Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o akwizycji i nauce języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-5SWAKNJO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o akwizycji i nauce języków
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy o akwizycji i przyswajania języków. Studenci zapoznają się z głównymi nurtami i teoriami z zakresu przyswajania języka ojczystego i języków obcych. Analizują czynniki kształtujące proces uczenia się języka tj. wiek, kontekst, różnice indywidualne i poznają ich wzajemne zależności i interakcje.

Pełny opis:

Podczas wykładu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu najważniejszych elementów procesu przyswajania języka ojczystego i obcego, które obejmują: dźwięki i cechy fonetyczne języka, słownictwo, morfologię, gramatykę, składnię, znaczenie i aspekty pragmatyczne. Studenci doświadczają pogłębionej refleksji nad różnorodnością procesów uczenia się języka ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy przyswajaniem J1 i J2. Omówione są czynniki kształtujące te procesy tj. wiek ucznia, środowisko językowe i procesy poznawcze jak również poziom biegłości językowej, umiejętności językowe, motywacja, afekt i inne różnice indywidualne oraz społeczne wymiary uczenia się. Przedstawione są również najnowsze teorie i modele przyswajania języka. Uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią typową dla dziedziny.

Literatura:

Literatura:

Doughty, C. J., and Long, M. H. (eds) (2003) Handbook of second language acquisition. Malden, MA: Blackwell.

Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition . New York: Oxford University Press.

Ellis, R. (2008) The study of second language acquisition (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R., and Barkhuizen, G. (2005) Analyzing learner language . New York: Oxford University Press.

Gass, S. M., and Selinker, L. (eds) (1993) Language transfer in language learning (revisededition). Amsterdam: John Benjamins.

Gass, S. M., and Selinker, L. (2001) Second language acquisition: an introductory course (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Larsen-Freeman, D., and Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisitionresearch . New York: Longman.

Lightbown, P. M., and Spada, N. (2006) How languages are learned (3rd edition). New York: Oxford University Press.

Long, M. H. (2006) Problems in SLA . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mitchell, R., and Myles, F. (2004) Second language learning theories (2nd edition). NewYork: Arnold.

Ortega, L. 2009/2013. Understanding Second Language Acquisition. 2nd edition: New York: Routledge.

VanPatten, B., and Williams, J. (eds) (2007) Theories in second language acquisition: an introduction . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Efekty uczenia się:

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych,

S_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym,

S_W11 w pogłębionym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz oparte na badaniach edukacyjnych metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych,

S_W18 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy psychologiczne oraz pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

S_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej,

S_U20 przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, na temat zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

S_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów,

S_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,

S_K12 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią,

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uczestnictwo w wykładzie zgodnie z zasadami

przedstawionymi w regulaminie studiów oraz zaliczenie testu końcowego z wynikiem pozytywnym. Osoby aktywnie uczestniczące w konwersatoriach synchronicznych są zwolnione z testu końcowego.

Ocena końcowa z kursu stanowi:

- 75% oceny za test sprawdzający (weryfikowane efekty uczenia się S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U08, S_U09)

- 25% oceny za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, praca w parach i grupach, udział w czatach oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie (weryfikowane efekty uczenia się S_U20, S_U21, S_K02, S_K12, S_K13)

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guz
Prowadzący grup: Ewa Guz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy o akwizycji i przyswajania języków. Studenci zapoznają się z głównymi nurtami i teoriami z zakresu przyswajania języka ojczystego i języków obcych. Analizują czynniki kształtujące proces uczenia się języka tj. wiek, kontekst, różnice indywidualne i poznają ich wzajemne zależności i interakcje.

Pełny opis:

Przedmiot w cyklu 2020Z realizowany jest w trybie zdalnym – 14h synchronicznie z wykorzystaniem narzędzi Google Meet lub Zoom oraz 16h zajęć asynchronicznie na platformie "Kampus" - CKC UW.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie synchronicznym (14h) i asynchronicznym (16h).

Zajęcia synchroniczne prowadzone są za pomocą platform Zoom i Google Meet.

Zajęcia prowadzone asynchroniczne są regularnie opisywane i zamieszczane na na platformie "Kampus".

Kalendarz zajęć:

- w trybie synchronicznym: 28.10.2020; 18.11.2020; 2 i 16.12.2020; 20.01.2021; 27.01.2021

- w trybie asynchronicznym/zamieszczanie materiałów i zadań: 21.10.2020; 4 i 25.11.2020; 9.12.2020; 13 i 27.01.2021;

- termin zaliczenia: 25.01.2021

- dyżur: środa 14:00 - 15:00

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Podczas zajęć synchronicznych obecność sprawdzana jest poprzez wpisywanie imion i nazwisk się uczestników na czacie zaraz po dołączaniu do spotkania.

Studenci są zobowiązani do niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności i samodzielnej realizacji materiału, który jest przyporządkowany do zajęć, których dotyczy nieobecność.

Linki do zajęć i do dyżurów wirtualnych udostępniane są na stronie kursu na platformie "Kampus".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.