Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SDYDPPIEE
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

Pełny opis:

W czasie kursu studenci uczą się definiować i charakteryzować etapy rozwoju dzieci, a także rozpoznawać trudności i potrzeby edukacyjne. Potrafią określić specyfikę pracy z dziećmi i opisać obowiązki nauczyciela w zakresie potrzeb edukacyjnych małych dzieci. Studenci poznają techniki zarządzania klasą i utrzymania dyscypliny na lekcjach. Kurs wyposaża studentów w umiejętności oceny i doboru właściwych metod, technik (np. gry, piosenki, drama) i pomocy do nauczania języka angielskiego jako obcego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie rozwijania umiejętności (głównie słuchania i mówienia, ale także czytania i pisania) oraz nauczania elementów języka (słownictwa, gramatyki). Kurs przygotowuje studentów do oceniania postępów w opanowaniu języka obcego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym, właściwego planowania jednostki lekcyjnej oraz przygotowywania odpowiednich pomocy naukowych.

Semestr II

- Nauczanie gramatyki języka obcego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

- Rozwijanie umiejętności słuchania w języku obcym w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

- Rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

- Rozwijanie umiejętności czytania w języku obcym w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

- Rozwijanie umiejętności pisania w języku obcym w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

- Ocenianie postępów w nauce języka obcego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

- Planowanie lekcji języka obcego w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

Uwaga: Poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cameron, L. (2000). Teaching languages to young learners. Cambridge: CUP.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: OUP.

Szpotowicz, M., & Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to young learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studenci zobowiązani są również przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie lub dostarczonymi na zajęcia przez wykładowcę. Są to artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (np. prezentacje PP, filmy video).

Literatura dodatkowa:

Brewster, J. et al. (2003). The primary English teacher's guide. London: Penguin.

Ellis, G., & Brewster, J. (2003). The storytelling handbook. London: Penguin.

Ioannou-Georgiou, S., & Pavlou, P. ((2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Lewis, G., & Bedson, G. (1999). Games for children. Oxford: OUP.

Moon, J. (2000). Children learning English. Oxford: Macmillan.

Phillips, S. (1993). Young learners. Oxford: OUP.

Reilly, V., & Ward, S. (1997). Very young learners. Oxford: OUP.

Scott, W., & Ytreberg, L. (1990). Teaching English to children. London: Longman.

Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for primary teachers. A handbook of activities & classroom language. Oxford: OUP.

Szpotowicz, M. (2008). Second language learning processes in lower primary children. Warszawa: WUW.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu dydaktyki języka angielskiego jako obcego zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W03 - podstawową terminologię z zakresu dydaktyki języka angielskiego jako obcego, właściwą dla nauczania języka angielskiego (P6S_WG Zakres i głębia)

K_W04 - metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych z nauczaniem języka angielskiego jako obcego (P6S_WG Zakres i głębia)

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 – wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

K_U03 – w podstawowym zakresie dokonać oceny jakości w nauczaniu języka angielskiego jako obcego (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

K_U06 – ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języka angielskiego jako obcego (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

K_U14 – dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania),

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K08 – prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu(P6S_KR Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu),

K_K02 – refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia (P6S_KK Oceny / krytyczne podejście),

K_K11 – dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela (P6S_KR Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego i drugiego semestru jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego,

- uzyskanie pozytywnej oceny z projektu związanego z praktykami,

- obecność na zajęciach stacjonarnych (dopuszcza się 1 nieobecność),

- przygotowanie i aktywny udział w zajęciach stacjonarnych (np. znajomość zalecanych lektur i materiałów; przygotowanie i prezentacja pomocy naukowych; udział w dyskusji; prezentacje związane z tematyką zajęć),

- terminowe wykonywanie zadań na zajęcia stacjonarne i online.

Ocena końcowa z przedmiotu po pierwszym i po drugim semestrze jest średnią ważoną:

- ocena z testu końcowego ma wagę 3 (weryfikowane efekty kształcenia: K_W01, K_W03, K_W05, K_K07, K_K09)

- ocena z projektu związanego z praktykami ma wagę 3 (weryfikowane efekty kształcenia: K_W01, K_W03, K_W05, K_U05, K_U08, K_K04, K_K07, K_K09),

- oceny za zadania online mają wagę 1 lub 2 - zależnie od typu zadania (weryfikowane efekty kształcenia: K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U05, K_U08, K_U25, K_K04, K_K07, K_K09).

Skala ocen (zadania online i test końcowy):

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4-

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Kryteria oceny zadań na platformie (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania

- zgodność z instrukcją

- kompletność

- organizacja treści

- jakość argumentacji/uzasadnienia

- wnikliwość i jakość komentarzy (np. do postów i do zadań innych uczestników kursu)

- estetyka wykonania zadania (np. przy projektowaniu pomocy naukowych i zadań).

Nakład pracy studenta koniecznej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (=3 ECTS) w każdym semestrze obejmuje:

- 14 godzin uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych oraz 16 godzin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie (online) (=1 ECTS),

- 60 godzin pracy własnej – refleksja, utrwalenie wiedzy i umiejętności, przygotowanie projektu związanego z praktykami, przygotowanie i umieszczenie zadań na platformie, udział w dyskusjach – umieszczanie postów na forach (=2 ECTS).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)