University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

French Literature Course 1

General data

Course ID: 4102-3M1S-HLF-1 Erasmus code / ISCED: 05.104 / (unknown)
Course title: French Literature Course 1 Name in Polish: Historia literatury francuskiej -1
Department: University College of French Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: French
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Historia literatury francuskiej I (poezja) jest przedmiotem wprowadzającym do historii literatury francuskiej. Poświęcony jest twórczości poetyckiej autorów pochodzenia francuskiego lub obcego, tworzących po francusku na terytorium Francji. Zakres tematów obejmuje wiek XIX i XX, z ogólnym i zwięzłym wprowadzeniem dot. wcześniejszych okresów ewolucji poezji francuskiej. Wybrane kierunki literacko-artystyczne XIX i XX wieku zostaną omówione na konkretnych przykładach tekstów poetyckich.

Full description: (in Polish)

Historia literatury francuskiej I (poezja) to pierwszy z czterech semestrów historii literatury francuskiej w ramach studiów licencjackich w UKKNJF. Ma on więc charakter propedeutyczny i jego zadaniem jest wprowadzenie słuchaczy w historię literatury francuskiej XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem periodyzacji, charakterystyki poszczególnych prądów literacko-artystycznych i z twórczością reprezentatywnych artystów.

Drugim celem zajęć jest wprowadzenie w historię poezji francuskiej, wraz z elementami formalnymi dotyczącymi pracy nad tekstem poetyckim (figury stylistyczne, formy poetyckie, typy strof, typy metrum, typy rymów, etc.).

Zakres omawianych tematów obejmuje historię poezji francuskiej i francuskojęzycznej, tworzonej w europejskich krajach francuskojęzycznych, z XIX i XX wieku.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Romantyzm – charakterystyka epoki, motywy romantyczne w poezji, rola i miejsce poety: Alphonse de Lamartine, Victor Hugo;

2. Charles Baudelaire – twórca nowoczesnej poezji francuskiej. Charakterystyka jego poezji, wybrane motywy,

3. Poeci przeklęci – Paul Verlaine i Arthur Rimbaud; charakterystyka twórczości, rola i miejsce poety

4. Guillaume Apollinaire i esprit nouveau – charakterystyka twórczości, wybrane motywy, rewolucyjność tej poezji,

5. Poezja nadrealizmu – charakterystyka nadrealizmu, techniki twórczości i wybrane motywy, twórcy: Paul Eluard, André Breton;

6. Poezja od lat przedwojennych do dzisiaj – sylwetki wybranych twórców, charakterystyka ich twórczości (René Char, Henri Michaux, Francis Ponge).

Bibliography: (in Polish)

Zaprezentowana poniżej literatura przedmiotu obejmuje opracowania, dzięki którym można poszerzyć znajomość wybranych zagadnień. Nie jest to lista lektur obowiązkowych.

1. Ambrière, Madeleine, Red, Précis de littérature française du XIXe siècle, Paris, PUF, 1990

2. Brunel, Pierre (dir.), Histoire de la littérature française. T. 1, Du Moyen âge au XVIIIe siècle, T. 2, XIX et XXe siècle, Paris, Bordas, 2003

3. Dybeł, Katarzyna, Historia literatury francuskiej, Warszawa, PWN, 2005.

4. Leuwers, Daniel, Introduction à la poésie moderne et contemporaine, Paris, Bordas, 1990.

5. Marot, Patrick, Histoire de la littérature française du XIXe siècle, Paris, H. Champion, 2001.

6. Robichez, Jacques, Red; Précis de la littérature française du XXe siècle, Paris, PUF, 1985.

7. Vaillant, Alain, Histoire de la littérature française du XIXe siècle, Paris, Nathan, 1998

8. Warusfel-Onfroy, Nicole, s.l.d., Histoire de la litterature française. T. 2, XVIIIe, XIXe, XXe, Paris, Nathan, 1988 (coll. Henri Mitterand)

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty uczenia się;

- student potrafi opisać ogólnie najważniejsze cechy prądów literacko-artystycznych w XIX i XX wieku

- student potrafi wyliczyć i przyporządkować najważniejszych poetów XIX i XX wieku

- student potrafi wytłumaczyć terminy związane z poezją

- student potrafi zaproponować elementy interpretacji wiersza na podstawie rozpoznanych elementów i znajomości zagadnień historyczno-literackich

Efekty programowe

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku filologia, nauczanie języka francuskiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach, ocena końcowa na podstawie oceny z kolokwium (obejmującego zakres materiału przedstawiany w czasie konwersatorium).

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze (niezależnie od ich statusu), przekroczenie tego limitu powoduje niezaliczenie zajęć i konieczność ich powtarzania.

Practical placement: (in Polish)

nie ma

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.