University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The American Literature Course

General data

Course ID: 4101-6ZLAO
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The American Literature Course
Name in Polish: Historia literatury amerykańskiej 2
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: English
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The course is a chronological overview of the most significant literary epochs and trends, starting in the fifth semester with Colonial literature, through Romanticism and Transcendentalism, to Realism and Naturalism, while the second semester is devoted to the latest trends and issues such as Modernism, Postmodernism, current developments in American Literature, ethnic and regional literature and a brief overview of American drama.

In an effort to raise the students' cultural and literary awareness, the course explores major American themes and myths, guides the participants through a survey of genres and techniques, and offers a perspective on such key issues as gender, ethnicity, multiculturalism and regionalism. The students are also presented with selected critical commentaries and samples of literary theory. It also aims at acquainting the participants with various ways of using American literature for ELT purposes.

Full description:

The course is a chronological overview of the most significant literary epochs and trends, starting in the fifth semester with Colonial literature, through Romanticism and Transcendentalism, to Realism and Naturalism, while the second semester is devoted to the latest trends and issues such as Modernism, Postmodernism, current developments in American Literature, ethnic and regional literature and a brief overview of American drama.

In an effort to raise the students' cultural and literary awareness, the course explores major American themes and myths, guides the participants through a survey of genres and techniques, and offers a perspective on such key issues as gender, ethnicity, multiculturalism and regionalism. The students are also presented with selected critical commentaries and samples of literary theory. It also aims at acquainting the participants with various ways of using American literature for ELT purposes.

List of discussed authors:

Course offer:

1. Introduction to colonial literature

Literary culture in the colonies, Puritan literature in New England, 17th century American poetry - William Bradford, Anne Bradstreet, Edward Taylor.

2. Colonial literature in the 18th century

The Great Awakening and the American Enlightenment - Jonathan Edwards, Benjamin Franklin, St. John de Crevecoeur

3. Romanticism in America

Early American novel, American Renaissance, New England transcendentalism, Romantic fiction and poetry, The avant-garde of modern poetry - Washington Irving, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Emily Dickinson, Walt Whitman

4. Development of fiction

Narrative techniques, Realism and Naturalism, Regionalism and local color fiction.

Women's voices.(Henry James, Samuel Clemens, Stephen Crane, Kate Chopin, Charlotte Perkins Gilman)

5. Innovatory techniques in fiction.

Thematic and formal aspects of experimental prose, the Lost Generation, Literature of the Jazz Age and the Great Depression - William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein.

6. Modernism in poetry.

Experimental trends in poetry, Imagism and vorticism, modernist theory of poetry - Ezra Pound, T.S. Eliot, William Carlos Williams; Wallace Stevens

7. American Drama in the 20th century

Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams

8. Post-war developments in poetry.

Confessional poetry, the Beat Generation, New York school of poetry. Robert Lowell, Sylvia Plath, Allen Ginsberg, Frank O'Hara, John Ashbery

9. Traditional perspectives.

Realistic fiction in the twentieth century, Regional and ethnic traditions - John Updike, John Cheever, James Thurber, Philip Roth, Woody Allen, James Baldwin, Flannery O'Connor, Alice Walker, Leslie Marmon Silko, Amy Tan

10. Postmodernist fiction.

Postmodernist theory of writing, Innovatory techniques and new aesthetics - John Barth, John Gardner, Vladimir Nabokov.

Bibliography:

Baym, N., et al. (eds.), The Norton Anthology of American Literature. Vols. I and II. Norton, New York, 1994.

Beaty, J. & Hunter, J.P., New Worlds of Literature, Norton & Company, W. W., New York, 1994.

Bradbury, M. & Ruland, R., From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, Viking, New York, 1991.

Elliott, E., American Colonial Writers 1606-1734, Gale Research Co., Detroit, Mich., 1984.

Elliott, E., American Colonial Writers 1735-1781, Gale Research Co., Detroit, Mich., 1984.

Greenberg, M.H. (ed.), Great Stories of the American West II, Berkeley Books, New York, 1997.

Hart, J.D. (ed.), The Oxford Companion to American Literature, OUP, Oxford, 1995.

High, P.B., An Outline of American Literature, Longman, London, 1989.

Jones, S.W. (ed.), Growing up in the South: An Anthology of Modern Southern Literature, Mentor, New York, 1991.

Kenner, H., The Pound Era, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1974.

Kostalanetz, R. (ed.), American Writing Today, 2 vols., Forum Series, United States International Communication Agency, Washington DC, 1982.

Lauter, P. (ed.), The Heath Anthology of American Literature, 2 vols., 3rd ed., Houghton Mifflin Company, Boston & New York, 1998.

Lewicki, Z. (ed), A Handbook of American Literature for Students of English, US Embassy Cultural Section, Warsaw, 1990.

Litz, A. W. (ed.), Major American Short Stories, OUP, New York & Oxford, 1994.

Mazur, Z. (ed.), The College Anthology of American Literature. Universitas, Kraków, 1998.

McQuade, D. (ed.), The Harper Single Volume of American Literature, 3rd ed., Longman, New York, 1999.

Merriam Webster's Encyclopedia of Literature. 1995 ed.

Perkins, D., A History of Modern Poetry, 2 vols., the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., & London, 1976.

Rubin, L.D., The Faraway Country: Writers of the Modern South, University of Washington Press, Seattle, 1963.

Richler M, (ed.), The Best of Modern Humor, Knopf, A.A., New York, 1983.

Salska, A. (ed.), Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Vols. 1 and 2. Universitas, Kraków, 2003.

Velie, A. (ed.), American Indian Literature: An Anthology, Norman, University of Oklahoma Press, 1979.

Wagner-Martin, L. & Davidson, C.M. (eds.), The Oxford Book of Women's Writing in the United States, OUP, Oxford & New York, 1995.

Wiget, A. (ed.), Critical Essays on Native American Literature, Hall, G.K. Boston, Mass., 1985.

Williford, L. & Martone, M. (eds.), The Scribner Anthology of Contemporary Short Fiction: Fifty North American Stories Since 1970, Scribner Paperback Fiction, Simon & Schuster, New York, 1999.

Wilmeth, D.B. (ed.), The Cambridge History of American Theatre, CUP, New York, 1998.

-

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu literatury amerykańskiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie historii literatury amerykańskiej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa, właściwych dla nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych H1P_U02

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etniczych zamieszkujących terytorium USA H1P_K05

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04 S1A_K04

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20% oceny końcowej;

kontrola obecności;

semestralne pisemne testy kontrolne (60% oceny końcowej);

przygotowywanie planów lekcji z użyciem materiałów z zajęć – 20% oceny końcowej

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)