Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-6SPPDO
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

W seminarium dyplomowym uczestniczą tylko studenci, którzy ukończyli kursy Nauki Języka Angielskiego oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego przewidziane programem dla I i II roku studiów w CKNJOiEE.

Student rozpoczynający zajęcia seminaryjne powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej obejmującej część teoretyczną i autorski komponent badawczy zaprojektowany i przeprowadzony przez autora pracy.

Zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym ('blended learning'):

14 godzin zajęć w trybie stacjonarnym (w sali wykładowej zgodnie z planem zajęć)

16 godzin zajęć w trybie uczenia się na odległość prowadzonych za pomocą platformy 'Kampus'

Pełny opis:

Celem seminarium jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia autorskiego projektu badawczego z dziedziny dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języków obcych i przedstawienie go w formie pracy dyplomowej. Podczas seminarium studenci zapoznają się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. Celem tego etapu seminarium jest samodzielne zaprojektowanie procedury badawczej i przeprowadzają badanie. Studenci formułują pytanie i cele badawcze oraz dobierają odpowiednie metody pozyskiwania danych empirycznych na potrzeby prowadzonego badania oraz wybierają metody analizy i prezentacji tych danych. Ponadto zapoznają się z wymogami formalnymi dotyczącymi pracy dyplomowej obejmującymi następujące aspekty pracy: techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku angielskim, zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł, przygotowanie bibliografii, problematyka plagiatu.

Zakres tematów jest ustalany przez poszczególnych prowadzących i znajduje się w części opisu poświęconej realizacji zajęć w cyklu 2020L w przyporządkowanych im grupach.

W roku akademickim 2020/21 seminaria dyplomowe prowadzone są przez:

1. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

2. dr hab. Andrzej Diniejko

3. mgr Stephen Davies

4. dr Emilia Królak 

5. dr Michał Kuźmicki 

6. dr Jacek Romaniuk 

7. dr Elżbieta Sielanko-Byford (studia zaoczne)

8. dr Kinga Rudnicka-Szozda

9. mgr Anna Walewska (studia zaoczne)

10. dr hab. Sławomir Wącior, prof. ucz.

11. mgr Małgorzata Tetiurka 

Literatura:

Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D. & Rodgers, T. S. (2003). Doing second language research. Oxford: Oxford University Press.

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York and London: Routledge, Taylor and Francis Group.

Chaudron, C. (2003). Data collection in SLA research. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.) Handbook of second language acquisition, (pp. 762-828), Malden, MA: Blackwell.

Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in second language teaching. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum.

Gass, S. (2001). Innovations in second language research methods. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 221–232.

Gass, S. M. & Selinker, L. (2001). Second language acquisition. An introductory course. (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Gass, S., Sorace, A. & Selinker, L. (1999). Second language learning data analysis. 2nd edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mackey, A. & S. M. Gass (2005). Second language research: Methodology and design. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum.

Nunan, D. (1996). Issues in SLA research: Examining substance and procedure. In W. C. Ritchie & Tej K. Bhatia (Eds.) Handbook of second language acquisition (pp.349-374). San Diego: Academic Press.

Seliger, H. & E. Shohamy (1989). Second language research methods. Oxford: Oxford University Press.

Wykorzystane pozycje wiążą się ściśle z tematami seminariów i są proponowane przez poszczególnych prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, właściwą dla nauczania języków obcych właściwą dla nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

S_W09 metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

S_W13 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów angielskim

S_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

S_U03 diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

S_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U09 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

S_U11 argumentować merytorycznie w obcym z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

S_U13 przygotować prace pisemne w języku obcym, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S_U15 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie w języku obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

S_U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku obcym popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

S_U17 posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolne

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

S_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia II semestru seminarium dyplomowego jest:

1) złożenie i zatwierdzenie przez prowadzącego kompletnej pracy dyplomowej, której cel ma ścisły związek z nauczaniem języków obcych na I i II etapie edukacyjnym i w przedszkolu, napisanej zgodnie z zasadami akademickiego rejestru języka angielskiego;

2) obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym;

3) terminowe wykonanie wszystkich zadań zamieszczonych na platformie;

4) realizacja kolejnych etapów pracy nad częścią badawczą zgodnie z grafikiem ustalonym przez promotora;

5) złożenie wszystkich części składowych pracy dyplomowej zredagowanych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na seminarium.

Części te obejmują:

- dokładny plan badania empirycznego z uwzględnieniem następujących elementów: cel i pytania badawcze, uczestnicy badania, instrumenty i dane badawcze;

- poszczególne sekcje rozdziału empirycznego pracy:

- wstęp/wprowadzenie;

- opis badania zawierający cel i pytania badawcze;

- opis uczestników badania

- opis instrumentów i danych badawcze

- analiza i wyniki badania

- omówienie wyników badania

- zakończenie pracy

- załączniki

- bibliografia zawierająca co najmniej 12 pozycji i obejmująca źródła wymienione w tekście pracy

- strona tytułowa, spis treści, spis tabel i rycin, streszczenie w języku polskim; słowa kluczowe, tłumaczenie tematu na język polski - wszystkie w/w elementy są zgodne z wytycznymi opublikowanymi w czerwcu 2021 na stronie CKNJOiEE

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania są ustalane przez z poszczególnych prowadzących.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)