 4

60-74% - 3

0-59% - 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)