Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-4SPREPKD
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Obszar i definicja psychologii rozwojowej; przegląd definicji rozwoju w psychologii, obszary rozwoju człowieka: rozwój poznawczy (J.Piaget), rozwój emocjonalny (R.Plutchik, D.Goleman), rozwój społeczny (B.Wojciszke, E.Erikson), rozwój moralny (L.Kohlberg), rozwój motoryczny (np. W. Sherborne, E.Hurlock).

Przegląd teorii rozwoju człowieka, obejmujący stadia i etapy rozwoju wskazujący prawidłowość tego procesu w poszczególnych etapach wieku wraz z zaburzeniami, występującymi w tym procesie.

W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące mechanizmów prawidłowego rozwoju w poszczególnych obszarach, ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz mechanizmy zakłócające proces wraz z wskazaniem roli czynników zewnętrznych (rodzina, szkoła, otoczenie społeczne) w przebiegu rozwoju jednostki.

Pełny opis:

Poszczególne zagadnienia omawiane w trakcie zajęć obejmują szeroki zakres współczesnej wiedzy na temat rozwoju w nabywaniu i doskonaleniu funkcji organizujących funkcjonowanie człowieka, w ujęciu intra– i interpersonalnym. Przedstawiony zostanie obszerny przegląd badań ukierunkowanych na poszczególne obszary rozwoju oraz stan wiedzy na temat mechanizmów rozwojowych w tych obszarach.

W poszczególnych jednostkach dydaktycznych zostaną omówione następujące zagadnienia:

• Zakres i obszary psychologii rozwojowej człowieka

• Metodologiczne aspekty badania rozwoju

• Podstawowe mechanizmy rozwoju

• Rozwój poznawczy; definicje, zakres i mechanizmy

• Stadia rozwoju funkcji poznawczych wg. J.Piageta

• Rozwój inteligencji i jego pomiar

• Rozwój społeczny; proces socjalizacji jednostki

• Mechanizmy rozwoju społecznego

• Powiązania rozwoju społecznego z innymi obszarami rozwoju

• Rozwój emocjonalny; funkcja emocji - wyposażenie genetyczne i różnicowanie emocji

• Inteligencja emocjonalna; geny czy doświadczenia?

• Rozwój moralny; etapy rozwoju moralnego; badania i wnioski

• Rozwój motoryczny człowieka; ontogeneza i filogeneza

• Powiązania międzyobszarowe w rozwoju poszczególnych funkcji

• Zaburzenia rozwoju; przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne i zapobieganie zaburzeniom rozwoju

• Wpływ czynników zewnętrznych na prawidłowość rozwoju wskazanych funkcji

Podstawowym celem zajęć jest wskazanie mechanizmów rozwojowych kształtujących przebieg procesów rozwoju w zakresie poszczególnych funkcji, wskazanie ich wzajemnego powiązania, opisanie szczegółowych mechanizmów leżących u podstawy rozwoju poszczególnych funkcji, możliwych zaburzeń rozwoju wraz z ich przyczynami oraz zarys możliwych działań ukierunkowanych na dostępną korektę i modyfikacje tego procesu.

Literatura:

Ph.Zimbardo Psychologia i Życie, PWN 2012

B.Inhelder Piaget and his school, Sprinter-Verlag 1976

Kit Welchman Erik Erikson: His Life, Work, and Significance, Open University Press 2000

L. Kohlberg, R. Mayer Rozwój jako cel wychowania, w: red. Kwieciński, Witkowski, Spory o edukację, Instytut Badań Edukacyjnych 1993

D. Góral Rozwój motoryczny, ruch rozwijający – metoda Weroniki Sherborne

Efekty uczenia się:

Wiedza

- K_W01 Zna elementarną terminologię używaną w psychologii rozwojowej i rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A_W02, H1A_W03

- K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym i społecznym H1A_W04, S1A_W05

- KW_10 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o róznych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących S1A_W02, S1A_W03, S1A_W08

Umiejętności

- K_U08 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych poglądów różnych autorów H1A_U06

- K-U09 Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej S1A_U07, S1A_U08

- K_U14 Potrafi dokonać analizę własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu S1A_U06

Kompetencje społeczne

- K_K06 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A_K04, H1A_K04

- K_K07 Jest przygotowany do aktywnego udziału w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędacymi specjalistami w danej dziedzinie S1A_K02, H1A_K02

- K_K08 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne S1A_K03, S1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Określenie poziomu wiedzy studentów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)