Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-6SPPDO Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 6
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do samodzielnego zredago-wania pracy dyplomowej obejmującej część teoretyczną i autorski komponent badawczy zaprojektowany i przeprowadzony przez autora pracy.

Celem seminarium jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do zapla-nowania i przeprowadzenia autorskiego projektu badawczego z dziedziny dydaktyki na-uczania języka angielskiego i przedstawienie go w formie pracy dyplomowej. Podczas seminarium studenci zapoznają się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. Celem tego etapu seminarium jest samodzielne zaprojektowanie procedury badawczej. Studenci formułują pytanie i cele badawcze oraz dobierają odpowiednie metody pozyski-wania danych empirycznych na potrzeby prowadzonego badania oraz wybierają metody analizy i prezentacji tych danych. Ponadto zapoznają się z wymogami formalnymi dotyczą-cymi pracy dyplomowej obejmującymi następujące aspekty pracy: techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku angielskim, zbieranie literatury przedmio-towej, dokumentowanie i cytowanie źródeł, przygotowanie bibliografii, problematyka pla-giatu.

W roku akademickim 2016/17 prowadzone są następujące seminaria dyplomowe:

Seminarium I

prof.Anna Bondaruk

‘The English Language’

Seminarium II

dr Magdalena Junkieles

‘English Teaching Methodology’

Seminarium III

dr Urszula Chybowska

‘Teaching English to young learners’

Seminarium IV

dr hab. Andrzej Diniejko

‘Literatura i kultura brytyjska’

Seminarium V

dr Jacek Romaniuk

‘Literatura i kultura amerykańska’

Seminarium VI:

dr Dorota Campfield

‘Effective Teaching of English – strategies and considerations for young learners in instruc-tional settings’

Seminarium VII

dr Elżbieta Sielanko-Byford

‘Teaching English as a Foreign Language (TEFL)’

Seminarium VIII

dr Ewa Guz

‘Communication in the EFL classroom.’

Seminarium IX

dr hab. Anna Bloch-Rozmej

‘Metodyka nauczania języków obcych’

Literatura:

Wykorzystane pozycje wiążą się ściśle z tematami seminariów i są proponowane przez poszczególnych prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych H1P_W02

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

K_W08 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A W02 H1A_W03

K_W19 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji danych językowych używanych w badaniach z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. S1A_W06

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych H1P_U03

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych ew. przedmiotu „historia i społeczeństwo” oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym H1P_U11

K_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U12

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U13 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej S1A U01

S1A_U08

K_U1 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1A U02 S1A U01 S1A U06 H1A_U04

K_U15 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1A U04 H1A U06 S1A U03 S1A_U08

K_U1 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów działań badawczych oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A U02 H1A U04 S1A U01 S1A_U02

K_U17 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień psychologicznych i pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, pedagogiki, jak i innych powiązanych z nimi dyscyplin H1A U01 H1A U06 H1A U11 H1A U12

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U01

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U20 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej S1A U06 S1A_U07

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04

Kompetencje społeczne

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A K01 H1A K04

S1A_K02

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej S1A_K07

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A K04 S1A_K04

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A K04 H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Warunkiem zaliczenia II semestru seminarium jest złożenie i zatwierdzenie przez prowadzącego kompletnej pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.