University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

History and Culture of the France and the Francophony

General data

Course ID: 4102-3M1S-WOKHFR Erasmus code / ISCED: 05.103 / (0110) Education, not further defined
Course title: History and Culture of the France and the Francophony Name in Polish: Wiedza o kulturze i historii francuskiego obszaru językowego
Department: University College of French Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: French
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Kultura i historia francuskiego obszaru językowego jest przedmiotem ukazującym historię Francji od podboju Galii przez Juliusza Cezara do początku XXI wieku. Celem zajęć jest przypomnienie i uporządkowanie wiadomości na temat historii francuskiego obszaru językowego (w szczególności Francji) i pogłębienie wybranych aspektów poprzez wykład wspomagany prezentacją multimedialną i rozmowę-komentarz na temat wybranych tekstów autentycznych z historii Francji. Elementem zajęć jest również pogłębienie wiedzy na temat wybranych tematów z zakresu cywilizacji i kultury francuskiej.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ten ma za zadanie przypomnienie i uzupełnienie wiadomości z historii przede wszystkim europejskiego, francuskiego obszaru językowego (choć poruszone zostaną też zagadnienia związane z historią pierwszych francuskich ekspansji kolonialnych). Drugim jego celem jest zgłębienie wybranych aspektów związanych z dziejami kultury francuskiej.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia od podboju rzymskiego w 52 r. p.n.e. aż do roku 1871 (pierwszy semestr obejmuje historię do Rewolucji Francuskiej i okręgu napoleońskiego, drugi semestr zaś obejmuje XIX i XX w. - do czasów V Republiki).

Plan pracy zakłada zapoznanie studentów z historią i cywilizacją Francji oraz z podstawowymi elementami wiedzy o historii i kulturze innych regionów francuskojęzycznych, prezentację głównych epok historycznych i cywilizacyjnych, najważniejszych wydarzeń oraz najwybitniejszych postaci w historii i cywilizacji Francji, uwrażliwienie na najistotniejsze etapy rozwojowe cywilizacji, kultury, nauki i sztuki francuskiej.

Zajęcia będą miały formę wykładu, wzbogaconego o liczny materiał ikonograficzny w postaci prezentacji multimedialnej, z elementami ćwiczeń w postaci lektury fragmentów tekstów historycznych i historiograficznych.

Podczas zajęć podejmowane będą zatem następujące zagadnienia:

I semestr - Francja od czasów starożytnych do końca Ancien Régime’u

- Galia rzymska i pozostałości tamtego okresu

- Francja średniowieczna: państwo Franków, dynastie Merowingów, Karolingów i Kapetyngów, podbój Brytanii, rywalizacja z Andegawenami, wojna stuletnia; kultura i sztuka średniowiecza

- Francja renesansu – wojny włoskie, wojny religijne, umacnianie się władzy królewskiej, cywilizacja i sztuka Renesansu;

- XVII wiek – nowa wizja królestwa i króla – Henryk IV, Ludwik XIII i Richelieu; apogeum absolutyzmu za czasów panowania Ludwika XIV, barok i klasycyzm we Francji;

- XVIII wiek – kryzys finansów państwa, kryzys władzy, rozziew pomiędzy władzą a społeczeństwem, myśl oświeceniowa

- Rewolucja Francuska: jej etapy, uczestnicy, znaczenie historyczne i kulturowe

- reżimy polityczne po Rewolucji: monarchia konstytucyjna, republika.

II semestr - Francja od XIX w. po czasy współczesne

- Okres napoleoński: Konsulat i I Cesarstwo;

- Powrót Burbonów na tron francuski: Restauracja;

- Monarchia lipcowa – podstawy polityczne i społeczne, rozwój prasy;

- II Republika;

- II Cesarstwo;

- III Republika - w tym Pierwsza Wojna Światowa;

- Druga Wojna Światowa - rządy Vichy, Wolna Francja pod wodzą De Gaulle'a;

- IV Republika;

- V Republika.

Nakład pracy studenta:

- jako że kurs ma przydzielone 2 punkty ECTS, oznacza to, że nakład pracy studenta powinien wynosić ok. 50 godzin.

- z czego 30 godzin to zajęcia w sali

- 15 godzin - przygotowanie do zajęć (min. lektura zadanych tekstów)

- 5 godzin - przygotowanie testu końcowego

Bibliography: (in Polish)

Niniejsza bibliografia zawiera głównie prace o charakterze syntetycznym, prezentujące historię Francji.

1.BELY L., Histoire de France, Paris, 1997, Gissérot

2.BEZBAKH P., L’Histoire de France des origines à 1914, Paris, 1995, Bordas

3.COTENTIN REY G., Les grandes étapes de la civilisation française, Paris, 1996, Bordas

4.FERRO M., Histoire de France, Paris, 2001, Éditions Odile Jacob

5.FRANCE, Paris, La Documentation française et le Ministère des Affaires Étrangères, 1998

6.LABRUNE G., L’Histoire de la France, Paris, 1988, Nathan

7.LEBEDEL C., Histoire de la France. La construction et l’évolution d’une nation, Rennes, 2003, Éditions Ouest-France

8.LEBRUN F., CARPENTIER J., (dir.), Histoire de France, Paris, 1987, Seuil

9. MIQUEL P., Histoire de la France. De Vercingétorix à Charles de Gaulle, Paris, 1996, Fayard

10. BALMARD, Pascal, Histoire de la France, Paris, 1992, Hatier

11. RIVIERE D., Histoire de la France, Paris, 1995, Hachette

12. VOLKMANN J.-Ch., Généalogie des Rois et chronologie de l’histoire de France, Paris, 2001, Gissérot

Learning outcomes: (in Polish)

Po pomyślnym zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił:

- wyliczyć najważniejsze etapy historii Francji od czasów rzymskich do Rewolucji Francuskiej i czasów napoleońskich (1. semestr) oraz od XIX do początku XXI w. (2. semestr);

- opisać przyczyny i skutki wybranych wydarzeń historycznych;

- wyliczyć cechy wybranych reżimów politycznych i porównać niektóre z nich;

- wyjaśnić wybrane zagadnienia z historii kultury francuskiej;

- rozpoznać i uogólnić zmiany na przykład z zakresu polityki zagranicznej Francji na przestrzeni wieków;

- usytuować na mapie pojawiające się podczas zajęć miejsca i regiony.

Efekty programowe

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii francuskiego obszaru językowego, właściwych dla studiowanego kierunku filologia, nauczanie języka francuskiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu kultury i historii francuskiego obszaru językowego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kultury i historii francuskiego obszaru językowego, właściwych dla nauczania języków obcych

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie kultury i historii francuskiego obszaru językowego, w języku polskim i języku obcym

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć, ocena końcowa na podstawie wyników kolokwium końcowego.

Dopuszczalne są cztery nieobecności w semestrze (bez względu na ich status), przekroczenie tego limitu skutkuje skreśleniem studenta z listy grupy oraz koniecznością powtarzania przedmiotu.

Practical placement: (in Polish)

brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.