Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka korektywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M1S-FK
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka korektywna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Fonetyka praktyczna


Cele ogólne:

• zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu praktycznej fonetyki języka niemieckiego,


- poznanie i charakterystyka systemu fonicznego języka niemieckiego


-- wyćwiczenie prawidłowego wymawiania poszczególnych dźwięków w jęz. niemieckim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele szczegółowe:

• wykształcenie umiejętności poprawnego stosowania środków artykulacyjnych, intonacyjnych i ekspresywnych języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. w ramach tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji,

• rozwijanie słuchu fonematyczno - fonetycznego,

korygowanie błędnie przyswojonych struktur artykulacyjnych i intonacyjnych,

• uświadomienie relacji między wymową, a pisownią,

• przeciwdziałanie interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim,

a językiem niemieckim,

• kształtowanie i ugruntowanie poprawnej artykulacji języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową

Pełny opis:

Program szczegółowy:

 Aparat mowy

 Podział głosek na samogłoski i spółgłoski

 Zasady wymowy samogłosek

• długich i krótkich

• zamkniętych i otwartych

• napiętych i nienapiętych

• zaokrąglonych i niezaokrąglonych

• przednich, środkowych i tylnich

• wysokich i niskich

 Zwokalizowane „r” zredukowane „e”

 Następ samogłoskowy

 Podział spółgłosek

 Usilnienie wygłosowe

 Aspiracje

 Spółgłoski szczelinowe (Ach-Laut, Ich-Laut)

 Spółgłoska krtaniowo- gardłowa (Hauchlaut)

 Nosówka welarna

 Akcent wyrazowy i zdaniowy

Struktury rytmiczno- intonacyjne w języku niemieckim

Literatura:

• Altmann, H, Ziegenhain, U: Phonetik, Phonologie und Grafematik fürs Examen, Göttingen 2007

• Cauneau, I: Hören, Brummen, Sprechen, München 1992

• Dieling, H, Hirschfeld, U: Phonetik lehren und lernen,

München 2000

• Domińczak, H: Wymowa w nauce języka niemieckiego,

Warszawa 1993

• Hirschfeld, U, Stock, E: Phonethek Deutsch als Fremdsprache, Berlin 1996

• Martens, P: Phonetik und deutschen Sprache, München 1965

• Morciniec, N, Prędota, S: Podręcznik wymowy niemieckie, Warszawa 1995

• Schäfermeier, I: So klingt Deutsch, Münster 1998

• Sikorski, J: Korrektive Phonetik Praxis, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

S_W02, S_W16, S_U01, S_U02, S_U09 , S_U14 S_U18, S_K01

S_K02, S_K05

Sttudent/ka

- K_W02, K_K01 wykształcił umiejętności poprawnego stosowania środków artykulacyjnych, intonacyjnych i ekspresywnych języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. w ramach tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji, H1P_W02, H1P_K01

• K_W12 posiada wiedzę teoretyczną oraz ma rozwinięty słuch fonematyczno - fonetyczny, potrafi skorygować błędnie przyswojone struktury artykulacyjne i intonacyjne, H1A W04 , S1A_W05

• K_W16, K_U10, zna relacje między wymową, a pisownią, H1A_W04, H1P_U11

• K_U01, K_U25 umie przeciwdziałać interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim, a językiem niemieckim, H1P_U01, S1A_U06

• K_W0 3, K_U02 zna podstawową terminologię, wyćwiczył, wykształcił i ugruntował poprawną artykulację języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową H1P_W03, H1P_U02

H1A U01, H1A U03, H1A_U10

- K_U12, K_U17 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku niemieckim, dbając o poprawne stosowanie przestrzeganie reguł standardów wymowy niemieckiej. H1P_U13, H1A U01, H1A U06, H1A U11, H1A U12

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna kontrola osiągnięć praktycznych oceniana jest wg. systemu punktowego. W semestrze student/ka może otrzymać 100 Pkt.

Punkty przeliczane są na oceny.

60 Pkt- wymagane min na ocenę dst.

Oceny kształtują się następująco:

60 - 68 - dst

69 - 77 - dst plus

78 - 86 - db

87 - 93 - db plus

od 94 - bdb.

Punkty otrzymuje się za:

30 pkt. - odpowiedzi ustne dot. konkretnych zagadnień fonetycznych ćwiczonych w ramach zajęć praktycznych.

20 Pkt. - Kolokwium pisemne z zagadnień teoretycznych.

30 Pkt - ocena wymowy w trakcie czytania przygotowanych tekstów

20 Pkt - aktywne uczestnictwo w zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)